Verkeer

Hoe ziet Aarle-Rixtel er in 2030 uit?

Bron: MooiLaarbeek krant (www.mooilaarbeek.nl)

Hoe moet Aarle-Rixtel er in 2030 uitzien? Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft een voorzet gegeven. Investeren in (kleinere) woningen voor starters en senioren. Zorg voor een aantrekkelijke Dorpsstraat waar primaire voorzieningen behouden blijven en ruimte is voor specialistische winkels. Laat sportclubs beter samenwerken en intensiever gebruikmaken van elkaars accommodatie. Een prominentere presentatie van Aarle-Rixtelse monumenten en ontmoedig het doorgaande verkeer door de Dorpsstraat en de Lieshoutseweg.

Enkele aspecten uit de toekomstvisie die door het Dorpsplatform is opgesteld. “Vanuit de gemeente kwam het verzoek om een toekomstvisie voor 2030 op te stellen voor ons dorp”, legt voorzitter van het Dorpsplatform, Pieter Verschuuren uit. “Een bredere insteek op alle aspecten die van maatschappelijk belang zijn.”

Als startpunt werd de bevolkingsontwikkeling van Aarle-Rixtel gepakt. De vergrijzing in het dorp zal de komende tien jaar alleen maar toen nemen, stelt het Dorpsplatform. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder zal in 2030 met 25 procent zijn toegenomen. Daarnaast daalt de groep tot 20 jaar met 11 procent en de leeftijdsgroep 40-60 jaar met liefst 21 procent. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt met 46 procent. Daar zal dus met woningbouw in de komende jaren rekening moeten worden gehouden, geeft het Dorpsplatform in de toekomstvisie aan.

“We zijn blij met het verzoek vanuit de gemeente. Zo kunnen we ook aan de inwoners laten zien wat we echt doen. We zijn geen politieke organisatie, maar zijn er voor de inwoners. In deze toekomstvisie geven we aan welke onderwerpen de zere punten van Aarle-Rixtel zijn. De uiteindelijke beslissingen liggen bij de gemeente, maar die zal niet zomaar een oordeel vellen. Inwoners hebben echt wel invloed”, aldus Verschuuren.

Het dorpsplatform wil zorgen voor meer leefbaarheid en levendigheid voor Aarle-Rixtel. “Door er met elkaar over te praten hopen we dat meer mensen mee gaan denken over hoe Aarle-Rixtel er in de toekomst uit moet gaan zien.”

Op het gemeentehuis is de toekomstvisie van het Dorpsplatform positief ontvangen, geeft Verschuuren aan. “De gemeente is zelf al met een aantal zaken bezig, andere punten staan nog niet op de agenda. Dis is een uitnodiging om verder te praten. Wij hopen volgend jaar zeker onze bijdrage te kunnen leveren als dit verder uitgewerkt gaat worden.”

Bekijk hier de publieksversie van ‘Aarle-Rixtel 2030: een toekomstvisie’.

Wil je de uitgebreide versie van de opgestelde toekomstvisie bekijken en lezen? Klik dan hier!

Toekomstvisie voor Aarle-Rixtel: ‘Geef jonge mensen de ruimte‘

Bron: Eindhovens Dagblad (www.ed.nl)

Om een dorp leefbaar te houden is bevolkingsaanwas van onderaf onontbeerlijk, stelt het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. In de toekomstvisie ‘Aarle-Rixtel 2030’ pleit het daarom voor passende woonruimte en voorzieningen voor jonge inwoners: ,,Daar profiteren ook de ouderen van.”

Een noodkreet willen Pieter Verschuuren en Jan Dekkers van Dorpsplatform Aarle-Rixtel het nog nét niet noemen. Maar de urgentie voor het dorp is hoog, zegt voorzitter Verschuuren: ,,We moeten snel iets gaan doen. Afwachten is geen optie.” Dekkers: ,,Om een dorp leefbaar te houden heb je jonge mensen nodig. Dan moet je ze ook iets kunnen bieden.”

Op verzoek van de gemeente Laarbeek schreven Verschuuren en Dekkers, samen met Tom van der Lugt en Niek van der Zanden, een toekomstvisie voor hun dorp. In dat document, ‘Aarle-Rixtel 2030’, wordt de woonbehoefte nadrukkelijk als speerpunt benoemd.

Uit bevolkingscijfers blijkt dat de vergrijzing in Aarle-Rixtel tegen 2030 liefst 25 procent bedraagt. Verschuuren: ,,De verwachting is ook dat het aantal één- of tweepersoonshuishoudens groeit. Wij pleiten voor de bouw van betaalbare, gelijkvloerse woningen. Daar kunnen zowel starters als senioren van profiteren.”

Inbreiding
Probleem is dat woningbouw buiten de dorpsgrens nauwelijks mogelijk is, vervolgt Dekkers: ,,Alleen inbreiding is mogelijk.” Dekkers en Verschuuren wijzen op Het Klavier, waar op een braakliggend terrein koophuizen, sociale huurwoningen en woonzorgcentrum Zonnetij zijn gerealiseerd. ,,Een geslaagd project”, vindt Dekkers. ,,Alleen is de laatste woning alweer twee jaar geleden opgeleverd.”

Om de stijgende zorgbehoefte op te vangen spreekt de visie onder meer over nabuurschap, de verstandhouding tussen buren. Verschuuren: ,,Ook daar zijn jonge mensen bij nodig, zodat we hier niet de situatie krijgen dat de lamme de blinde moet helpen.”

Een opvallende passage vormt het onderwijs. Het Dorpsplatform denkt dat in de toekomst nog slechts plek is voor één basisschool. Dat zou betekenen dat de bestaande scholen moeten samengaan. ,,We geven een richting aan”, verduidelijkt Dekkers. ,,We willen voorkomen dat de scholen in de knel komen met capaciteit of leerlingenaantallen.”

Een publieksversie van het stuk is donderdag beschikbaar. ,,Onder meer via etalages van leegstaande winkels”, vertelt Verschuuren: ,,We willen alle inwoners betrekken. En we willen zo snel mogelijk met de gemeente en de politiek in gesprek. Onze visie is een aanzet om samen de schouders onder de leefbaarheid te zetten.”

Slimme camera’s moeten doorgaand verkeer in Aarle-Rixtel registreren

Bron: Eindhovens Dagblad (www.ed.nl)

Met camera's aan alle acht in- en uitgangen van Aarle-Rixtel wil het Dorpsplatform in kaart brengen waar al het verkeer vandaan komt en naartoe gaat. Een ambitieus plan. ,,We willen serieus met de provincie praten.”

Het is een in Aarle-Rixtel veelgehoorde klacht: de overlast door het doorgaande verkeer. ,,Uit een verkeerstelling is gebleken dat 6.500 à 7.000 voertuigen per dag door het dorp rijden, maar die komen niet alle uit Aarle-Rixtel met zijn 5.500 inwoners", zo vat voorzitter Pieter Verschuuren van Dorpsplatform Aarle-Rixtel het probleem samen.

Waar die auto's, motoren en vrachtwagens vandaan komen of waar ze naartoe gaan, daar kunnen ze alleen naar gissen. Daar wil de verkeerswerkgroep van het Dorpsplatform verandering in brengen. ,,Verkeer is een onderwerp waar veel emotie bij komt kijken”, zegt werkgroeplid Tom van den Heuvel. ,,Deels terecht. Het komt natuurlijk voor dat iemand met 80 kilometer per uur door de bebouwde kom rijdt, maar we willen dat becijferen. Alleen zo kunnen we serieus, ook over details, met de provincie praten over de overlast.”

Nummerbord-herkenning
Het plan is daarom om acht slimme camera's bij de in- en uitgangen van het dorp te plaatsen en zo een tijdlang het in- en uitkomende verkeer te registreren. Met nummerbord-herkenning is veel informatie te achterhalen. Van den Heuvel, kartrekker van het project: ,,Het gaat ons er niet om dat we weten wie die mensen zijn of om ze te beboeten. Daarom zijn we ook bezig uit te zoeken of we de nummerborden versleuteld op kunnen slaan omwille van de privacy.” Ander technisch probleem is de stroomvoorziening. ,,We denken aan zonnepanelen met een batterij.”

Grootste obstakel zijn wel de kosten. De aanschaf van één camera kost al gauw 1400 euro,  daarbij zijn zaken als aansluiting op het lichtnet of data-analyse van de gegevens nog niet meegerekend. ,,We proberen vier gemeenten te vinden, die elk twee camera's kopen. Die kunnen dan als een roadshow door de dorpen gaan", zegt Van den Heuvel.
Eén camera is al aangeschaft. Eigenlijk wil hij er geen ruchtbaarheid aan geven, maar Van den Heuvel heeft die op eigen titel gekocht. ,,Omdat ik het belangrijk vind dat dit doorgang krijgt. Als je één camera werkend hebt, kun je demonstraties geven. Dat praat nu eenmaal makkelijker", verklaart hij.

Een ambitieus en Laarbeek-overstijgend plan. Maar de verkeerswerkgroep heeft er alle vertrouwen in dat het lukt. Van den Heuvel: ,,Laarbeek wil  meedoen, de gemeente heeft er al een bedrag voor gereserveerd. Als je dit onderzoek uitbesteedt, ben je tussen de 50.000 en 100.000 euro kwijt. Wij denken dat we onder de 10.000 euro kunnen blijven.

Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel pakt de draad weer op!

Na een periode van stilstand heeft de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel de draad weer opgepakt. Intussen is er al overleg in de Werkgroep Verkeer Laarbeek geweest en zijn er stappen in het ANPR-project gezet.

Alles lag stil
Op 4 maart vond de laatste openbare bijeenkomst plaats van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel. Een opvallend resultaat van deze bijeenkomst was de toezegging van de gemeente om een werkgroep te formeren die de problematiek van het doorgaand verkeer in Aarle-Rixtel gaat aanpakken. Ook is er toen een presentatie gegeven over het meten van verkeersstromen met camera’s. Het Coronavirus bracht vervolgens alles tot stilstand. Nadat begin juli het Dorpsplatform weer aan de slag is gegaan heeft ook de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel de draad weer opgepakt.

Werkgroep Verkeer Laarbeek
De gemeentelijke Werkgroep Verkeer Laarbeek is een overleg waar gemeente, politie en vertegenwoordigers van de werkgroepen verkeer van de 4 kernen aan deelnemen. Begin juli was er voor het eerst na de lockdown weer een overleg. Voor Aarle-Rixtel zijn 2 punten interessant:
– Uit het budget voor het oplossen van verkeersknelpunten is een bedrag gereserveerd voor het ANPR-project (zie hieronder). Daarnaast is er nog een klein deel van het budget over voor bijv. het plaatsen van een extra verkeersbord, de aanleg van een zebrapad of het maken van een asverlegging. De werkgroepen verkeer is gevraagd met een voorstel te komen.
– De wethouder verkeer heeft toegezegd dat de gemeente na de zomervakantie wil starten met een werkgroep die de aanpak van de knelpunten en aanpassing van de Dorpsstraat gaat opstellen. Het Dorpsplatform is gevraagd een voorstel te maken voor mogelijke deelnemers van deze werkgroep.

ANPR (Automatic Number Plate Recognition) project
Het ANPR-project is een initiatief van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel dat samen met een Helmonds adviesbureau wordt uitgewerkt. Het gaat om het meten van verkeersstromen met camera’s die automatisch kentekens herkennen. Het bureau heeft nu een camera binnen. Eerste actie is de installatie en het gebruik onder de knie te krijgen. Vervolgens komt er een praktijktest in een gecontroleerde omgeving. Daarna volgt een live-test, waarschijnlijk in de Dorpsstraat. Met de verworven ervaringen gaan de geïnteresseerde gemeentes gevraagd worden of zij willen participeren.

Hoe verder?

  1. De werkgroep gaat met de gemeente in overleg om uit het budget verkeersknelpunten een bedrag te mogen besteden aan een proef met een verkeersmaatregel in de Dorpsstraat.
  2. De werkgroep gaat binnenkort een oproep voor deelnemers uitsturen voor de Werkgroep “Aanpak Doorgaand Verkeer” (voorlopige benaming).
  3. Momenteel worden de testen met de ANPR-camera uitgevoerd. Daarna worden de gemeentes die interesse hebben, benaderd om tot een feitelijke invoering te komen.
  4. De werkgroep hoopt in het najaar weer een openbare bijeenkomst te kunnen organiseren. Vanzelfsprekend hangt dit af van de dan geldende corona-maatregelen.

Meer weten of vragen? Stuur dan een e-mail te sturen naar verkeer@dorpsplatform.nl.