De Weg

Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft op verzoek van B&W een advies uitgebracht over de plannen die er bestaan om ten noorden van Aarle-Rixtel en ten zuiden van het Wilhelminakanaal een Oost-West verbinding aan te leggen tussen het knooppunt Ekkersrijt en de weg Den Bosch-Helmond, de N279
Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft na raadpleging van de betreffende commissie het volgende advies uitgebracht:

Quote:

Aarle-Rixtel, 10 juni 2007

Aan: Wethouder S. Knoop
C.C. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Laarbeek
Koppelstraat 37
5741 GA Beek en Donk

Geachte heer Knoop

Aan de heer Cor van den Berk heeft u de vraag gesteld hoe de Stichting Platform Aarle-Rixtel denkt over “De Weg” een plan om een nieuwe weg aan te leggen, al dan niet langs het Wilhelminakanaal.
Bij de behandeling van deze vraag binnen het Platform hebben wij onze doelstellingen en statuten als uitgangspunt genomen. Wij vinden het niet op ons terrein liggen om de noodzaak van deze weg te beoordelen, ook willen wij niet ingaan op alle argumenten voor en tegen, die in de loop van ca 20 jaar zijn besproken. Wij willen ons richten op die argumenten die binnen het kader van onze doelstellingen liggen.
De Commissie Recreatie, Sport, Onderwijs en Verkeer heeft zich over deze problematiek gebogen en in gezamenlijkheid komen wij tot de volgende zienswijze.

Leefbaarheid.
Voor ons dorp is het woonklimaat en de leefomgeving, kortom de leefbaarheid, van het allergrootse belang. Een bovengrondse weg langs het Wilhelminakanaal vinden wij een dermate grote aanslag op het leefklimaat van Aarle-Rixtel dat wij deze bovengrondse weg pertinent afwijzen. De weg zou dan binnen ca 100 meter van de wijk Opstal komen te liggen hetgeen een enorme lawaaioverlast veroorzaakt en een continu geruis van het verkeer laat horen.
Wij spreken uit ervaring, immers de bestaande verbinding van Den Bosch naar Helmond, de N279 ligt op een aanmerkelijk grotere afstand van ons dorp maar toch wordt bij ?ongunstige? wind het voordurend geruis van het verkeer over deze weg goed waargenomen. Dit geeft overlast, hetgeen in de Koude Maas in Aarle-Rixtel duidelijk te merken is.

Ondertunneling
Indien de weg ondertunneld wordt zou het probleem met het lawaai grotendeels opgelost worden. De financi?le haalbaarheid hiervan moet vergeleken met vele situaties in ons land ernstig overwogen worden.

Recreatie en natuur.
Door het aanleggen van de weg, al dan niet ondertunneld, wordt een groot natuurgebied doorsneden waardoor de recreatie in gevaar gebracht wordt. Het opofferen van het fietspad langs het Wilhelminakanaal is hier een voorbeeld van. Daar een tekening van deze oplossing nog niet te zien is geweest, leidt dit tot grote onrust bij vele Aarle-Rixtelnaren.

Verkeer in de Dorpsstraat.
Wij zijn er niet zeker van of het verkeer in de Dorpsstraat van Aarle-Rixtel ontlast zal worden door minder sluipverkeer. Door de Dorpsstraat verkeersonvriendelijk te maken is dit probleem waarschijnlijk te voorkomen. Daarbij moet de toegankelijkheid van de winkels gegarandeerd blijven.

Bemmer.
De Gemeenteraad van Laarbeek gaat of heeft het besluit genomen om het industrieterrein De Bemmer in Beek en Donk flink uit te breiden. De ontsluiting van dit industrieterrein kan een groot probleem veroorzaken richting Eindhoven/Tilburg. Wanneer dit gebied een weg zou hebben die aansluit op het verkeersknooppunt van Ekkersrijt via de ?Noord? bij Mariahout dan zou dat een verbetering zijn voor de ontsluiting van de oostkant van Laarbeek.

Conclusie
De Stichting Platform Aarle-Rixtel concludeert:

– Een bovengrondse weg langs het Wilhelminakanaal afwijzen
– Een weg ten noorden van Mariahout is een goede oplossing voor de ontsluiting van industriegebied De Bemmer en het oostelijk deel van Laarbeek. Tevens geeft het een aansluiting van Ekkersrijt op de N279

Graag lichten wij onze standpunten mondeling toe. We zien uw uitnodiging vol verwachting tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Stichting Platform Aarle-Rixtel

Ir. P.H.M. Verschuuren
Voorzitter.

Facebook
Twitter
Instagram

Laat een reactie achter