Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Dorpsbelangenorganisaties of dorpsraden/dorpsfora zijn onmisbaar geworden in de kernen van de grotere gemeenten.  Als geen ander zijn zij op de hoogte van de zaken en ontwikkelingen die in de dorpen spelen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de leefbaarheid in de kernen en het bevorderen van de levendigheid. Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft als voornaamste doelstelling de leefbaarheid van Aarle-Rixtel te bevorderen. Om dit doel te bereiken heeft het Dorpsplatform de bestuursvorm van een stichting gekozen, waarin de bestuursleden samenwerken met een aantal mensen uit Aarle-Rixtel die in hun vrije tijd zich in willen zetten voor allerlei zaken die voor de leefbaarheid en levendigheid in ons dorp belangrijk zijn. Momenteel kunnen wij gebruik maken van de kennis en ervaring van onderstaande bestuursleden en uiteraard van alle inbreng via bewoners, commissies en bezoekers van overige bijeenkomsten. Om de leefbaarheid van Aarle-Rixtel blijvend te kunnen bevorderen, zullen wij actief moeten optreden en willen wij ons team versterken met een aantal gemotiveerde mensen uit ons dorp. Om initiatieven te nemen, voorstellen uit te werken en daadwerkelijk bij te dragen aan activiteiten, zoals zitting nemen in commissies, bezoeken brengen, gesprekken voeren en bijeenkomsten bijwonen, hebben wij de medewerking nodig van een grote groep vrijwilligers. De huidige samenstelling van het stichtingsbestuur is als volgt:

Dagelijks bestuur:

Pieter Verschuuren
Voorzitter

joreen

Joreen Smits
Secretaresse

Jan Dekkers
Penningmeester

Bestuursleden:

Rini Daniëls

Ton Schepers

Peter Groenendaal

Tom van der Lugt

Vergaderingen Het algemeen bestuur van Dorpsplatform Aarle-Rixtel  komt elke eerste maandag van de maand bijeen, tenzij dit een feestdag is. Meer informatie vindt u in het dossier Vergaderingen . Doelstelling Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft als doelen het bevorderen van de leefbaarheid in de kern van Aarle-Rixtel en het bevorderen van de communicatie tussen de gemeente en de burgers, waardoor een grotere betrokkenheid ontstaat van bewoners met hun directe omgeving en het gemeentelijk beleid. Dorpsplatform Aarle-Rixtel vormt een platform voor de bewoners en zal fungeren als aanspreekpunt voor de dorpsgemeenschap en de gemeente in allerlei zaken die Aarle-Rixtel aangaan. Het Dorpsplatform zal contact onderhouden door het geven van informatie en voorlichting over de onderwerpen die belangrijk zijn voor de lokale bevolking, te luisteren naar de bewoners en te dienen als gesprekspartner en adviesorgaan van het gemeentebestuur en andere instanties in lokale aangelegenheden. Het Dorpsplatform tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het bevorderen van het woon- en leefklimaat in Aarle-Rixtel in het algemeen, alsmede het onder de aandacht brengen van eventuele problemen op dit terrein.
  • Het vormen en in stand houden van diverse commissies en/of werkgroepen die het doel van de stichting dienen.
  • Het in stand houden van het contact met de lokale bevolking van Aarle-Rixtel, het onderhouden van contacten met de gemeente, alsmede door te fungeren als aanspreekpunt voor zowel de lokale bevolking als de gemeente en andere instanties.

Dorpsplatform Aarle-Rixtel vormt geen politieke beweging, maar is een onafhankelijke instelling die een constructieve bijdrage wil leveren aan de vitaliteit van Aarle-Rixtel. Dorpsplatform zal tweerichtingsverkeer propageren: enerzijds wil de stichting allen die invloed hebben op de kwaliteit van ons bestaan, voeden met frisse ideeën en baanbrekende initiatieven en anderzijds wil de stichting de bewoners van Aarle-Rixtel aansporen tot het nemen van verantwoordelijkheden, genereren van ideeën en uitbouwen van lokale voorzieningen. Het Dorpsplatform wil aanspreekpunt zijn voor alle inwoners, verenigingen, stichtingen van Aarle-Rixtel en van daaruit gevraagd of ongevraagd advies aan de gemeente Laarbeek en andere instellingen geven. Dorpsplatform fungeert als een  dorpsraad of dorpsforum. Commissies Om de doelstellingen die Dorpsplatform Aarle-Rixtel zich gesteld heeft, te kunnen realiseren, zijn de volgende vaste commissies ingesteld: Commissie Middenstand, Financiën, Industrie en Veiligheid Met betrekking tot de middenstand is op initiatief van enkele leden van het Dorpsplatform, waaronder ook een middenstander, de vroegere winkeliers- en horecavereniging nieuw leven ingeblazen. Middels huisbezoeken en telefonische benadering is het ledenaantal van die vereniging tijdens die actie gestegen van ruim 20 naar meer dan 50 leden. De naam van de vereniging is toen gewijzigd in Aarle Onderneemt Ondernemersvereniging Aarle-Rixtel. Samen met Aarle Onderneemt is geprobeerd om meer winkels in de Dorpsstraat te krijgen maar helaas is gebleken dat dit bijna onhaalbaar is, waarschijnlijk ook vanwege de slechte economische situatie van de laatste jaren. Commissie Recreatie, Sport, Onderwijs en Verkeer In het begin van het ontstaan van Stichting Platform Aarle-Rixtel (oktober 2004) is er een fietsroute-boekje uitgebracht waarin 20 routes staan beschreven. Er zijn meer dan 1000 boekjes verkocht. Er is door deze commissie een uitgebreid rapport samengesteld om het recreëren in Laarbeek te bevorderen. Ook werden gevaarlijke verkeersknelpunten voor fietsers onder de aandacht van de gemeente gebracht. Dit rapport is daarna door de gemeente uitgewerkt tot een rapport van ruim 60 pagina’s. Dit rapport is officieel aan de Gemeenteraad van Laarbeek aangeboden. Na goedkeuring door de raad is er wegens gebrek aan geldelijke middelen helaas niets meer mee gedaan. Mede onderinvloed van het Dorpsplatform is de passantenhaven tot stand gekomen. De gemeente is begonnen is met 200 meter ligplaatsen, waar later nog 70 meter zijn bijgekomen en nu komt er een uitbreiding met 90 meter. Op onderwijsgebied proberen wij nauw betrokken te blijven bij het tot stand komen van de Brede School. Bij het onlangs gerealiseerde plan Hoofakker hebben wij samen met de Dorpsraad Lieshout, afgeraden om het fietspad aan de westelijke kant van die weg aan te leggen. Helaas heeft men toch gekozen voor dat fietspad met een zeer gevaarlijke oversteek. Wij hadden voorgesteld om aan de andere kant van de weg vanaf de rotonde tot over de kanaalbrug een twee richtingen fietspad te maken. Hopelijk komt dit fietspad er later nog wel……………… Commissie Wonen, Leefbaarheid en Maatschappelijke Zaken Leefbaarheid is synoniem met leven, wonen, werken en vrije tijd. Zonder mensen kan leefbaarheid geen betekenis hebben. Reden waarom wonen zo belangrijk is in de samenleving, steden, en dorpen. Sinds 1997 behoort Aarle-Rixtel tot de gemeente Laarbeek. Door de centralistische gedachte werd aanvankelijk weinig aandacht besteed aan bouwprogramma’s in Aarle-Rixtel waardoor er een achterstand ontstond van ca. 10 jaar omdat in die periode de noodzakelijke bouwlocaties wegbleven. Later werd De Witte Poort afgebroken zonder goede plannen voor nieuwbouw. Gevolg was terugloop van inwoners van Aarle-Rixtel, vertrek uit het dorp bij gebrek aan goede woonruimte. Het Dorpsplatform Aarle-Rixtel zet zich vooral in voor bouwplannen voor doelgroepen zoals senioren en starters. In 2006 is een schets van Aarle-Rixtel aan de gemeente Laarbeek gegeven met daarop alle plaatsen waar de bouw van woningen eventueel mogelijk gemaakt zou kunnen worden, zogenaamde inbreidingsplaatsen. Er zijn gesprekken gevoerd met de Woningstichting Laarbeek en met de gemeente over bouwmogelijkheden voor starters en senioren en vooral over plan Kersten/Patronaat en de Witte Poort/Zonnetij. Er is contact geweest met SIR-55 voor het bouwen van koopwoningen voor senioren. SIR-55 heeft als doelstelling: met meerdere mensen tegelijk een bouwplan van minimaal 4 woningen realiseren. Dorpsplatform was in een later stadium ook weer betrokken bij de plannen Zonnetij en het Klavier. Het project 10 starterswoningen in de Broekelingstraat is een initiatief van het Dorpsplatform. Dit is verder als CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) door de nieuwe bewoners uitgevoerd. Dit plan is in 2011 klaar gekomen. Het Dorpsplatform zit in de klankbordgroep Woonvisie Laarbeek en heeft daarin duidelijk gemaakt dat een beleid met 6 jaren geen enkele woning voor Aarle-Rixtel absoluut niet kan. In een brief aan B&W t.a.v. wethouder van Zeeland is dit ook gemeld en hem is verzocht de woonvisie op dit punt aan te passen. De brief kunt u hier aanklikken: Woonvisie brief aan BW Voor de leefbaarheid is het rapport Centrumvisie uitgewerkt . Via het Dorpsplatform worden andere actiehouders gevraagd initiatieven te nemen om de leefbaarheid in Aarle-Rixtel te verbeteren door het uitvoeren van genoemde acties. De maatschappelijke betrokkenheid van het Dorpsplatform uit zich ook in de ondersteuning van jongerenorganisaties zoals Cendra (jeugd tot 16 jaar) en OJA (jongeren vanaf 16 jaar). Verder  werkt het Dorpsplatform nauw samen met de Dorpsondersteuner voor Aarle-Rixtel waarbij ook de verenigingen betrokken worden. Hierover kunt u meer lezen op de website van Vierbinden en Dorpsondersteuner B.v.d.W. Commissie Publiciteit, Voorlichting en Communicatie Voor publicaties in het Gemeenschapsblad, de Laarbeeker, het Eindhovens Dagblad maar ook contacten met Radio Kontakt en Omroep Brabant zorgt deze commissie. Tevens bereidt zij de openbare vergaderingen voor en maakt notulen van de maandelijkse bijeenkomsten van  Dorpsplatform. Het beheer van de website en Facebook is ook de verantwoordelijkheid van deze commissie. Een beknopte agenda en een besluiten-/actielijst van de maandelijkse vergaderingen worden  vanaf oktober 2011 op de website gezet. Ook de uitnodigingen en notulen van de openbare vergaderingen komen op de website. U kunt daarover lezen op de pagina Vergaderingen en/of onder Nieuws. Ook het ontwerpen van en brochure/flyer wordt door de commissie verzorgd. Hier kunt u de flyer 2012 lezen: Dorpsplatform Aarle-Rixtel Flyer 2012 Ook het voorbereiden en deelnemen aan openbare manifestaties is in handen van deze commissie. Zoals bij “Leef je in, leef je uit” op 21 oktober 2012 in de Dreef en op Laarbeekdag 2012  – 28 oktober in het gemeentehuis. Historie Eind 2003 hebben een aantal verontruste inwoners van Aarle-Rixtel zich verenigd omdat zij vonden dat het dorp te weinig aandacht kreeg van de nieuwe gemeente Laarbeek. In het bijzonder de woningvoorziening voor senioren en starters kwam niet van de grond, de middenstand liep achteruit, verschillende verenigingen kwamen in de problemen, omdat een grote ontspanningszaal ontbrak. Een aantal vergaderingen van de initiatiefnemers heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting Platform Aarle-Rixtel per 20 oktober 2004, de datum dat de akte van oprichting passeerde bij de notaris. Het stichtingsbestuur bestond toen uit 3 personen en dat werkte met een aantal vaste deelnemers. Voor de naam Platform is gekozen omdat dit staat voor een orgaan voor overleg, beleidsontwikkeling, advisering en communicatie. Aarle-Rixtel is in de naam van de stichting opgenomen omdat als speerpunt geldt: de belangen van de bevolking van Aarle-Rixtel. Op 6 augustus 2010 zijn de statuten van Dorpsplatform gewijzigd, nadat er overeenstemming was bereikt met de Stichting Klankbord Aarle-Rixtel om het dorp te laten vertegenwoordigen door één dorpsforum. Hieruit kwam voort dat er is gekozen voor een meer evenwichtig en democratischer bestuursvorm m.a.w. de vaste deelnemers zijn als bestuurslid in de stichting gekomen. Ook de naam is gewijzigd en wel in Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel, wat meer aansluit bij de benaming van dorpsraad en dorpsforum. Een en ander heeft er ook toe geleid dat op 13 januari 2011 er door de Gemeente Laarbeek en Dorpsplatform Aarle-Rixtel een convenant ondertekend kon worden. Dit convenant met de gemeente formaliseert de status van het dorpsforum.