Centrumvisie


Omdat de Centrumvisie een sleutelproject is binnen het Integraal Dorps Ontwikkeling Programma (IDOP) is er een apart Dossier Centrumvisie aangemaakt. Dorpsplatform Aarle-Rixtel wil u hierin graag informeren over het ontstaan van de centrumvisie en u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Eerste presentaties centrumvisie en dorpsplan
In december 2008 heeft de heer Frank van Bokhoven uit Aarle-Rixtel de eerste aanzet gegeven door aan Dorpsplatform Aarle-Rixtel zijn idee over een centrumvisie te presenteren. U kunt die hier downloaden en bekijken.
Ongeveer tegelijker tijd heeft Stichting Klankbord Aarle-Rixtel een dorpsplan op haar website gezet dat u hier kunt lezen.

Zowel de centrumvisie als het dorpsplan zijn onder de aandacht van B&W en de Gemeenteraad van Laarbeek gebracht. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente een opdracht heeft gegeven aan Bureau Arcadis uit ’s Hertogenbosch om een rapport  “Centrumvisie” op te stellen met als basis de twee ontwerpen uit december 2008.

Rapport Arcadis
Om een goede visie op het centrum van Aarle-Rixtel te krijgen heeft Arcadis ook gesprekken gevoerd met verschillende andere inwoners.
Uitgangspunt is geweest dat de centrumvisie moet helpen om het dorp levendig te houden. Het gaat in Aarle-Rixtel om een breed scala van thema’s die vaak met elkaar te maken hebben maar waarbij niet altijd de zelfde doelen nagestreefd worden. Denk hierbij aan: verkeer, detailhandel, horeca, toerisme, recreatie, parkeren, wonen , veiligheid, overlast, beeldkwaliteit gebouwen.
Deze centrumvisie vormt de afstemming en/of integratie tussen diverse andere projecten die door de bewoners genoemd zijn, zoals gemeenschapshuis, accommodatie OJA, serviceloket en versterking van de middenstand.
Arcadis heeft in juli 2010 een conceptrapport gepresenteerd waarop zowel de gemeente Laarbeek als Dorpsplatform Aarle-Rixtel hun reacties hebben gegeven. Daarna is op
17 november 2010 het definitieve rapport Centrumvisie Aarle-Rixtel gepubliceerd.
U kunt hieronder de verschillende rapporten enz. downloaden en lezen/bekijken.
Het conceptrapport Centrumvisie van Arcadis, juli 2010
Het bijbehorende kaartje
Onze reactie op het concept
Het definitieve rapport van Arcadis, november 2010

Centrumvisie Aarle-Rixtel en Centramanagement Laarbeek in Openbare Vergadering toegelicht
Naast de Centrumvisie Aarle-Rixtel is ook rekening te houden met de ontwikkelingen en de uitwerking van het Centramanagement Laarbeek, omdat de economische bedrijvigheid in het centrum en de middenstand in de kern van ons dorp de levendigheid en leefbaarheid van het centrum mede sterk bepalen.
Tijdens de openbare vergadering van Dorpsplatform op 8 februari 2011, is zowel Centrumvisie Aarle-Rixtel als ook Centramanagement Laarbeek uitgebreid aan de orde geweest en is er in een forumdiscussie met de ondernemers, verenigingen en inwoners over gedebatteerd.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de uitnodiging voor de vergadering (met links naar de onderliggende rapporten) en naar de notulen (met links naar de getoonde presentaties).
Dorpsplatform Aarle-Rixtel werkt momenteel aan het ACTIEHOUDERS UITVOERINGSPROGRAMMA  en heeft op 7 september 2011 een brief gezonden aan de actiehouders centrumvisie met als bijlagen de oorspronkelijke pagina’s 24 en 25 van het rapport Centrumvisie Aarle-Rixtel en een kopie van pagina 24 met daarin per actie de door Dorpsplatform Aarle-Rixtel geselecteerde actiehouders. Hieronder kunt u de brief en de bijlagen aanklikken.
Centrumvisie brief actiehouders 110901 pdf
Centrumvisie blz 24-25 van rapport
Centrumvisie pag. 24 actielijst status juli 2011

Dorpsstraat
De problematiek in de Dorpsstraat is ook een onderdeel van het IDOP c.q. centrumvisie.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft eerst een inventarisatielijst van de problemen en mogelijke oplossingen gemaakt. Daarna zijn alle bewoners van de Dorpsstraat en Kouwenberg uitgenodigd voor een bijeenkomst om de problematiek te bespreken en om eventueel de lijst met problemen nog aan te vullen. De uitnodiging voor deze vergadering kunt u hier lezen.
Daarna heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel op 1 augustus 2011 een brief met lijst van problemen en mogelijke oplossingen aan de Gemeenteraad en B&W gestuurd die u hieronder kunt lezen:
Dorpsstraat Brief Raad en BW 110801
Dorpsstraat samenvatting problematiek
In een brief van 7 september 2011 heeft de gemeente Laarbeek ons een eerste reactie gezonden.

Op 19 oktober 2011 heeft de gemeente Laarbeek ons een antwoord gestuurd op onze brief van 1 augustus 2011 over de problematiek in de Dorpsstraat. U kunt de brief van de gemeente hier lezen: Gemeente Dorpsstraat problematiek brief 19 okt.2011.

De reactie die Dorpsplatform Aarle-Rixtel op 2 november 2011  gegeven heeft kunt u hier lezen: Dorpsstraat reactie brief gemeente 19 oktober 111031.
Naar aanleiding van eerder gestuurde brieven  heeft het Dorpsplatform Aarle-Rixtel op
29 november 2011 met de gemeente een gesprek gehad over de problematiek in de Dorpsstraat. Het verslag van dit gesprek kunt u hier lezen: Dorpsstraat verslag gemeente 29112011

En in vervolg op dit gesprek heeft de gemeente al een snelle actie uitgevoerd en een aantal beugels rond bomen in de Dorpsstraat verwijderd.
De gemeente gaat in de komende tijd de verlichting in de Dorpsstraat aanpassen door het vervangen van de lantaarnpalen. Voor de nieuwe palen heeft het Dorpsplatform inmiddels een voorstel gedaan.
Verder zullen er weinig aanpassingen worden gedaan. Wel zal gekeken worden of er meer parkeergelegenheid gecreëerd kan worden. Voorstellen hiertoe zijn door het Dorpsplatform gedaan. Een van de mogelijkheden is het anders inrichten van de Heindertweg. Hierover wordt nog nagedacht. Op 25 januari 2012 heeft de gemeente Laarbeek ons een brief gestuurd waarin mededelingen worden gedaan over het vrachtverkeer in de bebouwde kom van Aarle-Rixtel. De brief kunt u hier lezen: Gemeente Laarbeek Dorpsstraat vrachtverkeer.