IDOP


IDOP staat voor Integraal Dorps Ontwikkeling Programma
Het IDOP is een provinciaal initiatief om de leefbaarheid en levendigheid in de kleine kernen te verbeteren. De financiën hiervoor worden door de provincie en de gemeente ter beschikking gesteld.
Het IDOP van Aarle-Rixtel is opgestart in 2006 met een vooronderzoek naar de noodzakelijke verbeterpunten en het is tot stand gekomen vanuit de visie van een aantal bewoners en met inbreng van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel en Stichting De Grote Klok. De gemeenteraad van Laarbeek heeft de voorgestelde projecten in Aarle-Rixtel bezocht en heeft zich daarna positief uitgesproken over het programma.  U kunt dit lezen op de site van de gemeente Laarbeek http://www.laarbeek.nl/wonen-en-leven/idop-aarle-rixtel_3181/

De gemeente Laarbeek heeft aan het bureau Arcadis opdracht gegeven om het programma verder uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een boekwerk dat is uitgebracht op 18 oktober 2006. U kunt dit lezen door IDOP Aarle-Rixtel aan te klikken.

Meer informatie over de aanpak om tot een definitief rapport te komen vindt u in de volgende drie publicaties:
Oplegger IDOP Aarle-Rixtel goedgekeurd.
Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma Aarle-Rixtel.
IDOP Gemeenschapshuis/Grote zaal.

In samenwerking met het SRE is het plan uitgewerkt en dat rapport is op 27 augustus 2008 gepubliceerd als Oplegger IDOP Aarle-Rixtel.

Een onderdeel van het IDOP is de centrumvisie die moet helpen om het dorp levendig te houden. Het gaat in Aarle-Rixtel om een breed scala van thema’s die vaak met elkaar te maken hebben maar waarbij niet altijd de zelfde doelen nagestreefd worden. Denk hierbij aan: verkeer, detailhandel, horeca, toerisme, recreatie, parkeren, wonen , veiligheid, overlast, beeldkwaliteit gebouwen.

Bureau Arcadis heeft de centrumvisie uitgewerkt die is gebaseerd op eerdere ontwerpen uit december 2008 gemaakt door Dorpsplatform Aarle-Rixtel en Stichting Klankbord, aangevuld met uitkomsten van gesprekken met een aantal inwoners van Aarle-Rixtel. Het rapport Centrumvisie Aarle-Rixtel is gepresenteerd op 17 november 2010.  U kunt het rapport Centrumvisie  hier lezen.
Over de centrumvisie kunt u nog meer lezen in Dossier Centrumvisie in de zwarte menubalk.

De problematiek in de Dorpsstraat is ook een onderdeel van het IDOP c.q. centrumvisie. Hierover heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel op 1 augustus 2011 een brief met een samenvatting van de problematiek aan de Gemeenteraad en B&W gestuurd: Dorpsstraat Brief Raad en BW 110801 en Dorpsstraat samenvatting problematiek.
Het vervolg van de behandeling problematiek Dorpsstraat kunt u lezen in het Dossier Centrumvisie.

Een ander onderdeel van het IDOP is de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf en het aanpassen van de multifunctionele accommodatie De Dreef. Tijdens een raadsvisitatie op 29 november 2010 zijn de ontwikkelingen en vorderingen van deze onderdelen nader toegelicht. U kunt de volgende presentaties bekijken door ze hieronder aan te klikken:
De Dreef presentatie raadsvisitatie
De Dreef presentatie architect
De Dreef  animatiefilmpje virtueel overzicht nieuwbouw

In augustus 2011 is gestart met de aanpassingen van De Dreef. Inmiddels heeft dit zijn beslag gekregen. Het multifunctionele gebouw heeft een mooie uitstraling gekregen. Hieronder een foto van de officiële heropening van De Dreef op 8 maart 2012:  v.l.n.r. wethouder T. Biemans, afgevaardigde provincie F. van Amelsfoort en beheerder H. Gerrits planten een boom.

 

De  verbouwing van de voormalige gemeentewerf tot onderkomen voor de scouting is in het voorjaar van 2011 tot stand gekomen. Op het zelfde terrein  wordt nog gewerkt aan een nieuw onderkomen voor de handboogschietvereniging.

Centrumdreef
In het kader van de verbouwing van de Dreef en de Centrumvisie is er ook gekeken om een goede “verbinding” tussen het centrum en de Dreef te maken: de Centrumdreef. Dit moet een weg,  een  pad worden speciaal voor ouderen goed begaanbaar en rolstol- vriendelijk, vrij van auto’s en bromfietsen. Bestuursleden van Dorpsplatform Aarle-Rixtel hebben in samenwerking met de gemeente hiervoor een plan gemaakt en hopelijk zal deze Centrumdreef  binnenkort gerealiseerd worden.

Startersvereniging
In het IDOP is ook opgenomen “Ondersteuning startervereniging t.b.v. bouw van starterwoningen”.  Begin 2011 is er in de Broekelingstraat begonnen met de bouw van 10 starterwoningen. Op  11 februari 2011 is symbolisch de eerste steen gelegd door de voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Pieter Verschuuren. Hij was hiervoor gevraagd door de Startervereniging Laarbeek omdat hij zich vooral in de beginfase vaak heeft ingezet voor de vereniging om het project van de grond te krijgen.
De starterwoningen zijn klaar en de bewoners hebben hun intrek genomen.

Ontwikkeling van de Passantenhaven
Dit is ook een onderdeel van het IDOP. Op 28 september 2010 heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel  een vergadering met B&W gehad waarbij de passantenhaven een van de agendapunten was. Het eventueel opengaan van de brug om de doorvaart van boten naar en van Helmond mogelijk te maken is hierbij ook aan de orde geweest. Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft haar standpunt hierover al eerder duidelijk verwoord in een brief van 8 augustus 2010 aan de gemeente. U kunt die hier lezen Brief aan B&W over de Brug.
Er liggen nu plannen om de haven uit te breiden en te verbeteren in de winter van 2011-2012. Voor meer details over de uitbreiding verwijzen wij naar het dossier Vergaderingen in de zwarte menubalk. Daarin staat een verslag van de openbare vergadering van 17 oktober 2011 en hierin wordt de uitbreiding van de passanten- haven toegelicht.
Of er werkelijk met dit plan begonnen wordt hangt sterk af van de provincie/rijkswaterstaat, want de vergunningen zijn nog niet verleend.

Versteviging educatie functie gebied Croy en promotie recreatieve mogelijkheden buurtschap de Heikant
Beide projecten lopen bij de gemeente maar ook bij de twee gebieden zelf.
Ondernemers op de Heikant hebben  door toedoen van de gemeente en Dorpsplatform Aarle-Rixtel een stichting opgericht om het toerisme daar te bevorderen.

IDOP’s Eindmanifestatie
Op 24 oktober 2012 vond in Lieshout de Eindmanifestatie van de IDOP’s Laarbeek plaats. Als afgevaardigde van de provincie was Brigite van Haaften hierbij ook aanwezig. Verder waren er afgevaardigden van de gemeente Laarbeek en ook veel vertegenwoordigers van de verschillende projecten die zijn of worden uitgevoerd. Verschillende sprekers hebben het woord gevoerd waaronder ook de voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Pieter Verschuuren. Hier kunt u een impressie lezen van zijn toespraak bij deze bijzondere gelegenheid: IDOP – Eindmanifestatie in Lieshout 24 okt

In de Laarbeeker van 26 oktober 2012 stond het volgende artikel: IDOP’s Laarbeek Eindmanifestatie

Hier kunt u een film bekijken die een impressie geeft van alle IDOP projecten in Laarbeek.