Geslaagde Platformavond op 3 september jl.

Maandag 3 september jl. is er in de Couwenbergh een openbare vergadering van Stichting Platform Aarle-Rixtel geweest. Met een opkomst van ruim 80 personen uit voornamelijk Aarle-Rixtel kan deze als een succes gezien worden.
Na een openingswoord door voorzitter Pieter Verschuren, met een uiteenzetting over het doen en laten van het Platform Aarle-Rixtel, het besluit om meer naar buiten te treden en de openbaarheid te zoeken om de doelstellingen kenbaar te maken, gaf hij het woord over aan een viertal gastsprekers.
Stichting Platform Aarle-Rixtel is sinds het begin van dit jaar lid van de Vereniging Kleine Kernen.
De eerste gastspreker is dan ook dhr. Van Lith, voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen, die een uiteenzetting geeft over hoe belangrijk een goed adviesorgaan c.q. dorpsraad in de kleine kernen kan zijn voor de leefbaarheid en de kwaliteit binnen deze kernen.
Hij laat tevens weten dat een Dorpsraad of een Platform een belangenbehartiger is en geen volksvertegenwoordiging.
Namens de Woningstichting Laarbeek waren de heren Beeren en Weijers uitgenodigd om een uiteenzetting te geven omtrent het plan de Witte Poort. Hier wordt een complex van 94 woningen gerealiseerd waaronder 3 woontorens met een hoogte van 15 meter.
Naast de actieve ondersteuning die het Platform heeft gegeven bij o.a. het tot stand komen van het evenement ?van Haven tot Kasteel?, het oprichten van de ondernemersvereniging Aarle-Onderneemt en het maken van fietsroute boekjes in samenwerking met Aan de Wielen, richt het Platform zich nu op woningbouw voor jongeren. In deze context werd mej. Vera Raijmakers uitgenodigd om haar ervaringen te vertellen over de beginperiode en de oprichting van de Startersvereniging Boekel. Hiervoor zijn toch wel een drietal belangrijke voorwaarden aan verbonden n.l.

  • initiatieven en doorzettingsvermogen vanuit de starters,
  • het moet gedragen worden door de politieke partijen en
  • er moet een faciliterende rol vanuit de gemeente komen.

Men moet volgens Vera niet doemdenken maar ervoor gaan.
Het Boekels startersproject komt overeen met de aanbevelingen vermeld in het Dorps Ontwikkelingsplan DOP voor Aarle-Rixtel.
Tot slot wordt door wethouder Sjef. Knoop de gemeentelijke beleidsvisie uit de doeken gedaan over de woningbouw op korte en middenlange termijn, hierbij geholpen door de resultaten van een onlangs uitgevoerd woningbehoefteonderzoek in Laarbeek.
Na een klein vragenuurtje aan de betreffende sprekers, het uitreiken van het eerste exemplaar van de folder Stichting Platform Aarle-Rixtel aan de burgemeester en wethouders en de bekendmaking van de website waaronder het Platform te bereiken is (www.platformaarlerixtel.nl) kunnen we terugzien op een geslaagde avond.

Marjon van Bokhoven

Facebook
Twitter
Instagram

Laat een reactie achter