Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Wonen op een unieke locatie in Aarle-Rixtel

Adriaans Projectontwikkeling B.V. en woningbouwvereniging Bergopwaarts@BOW werken samen aan de ontwikkeling en realisatie van circa 65 woningen en appartementen aan de Molenstraat in Aarle-Rixtel, in de volksmond ook wel bekend als de ?Gronden Smulders? en de laatste inbreidingslocatie in Aarle-Rixtel. Adriaans Projectontwikkeling B.V. en Bergopwaarts@BOW willen het bouwplan op deze unieke locatie in Aarle-Rixtel zoveel mogelijk laten aansluiten op de woonwensen van de toekomstige bewoners. Een gedeelte van de ontwikkeling zal bestaan uit sociale koopwoningen die door Bergopwaarts@BOW worden aangeboden met Koopgarant. Het overige deel bestaat uit vrije sector koopwoningen. Op www.woneninaarlerixtel.nl. vindt u een enqu?te die speciaal opgesteld is om de woonwensen en voorkeuren van ge?nteresseerden in kaart te brengen. De enqu?te kan ingevuld worden tot 30 maart a.s. Meer informatie over dit project zal onder andere gecommuniceerd worden op de website www.woneninaarlerixtel.nl. U kunt voor meer informatie over dit project of voor een papieren exemplaar van de enqu?te ook bellen met 0492 – 523 759.

Facebook
Twitter
Instagram

Verslag Platformavond 15 december 2008.

Opening en inleiding door de voorzitter Pieter Verschuuren.

Hij heet eenieder van harte welkom en is verheugd dat er weer een grote opkomst is. Ook een woord van welkom aan de gastsprekers van deze avond, mevr. Marijn de Jong van het SRE, de heer Briels, wethouder, de heer Bert van Scherpenzeel van woningbouwvereniging Bergopwaarts, de heer Steffen van der Wielen van Adriaans Bouwgroep en projectleider David Swinkels i.o.v. Bergopwaarts.

De voorzitter geeft nogmaals een korte toelichting op de werkzaamheden van het Platform en het doel ?de leefbaarheid van onze kern te waarborgen en te verbeteren? en legt er nogmaals de nadruk op dat het Platform niet namens de burgers spreekt maar voor de burgers.

Geeft een korte toelichting op het iDOP, het Integraal DorpsontwikkelingsProgramma en zegt het verheugend te vinden dat de Provincie een subsidie beschikbaar heeft gesteld van 509.000, Euro en dat de Raad akkoord is gegaan met een inzet van eenzelfde bedrag.
Puntsgewijs worden de projecten aangestipt, zoals verbetering en verbouwing van de Dreef, Ondersteuning Startersvereniging, Uitwerken Centrumvisie, Ontwikkeling van de Passantenhaven, Versteviging educatieve functie gebied Croy en promotieactiviteiten voor de Heikant.

Ook de woningbouw in Aarle-Rixtel wordt niet vergeten en is zeer verheugd dat Adriaans Bouwgroep een verdere toelichting zal geven.
Hij is van mening dat er duidelijk onderscheid moet worden gemaakt in de leeftijdscategorie 60-70/75 jaar die met een nieuw woord de medioren worden genoemd en de mensen van 75 jaar en ouder die andere woonwensen hebben.

Hij spreekt de hoop uit dat we een leerzame avond kunnen bieden en geeft het woord aan Marijn de Jong van het SRE.
Het SRE ondersteunt de Gemeenten bij het opstellen van het iDOP.
Het iDOP is in 2006 opgesteld en gaat uit van een dorpsontwikkelingsprogramma dat 10 jaar vooruit kijkt.
Randvoorwaarden: grote betrokkenheid, actieplan moest integraal zijn waarin 55% gericht is op sociale ontwikkeling en binnen de bestuurszitting afgerond zijn dwz voor 2011.
Voor de regeling leefbare dorpen is in 2008 een subsidieregeling vastgesteld om de projecten uit te voeren, voorwaarden is dat de Gemeente eenzelfde bedrag investeert.
Samengevat noemen we dit de oplegger dia via de site van de gemeente Laarbeek op te roepen is.

De voorzitter dankt mevr. De Jong en geeft het woord aan wethouder Briels.

De heer Briels heeft met diverse verenigingen gesproken om te komen tot een goede en verantwoorde manier om de Dreef weer multifunctioneel te maken. Op verzoek van de raad is de reeds leeggekomen Gemeentewerf hierin betrokken. Vooral voor de scouting en de handboog zou dit een mogelijke oplossing zijn.
Verder is er het verzoek de zaal dermate uit te breiden dat  deze bruikbaar is voor o.a. een concert van de harmonie.
Een aantal algemene voorzieningen zoals het WMO-steunpunt, de bibliotheek en de peuterspeelzaal als de bond van ouderen en de bridgeclub zouden graag van de mogelijkheden gebruik willen maken.
Er zijn al gesprekken geweest met een architect voor de werf en binnenkort starten de gesprekken omtrent de zaal.
Wethouder Briels zegt toe voor de zomer van 2009 met concrete plannen te komen.

De voorzitter dankt de heer Briels en geeft het woord aan de heren van Adriaans Bouwgroep en van Woningstichting Bergopwaarts.

De heer van der Wielen ligt toe hoe het bedrijf Adriaans is opgebouwd. De gronden Smulders zijn door Adriaans bij openbare inschrijving op 30 september j.l. verworven.
Sinds 14 november mag Adriaans zich eigenaar noemen van de grond.
Plangebied is 1,5 ha, in het centrum van het dorp, momenteel nog Zonnetij genoemd maar er wordt, eventueel in samenwerking met de heemkunde, naar een nieuwe passende naam gezocht.
In de nota van toelichting in het bestemmingsplan is opgenomen dat er maximaal 65 woningen mogen worden gebouwd, waarvan 65% grondgebonden woningen (=42 stuks) en 23 appartementen met een maximale bouwlaag van 4 .
Er moeten 25 sociale koopwoningen worden gebouwd met een max. prijs van 186.000 (prijspeil 1-1-2008) voor starters en senioren.
Doelstelling is plezierig en betaalbaar wonen met een differentiatie in bouwstijl in relatie tot de doelgroepen, een en ander dient wel complementair te zijn met Zonnetij.
Planning:
Opstart stedenbouwkundig ontwerp 1e kwartaal 2009
Opstart uitwerkingsplan 2e kwartaal 2009
Ontwerp woningen en appartementen medio 2009
Prognose start verkoop voorjaar 2010
Start van de bouw medio 2010
Eerste oplevering medio 2011.
David Swinkels zal dit project namens Bergopwaarts gaan begeleiden.

Omdat er in het plan sociale woningbouw moet plaatsvinden is Adriaans een samenwerking aangegaan met woningbouwvereniging Bergopwaarts uit Deurne.
De heer Bart van Scherpenzeel geeft een uiteenzetting over Bergopwaarts.
Bergopwaarts is een corporatie, doet beheer en ontwikkeling van woningen, scholen, gezondheidscentra, multifunctionele centra en heeft het beheer c.q. in eigendom van 4700 woningen.

Hierna krijgt Frank van Bokhoven het woord met zijn visie op de ontwikkeling van het centrum van Aarle-Rixtel.
Hij benadrukt dat het zijn visie is, die hoog wordt ingezet, zodat er op geschoten kan worden.
Op zijn eigen humoristische wijze licht hij zijn plan toe, ondersteund door beelden en tekeningen.
Allereerst dient volgens zijn visie de dorpsstraat verkeersluw gemaakt te worden door de straat een slingerende beweging te laten maken en door eenrichtingsverkeer, met als centrum het kerkplein, wat dan geen plein meer zou moeten zijn voor de kerk maar meer een plein voor het dorp.
Huize Angela zou verbouwd kunnen worden tot een zalencentrum waarin ook Oja een plekje zou moeten krijgen.
De molenstraat zou doorgetrokken moeten worden naar de kanaaldijk met een uitbreiding van vrije sectorwoningen aan de zijde van de koude Maas.

Pauze.
Na de pauze nemen de sprekers plaats achter de tafel en kunnen er vragen gesteld worden door de zaal.
1, Kunnen de bewoners van de kerkstraat grond kopen van Adriaans. De heer van der Wielen zegt geen ja en geen nee omdat er eerst gekeken dient te worden hoe en wat de mogelijkheden zijn.

2. De Boerenbond maakt zich zorgen over het eenrichtingsverkeer in de dorpsstraat ivm het missen van de passanten die nog net voor sluitingstijd de winkels aandoen. Hij ligt toe dat door de afsluiting van de weg met de kermis dit enorm in zijn omzet scheelt.
Frank benadrukt nogmaals dat het een eerste visie is en dat niet vaststaat zo er al eenrichtingsverkeer komt waar die begint en eindigt.

3. Waarom wordt er niet gekeken een plein te maken op de plek waar nu nog de winkels van Welten en Raaijmakers zijn gesitueerd.
Frank zegt dat er tijdens zijn voorbereiding hiervan nog geen sprake kon zijn.

4. Wethouder Briels zou voor de zomer van 2008 al iets laten weten aan een paar verenigingen met betrekking tot ruimte in de Dreef, waaronder de ruimte van Savant.
Wethouder Briels licht toe dat Savant een huurcontract heeft en dat nu pas duidelijk is wat de middelen zijn om iets aan de Dreef te doen anders was het budget erg beperkt geweest en nu kunnen we serieus aan de slag.
KBO vraagt niet om een eigen ruimte maar een multifunctionele ruimte die door meerdere verenigingen kan worden gebruikt, dit omdat de huidige plek in Mariengaarde niet altijd beschikbaar is.

5. Als we de Dreef nu op gaan tuigen, gaan we hiermee ook het centrum uit en lijkt de centrumvisie niet van nut.
Wethouder Briels zegt dat momenteel het centrum geen mogelijkheden heeft dus we moeten wel vooralsnog naar de Dreef.

6. Hoe staat het met het scholencluster. Mogelijk kan er in die school een grote zaal worden gebouwd die overdag door de school gebruikt kan worden en in de avonden door het dorp.

7. Als de bibliotheek verhuist naar de Dreef kan die ruimte dan niet gebruikt worden door bv de KBO.
Volgens Wethouder Briels is de ruimte van de bibliotheek in particuliere handen en kan de gemeente daar niets mee.

8. Blijft het plan voor een pad van het centrum naar de Dreef nog aktueel?
Ja is nog steeds onder de aandacht, zou een pad moeten worden voor voetgangers, fietsers, etrc. Alles behalve auto?s.

9. Iemand was van mening dat de verkeersluwte in de dorpsstraat hard nodig is, nu staat er ooit een file van de hut tot aan de rotonde.

Pieter geeft aan dat er regelmatig vrachtwagens het dorp in rijden en pas bij de rotonde zien dat ze het dorp niet in mogen. Hij pleit ervoor dat er bij de rotonde in Lieshout en aan de weg vanaf Eindhoven betere borden komen voor het vrachtverkeer.
Briels zegt dat dit weliswaar niet in zijn portefeuille valt maar hij zal hiervoor aandacht vragen bij zijn collega.

10. Verzoek om de naam van het nieuwe plan zo spoedig mogelijk te  veranderen anders geeft het steeds verwarring voor de mensen.
Adriaans zegt dit toe.

11. Een van de buurtbewoners van plan Zonnetij (Witte Poort) zegt geschrokken te zijn van de enorme bouwmassa en omwonende vinden dit dan ook een bezwaar. Zeggen het wel te betreuren als dit vertraging oplevert.
Pieter zegt dat wij vanuit het platform hier niets tegen kunnen doen.

Briels zegt dat de Raad heeft kennis genomen van de bezwaren maar heeft toch ingestemd met de plannen.

12. Als de centrumvisie behelst dat de dorpsstraat eenrichtingsverkeer wordt dan wordt de molenstraat dubbel belast, enerzijds met het verkeer van de dorpsstraat en anderzijds met de ontsluiting van de nieuwbouw. Er is nu al veel sluipverkeer mbt. de school en de molenstraat is pas verkeersluw gemaakt.

Er is door het platform hierover reeds gesproken met de gemeente ook mbt de school.

Aangezien er geen vragen meer zijn wil de voorzitter de openbare vergadering afsluiten maar de heer Briels wil nog even benadrukken dat het college veel waarde hecht aan dit soort avonden en vindt een rondje van de gemeente wel op zijn plaats.

De voorzitter vraagt, alvorens de vergadering te sluiten, aan het publiek met handopsteking aan te geven of men dit soort openbare vergaderingen zinvol acht en of hiermee wordt bevestigd dat wel op de goede weg zitten. De aanwezigen beamen dit volledig.

Met een dankwoord aan de sprekers wordt de vergadering gesloten.

Aarle-Rixtel, 16 december 2008
Maria Hagelaar

Facebook
Twitter
Instagram

Inleiding Platformavond 15 december 2008

Stichting Platform Aarle-Rixtel

Voor de derde keer organiseert het Platform Aarle-Rixtel een openbare bijeenkomst om u allen kennis te laten nemen van de werkzaamheden waarmee Stichting Platform Aarle-Rixtel zich bezig houdt.
Het Platform is een Stichting die in 2004 is opgericht door een aantal mensen uit Aarle-Rixtel die zich zorgen maakten over de betrokkenheid, of het ontbreken daarvan, tussen de nieuwe gemeente Laarbeek en de Kern Aarle-Rixtel. Men vond dat de kern vergeten werd en er maar een beetje bij hing. Daaraan is n?g niet veel veranderd, dat gevoel leeft n?g steeds en daarom willen wij een bijdrage leveren om verandering op gang te brengen met het doel de Leefbaarheid van onze kern te waarborgen en te verbeteren.
Leefbaarheid, daarin is het woord Leven opgenomen?. Leven behoort bij mensen??. en bij mensen behoort wonen??. Daarom vinden wij ook dat wonen, bouwen en plannen maken onafscheidelijk zijn verbonden met onze doelstelling Leefbaarheid.
Het Platform houdt maandelijks een vergadering waarin wij met een 12-tal mensen kleine en grote wensen vanuit de samenleving bespreken en plannen voorbereiden die we met de bevoegde instanties bespreken teneinde de leefbaarheid te verbeteren. Dat kan zijn dat wij de gemeente informeren over de problemen die zich voordoen bij de aanleg van de glasvezelkabel maar ook dat wij initiatieven nemen tot het doen oprichten van een Startersvereniging of het opzetten van een Centrumvisie waarvan later op de avond een presentatie zal volgen.
Het Platform heeft g??n gekozen status en derhalve ook geen mandaat om namens u te spreken maar wij zetten ons geheel belangeloos in v??r de Aarlese gemeenschap en haar belangen. Het Platform heeft ook een eigen website waarin u meer over de doelstellingen van het platform, de samenstelling van de leden/deelnemers en onze actuele informatie kunt vinden. In onze brochure vind u de verwijzing naar de website.
Wij doen dit alles pro-deo?. Maar toch kunnen wij u een kopje koffie aanbieden zoals u gemerkt heeft. Daar moet het helaas wel bij blijven want de hulp van de Rabobank is beperkt en daar willen wij het lang mee kunnen doen. Andere sponsorende hulp kennen we niet, in tegenstelling tot vele dorpsbelangenorganisaties in andere kleine kernen zoals wij op een onlangs gehouden bijeenkomst van de Vereniging van Kleine Kernen waarvan wij lid zijn mochten ervaren.

iDOP, Integraal DorpsOntwikkelingsProgramma

In 2006 is er op verschillende bijeenkomsten een inventarisatie gemaakt van de knelpunten in de kern Aarle-Rixtel. Arcadis uit den Bosch heeft hiervan een rapport gemaakt dat kortweg het iDOP genoemd wordt. Daarbij dreigde het te blijven, ware het niet dat de gemeente diverse instanties gevraagd heeft mee te helpen aan het uitwerken van de verschillende knelpunten en te zoeken naar oplossingen die in het belang zijn van de verbetering van de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Dit iDOP loopt als een rode draad door deze bijeenkomst vanavond zoals u kunt zien op de agenda.
Het verheugd ons dat na de instemming die de Commissie Maatschappelijke Zaken aan dit iDOP heeft gegeven ook de gemeenteraad vrijdag jl. akkoord is gegaan met het iDOP. Daarmee heeft zij zich verplicht de toegekende subsidie van ? 509.000,– te verdubbelen, dit was een van de voorwaarden van de Provincie.

Startersvereniging Laarbeek

Een van de onderwerpen die het Platform reeds in 2007 heeft uitgewerkt is het probleem van de starters op de woningmarkt. In 2007 hebben wij jongeren bij elkaar kunnen krijgen die begin dit jaar hun eigen startersvereniging hebben opgericht onder de naam Startersvereniging Laarbeek. Uiteindelijk heeft dit op 27 november geleid tot een volgordeloting in de startersvereniging om te komen tot een volgorde bij het kiezen van een van de 10 woningen die gepland staan om in de Broekelingstraat te gaan bouwen onder eigen beheer in een zogenoemd CPO project hetgeen betekent: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in nauwe samenwerking met de gemeente. Met deze loting is ook een einde gekomen aan de begeleiding die het Platform daaraan heeft gegeven. Zij nemen het van ons over en gaan zelf bouwen. Wij hopen in 2009 de vordering van nabij te mogen meemaken.

Provincie ? SRE ? Gemeente ? Platform

Mevrouw Marijn de Jong zal vanavond de inbreng en samenhang uitleggen tussen de partijen die bij het uitwerken van het iDOP een belangrijke rol hebben gespeeld zoals de Provincie, het SRE, de Gemeente en het Platform.
Van de ca 11 aangeboden knelpunten zijn er uiteindelijk 6 subsidiabel gebleken. Waarom niet allemaal kan Marijn u waarschijnlijk beter uitleggen dan ik.
De projecten die wel voor subsidie in aanmerking kwamen zijn:

 • Verbetering en verbouwing van de Dreef.
  Wethouder Joan Briels kan u daar alles over vertellen.
  Hopelijk kan hij ons meenemen naar de tijdslijn voor het realiseren van de verbouwing waarop zo veel Aarlese verenigingen zitten te wachten.
 • Ondersteuning Startersvereniging.
  Dit project is gestart met de loting. Daaraan wordt d.m.v deze subsidie een bijdrage geleverd. li>Uitwerken Centrumvisie
  Het Platform heeft een Visie ontwikkeld op het toekomstig centrum van Aarle-Rixtel. Wij hebben Frank van Bokhoven bereid gevonden dit voor zijn rekening te nemen en hij zal u straks meenemen naar een toekomstige ontwikkeling van Aarle-Rixtel die, naar wij denken, over een jaar of 10 ? 15 gerealiseerd zou moeten kunnen worden.
  De belangrijkste gedachte achter deze visie is te komen tot een macroplan voor de toekomst. Alle deelplannen die dan in de loop der tijd zich aandienen kunnen dan getoetst worden aan het totaalplan dat een soort paraplufunctie kan invullen voor Aarle-Rixtel in de nabije toekomst.
  Het plan geeft een eerste visie weer die niet gezien mag worden als DE Visie want dat mag u van ons niet verwachten, wij zetten u aan het denken en hopen dat u met ons verbeteringen aan dit plan kunt aanbrengen die wij graag met de gemeente en een nog nader aan te wijzen professioneel bureau willen uitwerken. Uw inbreng in deze stellen wij zeer op prijs.
 • Ontwikkeling Passantenhaven.
  De passantenhaven is te klein, niet in de winter maar in de zomer blijkt het een veel gebruikte aanlegplaats te zijn voor recreanten. Ook in ons dorp zullen wij in moeten spelen op de behoefte die deze recreanten met zich meebrengen, denk aan winkels en horeca. Het zal een plek moeten krijgen in de veelomvattende nieuwe naam voor Laarbeek nml. Waterpoort van de Peel, een avondvullend programma dat vandaag niet op de agenda staat.
 • Versteviging educatieve functie gebied Croy
  Zo dicht bij het gebied Strijp zou Croy een mooie aanvulling kunnen zijn op de behoefte aan educatieve en recreatieve verlangens van onze inwoners of van elders. Ook hiervoor is een subsidie toegezegd.
 • Promotieactiviteiten de Heikant.
  De Heikant kan voor recreatie een grote rol spelen voor de toekomst. In samenhang het de Passantenhaven en de in ontwikkeling zijnde gebieden van de heer Braks liggen hier nog veel uitdagingen te wachten.

Woningbouw

Het bouwen van woningen is een eerste vereiste om inwoners van Aarle-Rixtel ook in Aarle-Rixtel te houden. Het is alom bekend dat Aarle-Rixtel een hoog percentage eigen woning bezit heeft, bijna 80% maar ook is bekend dat de vergrijzing het percentage senioren sterk doet toenemen, zelfs meer dan in Laarbeek of de provincie.
Bij de nu op stapel staande bouwplannen dient daar weldegelijk rekening mee gehouden te worden. Zo moeten we senioren onderscheiden in twee groepen en wel de senioren in de leeftijdsgroep 60 tot 70-75 jaar. De meeste zijn in goede gezondheid en willen graag grondgebonden blijven wonen. Hiervoor is een nieuwe benaming bedacht, deze groep heet voortaan Medioren, een term die landelijk ingang begint te krijgen.
De groep boven de 75 begint een tuintje bijhouden vaak als een belasting te zien en die kijken graag uit vanuit hun appartement op een mooie grote onderhouden tuin waaraan ze dan zelf niks meer hoeven te doen.
Zo is onlangs in de raad het nieuwe plan Zonnetij (ex Witte Poort) goedgekeurd waaraan hopelijk in 2009 begonnen kan worden. 95 woningen waarvan 9 koopwoningen. Het vervangt een plan waar veel woningen stonden, de Witte Poort, die al lang gesloopt zijn en deels nog gesloopt moeten worden.
Een ander plan dat als bestemmingsplan ??k Zonnetij genoemd wordt, is gelegen op de gronden Smulders dat door Adriaans Bouwgroep is gekocht en waarop in samenwerking met Bergopwaarts ca 65 woningen gebouwd zullen gaan worden. Zodadelijk zullen de heren Steffen van der Wielen en David Swinkels zich aan u voorstellen. Een uitgewerkt plan zullen ze nog niet bij zich hebben maar hopelijk kunnen ze toch een tipje van de sluier oplichten.
Graag willen wij u vanavond een interessante en leerzame avond aanbieden waarin wij het op prijs stellen als u de bij u opkomende vragen even vast wilt houden en de sprekers de kans wilt geven om hun verhaal af te maken. Wij stelen u na de pauze graag in de gelegenheid uw vragen te stellen en als u het graag schriftelijk wilt doen dan is dat helemaal prima.

Dank voor uw aandacht.
Pieter Verschuuren.

Facebook
Twitter
Instagram

Platform Aarle-Rixtel ziet loting binnen Startersvereniging als een mijlpaal

Donderdagavond 27 november jl. heeft in het gemeentehuis van Laarbeek de loting plaatsgevonden binnen de Startersvereniging Laarbeek onder het toeziend oog van notaris van Rooij.
Zoals bekend heeft de gemeente een strook grond aan de Broekelingstraat in Aarle-Rixtel aangewezen als mogelijke bouwplaats voor 10 starterswoningen. De Starsvereniging gaat hier een CPO project opzetten waarin eigen inbreng belangrijk is en waarbij zelf de architect en later de aannemer gekozen kunnen worden. Dit alles zal in nauwe samenwerking met de gemeente gebeuren. De planprocedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan kan tegelijk starten met het ontwerpen en uitwerken van de woningen door de starters.
De loting die nu heeft plaatsgevonden heeft de volgorde bepaald voor het kiezen van een van de kavels op een later tijdstip.
Stichting Platform Aarle-Rixtel is verheugd met deze stap en ziet het als een mijlpaal, een afronding van de initiatieven die geleid hebben tot het oprichten van een Startersvereniging en het daadwerkelijk tot stand komen van dit startersproject.
Stichting Platform Aarle-Rixtel, die zich continu inzet voor het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid voor de kern Aarle-Rixtel ziet hiermee haar inspanningen beloond en houdt op maandag 15 december weer een openbare vergadering waarin een aantal interessante onderwerpen  uit het Integraal DorpsOntwikkelingsProgramma, iDOP, aan u zal worden voorgesteld. Wij nodigen u van harte uit in de Couwenbergh te Aarle-Rixtel. De avond begint om 20.00 uur.
De Provinciale Staten hebben intussen een subsidie toegekend van ? 509.000. Door de gemeente zal eenzelfde bedrag ter beschikking gesteld moeten worden hetgeen op 11 december aan de Raad van Laarbeek wordt voorgelegd.

Facebook
Twitter
Instagram