Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma iDOP Gemeenschapshuis/Grote zaal.

Gemeenschapshuis/Grote zaal.
In een eerdere publicatie heeft Platform Aarle-Rixtel een overzicht gegeven van knelpunten en wensen, zoals genoemd in het iDOP. Als eerste stond: Gemeenschapshuis/Grote Zaal.
Aarle-Rixtel heeft altijd een grote zaal gekend in het centrum, bekend als Het Patronaat. Vanaf 2006 is deze zaal niet meer beschikbaar. Er zijn twee opties om hierin een oplossing te vinden.
E?n optie is het bouwen van een nieuwe zaal, een gebouw met allerlei verzorgingseenheden in het centrum. Dit is een complexe aangelegenheid, tijdrovend en zal ook een hoge investering vragen. De haalbaarheid zal goed onderzocht moeten worden en twijfels over de exploitatie zijn gerechtvaardigd. Aarle-Rixtel heeft de tijd niet om hierop te wachten, een tijdsbestek voor het realiseren van dit plan zou snel 10 jaar of meer kunnen bedragen.
Een andere optie is het ombouwen, herinrichten en optimaal benutten van de ruimten die het multifunctionele gebouw De Dreef biedt. Dit kan sneller gerealiseerd worden. Het is een bestaand gebouw met sportzaal, toneelzaal en vergaderruimten compleet met horecafaciliteiten. Door een herschikking van de ruimten en uitbreiding hiervan kan tegemoet gekomen worden aan de huisvestingswensen van tal van verenigingen en bestaat de mogelijkheid om een ?grote zaal? te cre?ren. De gemeentewerf kan worden toegevoegd waardoor meer ruimte binnen en buiten beschikbaar komt.
De Dreef ligt niet in het centrum en daarom zal er des te meer bij de aanpassing van dit gebouw rekening gehouden moeten worden dat het geschikt is voor alle bevolkingsgroepen en dat het aantrekkelijk is om alle activiteiten, die normaliter in een grote zaal georganiseerd worden, daar dan ook te organiseren. Als De Dreef als gebouw functioneel voldoet en de activiteiten zijn van een goed niveau, dan zal de ligging van De Dreef hieraan ondergeschikt zijn. Er moet dus ook goed nagegaan worden of er voldoende activiteiten van niveau zijn om een dure zaal in De Dreef te rechtvaardigen die buiten deze activiteiten niet verder gebruikt wordt.
Om De Dreef met het centrum te verbinden zou nog een optie kunnen zijn: een weg, een laan, een dreef die de dan de kortste afstand is tussen het centrum en het multifunctionele gebouw. Noodzaak is dat deze verbindingsweg goed toegankelijk is voor voetgangers, rolstoelers, senioren helpende vervoermiddelen zoals rollators enz. maar ook voor fietsers en die weer gescheiden van de voetgangers. Daarbij mag geen last ondervonden worden van gemotoriseerd verkeer.
Behalve de twee aangehaalde opties zal het voor een horecabedrijf gemakkelijker zijn een grote zaal te exploiteren omdat hier de gebruiksmogelijkheden talrijker zijn. Daarom zou de Gemeente, als dit nog niet gebeurd is, samen met bijvoorbeeld Bavaria en de kasteleins in Aarle-Rixtel kunnen bekijken of er een mogelijkheid is om een bestaande horecazaal zodanig uit te breiden dat deze voldoet aan de behoefte die er in Aarle-Rixtel is.
Zoals iedereen in Het Gemeenschapsblad en De Laarbeeker heeft kunnen lezen, houdt Platform Aarle-Rixtel op 14 april om 20.00 uur in de Couwenbergh een openbare vergadering. Een van de agendapunten op die vergadering is het multifunctionele gebouw De Dreef. De heer J. Briels, wethouder van Gemeente Laarbeek, zal dan een toelichting geven op de plannen zoals die er nu liggen.

Facebook
Twitter
Instagram

Plan Witte Poort heet voortaan Zonnetij

Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft op 11 maart jl. overleg gevoerd met Woningstichting Laarbeek. Het overleg werd gevoerd als voorbereiding op de komende openbare vergadering van het Platform op 14 april a.s. maar tevens ook om kennis te maken met het nieuwe team van directeur en projectmanager voor het plan de Witte Poort zoals dat tot nu toe in Aarle-Rixtel bekend stond. Maar daar komt verandering in! De Woningstichting heeft definitief besloten om de naam Zonnetij aan het plan te geven en dus praten we vanaf vandaag over zonnetij en niet meer over de Witte Poort. Het Platform heeft de directeur van de Woningstichting de heer Erik van Daal en de heer Henk Agricola, projectmanager van het plan Zonnetij uitgenodigd om de voortgang van het plan Zonnetij toe te lichten op 14 april in de Couwenberg. Beide heren hebben toegezegd hieraan graag gevolg te willen geven. De heer Erik van Daal zal nader ingaan op de nieuwe Woningstichting die na de fusie in heel Laarbeek zal opereren. Via het platform en de openbare vergadering kan de Woningstichting ook dichter bij de Aarlese bevolking staan en zo ook direct met hen communiceren.

Facebook
Twitter
Instagram

Startersvereniging Laarbeek uit Aarle-Rixtel opgericht.

In het bijzijn van notaris Otten en kandidaat notaris Gulick hebben twee leden van de Initiatiefgroep Starters Aarle-Rixtel t.w. de heer Leon Sloots en Guus Tilburgs, resp. voorzitter en lid van de Initiatiefgroep, de oprichtingsakte ondertekend. Als rechtspersoon zal de Startersvereniging Laarbeek nu gaan onderhandelen met de Gemeente Laarbeek over bouwgrond en de loting vanuit de vereniging om te komen tot een volgordelijst van leden binnen de startersvereniging. Op verzoek van de Gemeente is gekozen voor een ?Laarbeek? naam. De vereniging start het eerste project in Aarle-Rixtel maar kan daarna voor heel Laarbeek zijn expertise en know how ter beschikking stellen. De ondertekening van de oprichtingsakte gebeurde onder het toeziend oog van de voorzitter van Stichting Platform Aarle-Rixtel. Het Platform heeft zich bijzonder ingezet voor dit stratersproject.
Stichting Platform Aarle-Rixtel zet zich belangeloos in voor de leefbaarheid van de kern Aarle-Rixtel en daarin past het startersproject uitstekend.

Facebook
Twitter
Instagram

Platform Aarle-Rixtel helpt SWL met Serviceloket.

Stichting Platform Aarle-Rixtel gaat Stichting Welzijn Laarbeek (SWL) helpen met het opzetten van een servicepunt in breder WMO verband (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Op de Platform bijeenkomst van maandag 7 januari jl. heeft de heer Frank Mulkens, directeur van Stichting Welzijn Laarbeek, een uiteenzetting gegeven van de plannen om in de kernen Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout WMO-servicepunten op te zetten. SWL heeft officieel van de gemeente Laarbeek opdracht gekregen om deze servicepunten in te richten en te bemannen. In Aarle-Rixtel gaat het Platform daarbij helpen door zitting te nemen in de werkgroep die daarvoor in het leven geroepen wordt. Voor het Platform zal de heer Rini Dani?ls zijn medewerking verlenen. Het plan is om per 1 april te starten met het servicepunt in Mari?ngaarde waarin de huidige serviceactiviteiten ge?ntegreerd zullen worden. SWL gaat daarvoor als aanvulling op de huidige vrijwilligers, die uitstekend werk leveren, nog extra vrijwilligers benaderen die allen een degelijke opleiding zullen krijgen om alle vragen die WMO-breed gesteld kunnen worden ook adequaat te kunnen beantwoorden. Zo kunnen inwoners van Aarle-Rixtel voor velerlei vragen terecht bij het nieuwe WMO-serviceloket in Mari?ngaarde. Platform Aarle-Rixtel gaat daarbij helpen.
Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft als een van haar voornaamste doelstellingen de leefbaarheid van Aarle-Rixtel te bevorderen. Daartoe onderhoudt zij regelmatig overleg met de gemeente, sociale instellingen, woningstichting Laarbeek en andere organisaties. Het Platform initieert voorstellen ter verbetering van de leefbaarheid van Aarle-Rixtel en treedt pro-actief op.
U kunt het platform bereiken via info@platformaarlerixtel.nl of telefonisch op 381920.
Kijk ook op www.platformaarlerixtel.nl

Facebook
Twitter
Instagram