Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Platform Aarle-Rixtel wat doen wij en wat willen wij.

Sinds een viertal jaren probeert een groep vrijwilligers de positie van de dorpskern Aarle-Rixtel onder de aandacht te brengen van de gemeente Laarbeek, de woningstichting Laarbeek en andere sociale organisaties en instellingen die zich het lot van Aarle-Rixtel willen aantrekken. In 2004 is daartoe de Stichting Platform Aarle-Rixtel opgericht, de eerste jaren vooral opererend vanuit een betrekkelijk teruggetrokken positie maar sinds begin 2007 duidelijk op de voorgrond tredend en gericht naar de samenleving.
Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft als een van haar voornaamste doelstellingen de leefbaarheid van Aarle-Rixtel te bevorderen. Het Platform initieert voorstellen ter verbetering van de leefbaarheid van Aarle-Rixtel en treed bij voorkeur pro-actief op.
Het Platform probeert te werken als een soort dorpsraad, wil graag optreden v??r de Aarlese gemeenschap maar heeft niet de pretenties om namens de bevolking te spreken. Dat kan ook niet want als je namens iemand spreekt moet je daarvoor ook de mandatering hebben, de goedkeuring of bevoegdheid. Nee, zo werkt dat niet bij het Platform, daarvoor zou je verkiezingen moeten uitschrijven en dat ligt geenszins in de bedoeling. Het Platform wil geen beslissingsbevoegdheden hebben binnen de Laarbeekse politiek, het wil adviserend optreden vanuit visie of op vraag van maatschappelijke organisaties of Gemeente. Zij wil geen extra bestuurslaag vormen maar wel een stevig adviesorgaan zijn met kennis, idee?n, enthousiasme etc, alles gericht op de leefbaarheid van het dorp, een veelzijdig begrip!
Stichting Platform Aarle-Rixtel wil graag initiatieven nemen om te komen tot verbeteringen van het leefklimaat in Aarle-Rixtel. Daarvoor zijn belangrijke ontwikkelingen gaande die de noodzaak onomstotelijk laten blijken. Onderstaand willen wij u hier van in kennis stellen.

 • De leeftijdsopbouw van de bevolking in Aarle-Rixtel is veelzeggend. Wij hebben meer kinderen tot 15/16 jaar in ons dorp dan gemiddeld in Laarbeek. Tussen de leeftijden 16-25 jaar loopt dat sterk terug, velen gaan elders studeren.
  De leeftijdsgroep van 25 tot 45 jarigen blijkt sterk onder het gemiddelde van Laarbeek te liggen en nog meer onder het gemiddelde van de Provincie Noord Brabant. De groep van 45 tot 65 jarigen is daarentegen weer heel sterk vertegenwoordigd in Aarle-Rixtel en ligt boven het gemiddelde van Laarbeek en nog sterker boven het gemiddelde van de provincie.
 • Wat is de oorzaak?
  Heel duidelijk is het gebrek aan goede woonruimte voor nieuw te stichten gezinnen een belangrijke oorzaak, er zijn te weinig betaalbare huizen voor de jongeren. De leeftijdgroep van 25 tot 45 moet gedwongen zijn heil zoeken in andere plaatsen waar wel betaalbare woonruimte te huur of te koop is. Aarle-Rixtel telt een eigen woning bezit van 78% Een erg hoog gemiddelde, ook weer duidelijk boven het gemiddelde van Laarbeek en de provincie. Indien deze huizen vrij komen doordat b.v. ouderen daaruit vertrekken dan zijn deze huizen niet betaalbaar voor jongeren en worden de huizen vaak door mensen van buiten het dorp gekocht.
 • Consequenties. De consequenties zijn duidelijk, er zijn te weinig gezinnen met opgroeiende jeugd, jongeren die deel nemen aan de gemeenschap, aan verenigingen, het dorpsleven enz.
  Daar tegenover staat het overschot aan senioren, de vraag naar appartementen voor senioren is relatief groot. Daarop wordt ook ingespeeld door het plan Witte Poort of Patronaat maar dat zet geen zoden aan de dijk voor de jongeren.
 • Oplossingen.
  Daarom heeft het Platform in 2007 een initiatief genomen om een startersproject op te zetten, een startersvereniging op te richten en daartoe de jongeren te verenigen die bereid zijn om met gezamenlijke inspanning een startersproject van de grond te krijgen. De vereniging in oprichting heeft nu al 25 leden die graag een eigen huis bouwen in Aarle-Rixtel en daar willen blijven wonen. Met de gemeente lopen besprekingen over beschikbare grond en toestemming wordt gevraagd om binnen de groep van 25 gegadigden dit startersproject te kunnen realiseren.
 • Integraal Ontwikkelingsprogramma
  Op verzoek van de Provincie heeft Arcadis in 2006 een inventarisatie gemaakt van de problematiek in de dorpskern Aarle-Rixtel. Door in hoorzittingen aan de bevolking te vragen wat de knelpunten zijn is een lijst van probleemstellingen ontstaan dat ondergebracht is in een verslag dat Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma heet, kortweg iDOP genoemd. Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft uit haar leden een commissie gevormd om een aanzet te geven tot het uitwerken van deze plannen en dit op papier gezet. Momenteel ligt dit stuk bij de Gemeente en kan gebruikt worden voor het aanvragen van subsidie bij de Provincie die zij ter beschikking stellen voor de kernen. Hierin worden de volgende knelpunten behandeld:

   *

  • Gemeenschapshuis/Grote zaal
  • Starters en Seniorenwoningen
  • Accommodatie OJA en Scouting
  • Serviceloket
  • Behoud Middenstand
  • Scateramp en fietscrossbaan
  • Toerisme
  • Passantenhaven
  • Croy
  • De Heikant
  • Protestantskerkje
  • Centrumvisie

Stichting Platform Aarle-Rixtel gaat zich nadrukkelijker dan voorheen bezig houden met de bevordering van de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Het zal de inwoners van Aarle-Rixtel er bij betrekken en via openbare vergaderingen onderwerpen behandelen waarvoor wij de burgers uitnodigen om hun inbreng uit te spreken en mee te denken. wij willen graag een zo breed mogelijk draagvlak creƫren om onze doelstelling gezamenlijk te kunnen bereiken voor een leefbaar Aarle-Rixtel, een kern waar leven in zit, een kern die moet blijven!
U kunt het Platform bereiken via email op info@dorpsplatform.nl of telefonisch op 381696

Facebook
Twitter
Instagram

Initiatiefgroep starters Aarle-Rixtel kiest bestuur

Op 30 oktober jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de voltallige groep starters (20) die zich willen verenigen om in eigen beheer in Aarle-Rixtel woningen te bouwen. Op initiatief van Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft de heer Vlemmix van BIEB uit Eindhoven (Bouwen In Eigen Beheer) een duidelijke uiteenzetting gegeven over de opzet van een starters project. Aan de hand van diverse voorbeelden werd een goede indruk gegeven van de mogelijkheden en inzicht verstrekt in de te bereiken resultaten bij bouwen in eigen beheer. Zo werden projecten getoond in Bladel en Boekel maar ook in Eindhoven en Utrecht.

Uit de startersgroep hebben zich vier personen aangemeld om zitting te nemen in de initiatiefgroep die de voorbereidingen gaan treffen voor het oprichten van een startersvereniging. Op 8 november jl. en onder leiding van het Platform hebben de leden van de initiatiefgroep uit hun midden de heer Leon Sloots gekozen tot voorzitter en de heer Ruud Martens tot secretaris van de initiatiefgroep die verder bestaat uit de heren Guus Tilburgs en Stan van Vijfeijken die gezamenlijk direct vervolgafspraken hebben gemaakt om z.s.m. de starters vereniging te kunnen oprichten.

27 november a.s. komt de startersvereniging weer bij elkaar en zal dan van gedachten wisselen met alle raadsleden uit Aarle-Rixtel om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak voor dit startersproject.

Tot het moment dat de startersvereniging feitelijk wordt opgericht zal Stichting Platform Aarle-Rixtel de initiatiefgroep begeleiden.

Voor meer informatie betreffende Stichting Platform Aarle-Rixtel verwijzen wij u naar de website www.platformaarlerixtel.nl

Facebook
Twitter
Instagram

1e Starters bijeenkomst Aarle-Rixtel enthousiast.

Dinsdagavond jl. heeft op initiatief van Stichting Platform Aarle-Rixtel de eerste bijeenkomst plaats gevonden van de groep starters die zich aangemeld hebben bij het Platform. Na een welkomswoord door de voorzitter en een voorstellingsronde door de starters werd een uiteenzetting gegeven over het ‘Bouwen in Eigen Beheer’. Met enthousiasme hebben de starters allerlei vragen gesteld en hun betrokkenheid getoont maar ook hun zorg uitgesproken over de nog onzeker situatie betreffende de mogelijkheden die de Gemeente Laarbeek de starters kan bieden. Belangrijk daarbij is het draagvlak dat de politieke partijen in Laarbeek kan geven bij het zoeken van een geschikte plek voor de starters. Daarvoor wil het Platform alle Aarlese raadsleden in november uitnodigen voor overleg met het platform en samen met de initiatiefgroep van de starters de voortgang bespreken. Vanuit de starters hebben enkele deelnemers zich bereid verklaart in de initiatiefgroep zitting te nemen om mede de kar te trekken en te komen tot het oprichten van de Startersvereniging Aarle-Rixtel. Enkele aangemelde starters waren verhinderd maar daarvoor zal volgende week een zelfde avond belegd worden. Voor diegene die zich als starter willen inschrijven hebben wij nog ruimte en nodigen wij hen uit zich aan te melden bij het Platform via e-mail info@platformaarlerixtel.nl of telefonisch bij het secretariaat 0492 381696

Facebook
Twitter
Instagram

Aanmelding startersvereniging Aarle-Rixtel

Zoals aangekondigd op de Platformavond van 3 september jl. treft Stichting Platform Aarle-Rixtel momenteel voorbereidingen voor het opzetten van een Startersvereniging Aarle-Rixtel.
Starters die in Aarle-Rixtel willen blijven wonen en die zelfstandig in verenigingsverband een eigen huis willen ontwerpen en bouwen, vragen wij zich aan te melden bij het Platform op volgende e-mail adres info@platformaarlerixtel.nl of telefonisch bij de secretaris dhr. Hans Kop 0492 381920.
Ook kunt u hier een aanvraagformulier downloaden en uitprinten. Hiervoor dient Adobe Acrobat Reader op uw systeem geinstalleerd te zijn, eventueel kunt u deze hier gratis downloaden.

Facebook
Twitter
Instagram