Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Openbare vergadering 3 september 2007

Op 3 september heeft Stichting Platform Aarle-Rixtel haar eerste openbare vergadering in De Couwenbergh te Aarle-Rixtel. De volgende agendapunten worden er behandeld.

 • Opening door de voorzitter met toelichting op Stichting Platform Aarle-Rixtel
 • Kleine Kernen
  Stichting Platform Aarle-Rixtel is aangesloten bij de Vereniging Kleine Kernen van Noord Brabant, de voorzitter van de VKK, de heer van Lith zal een uitleg geven over de mogelijkheden die de VKK kan bieden aan kleine kernen met name Aarle-Rixtel.
 • Woningstichting Laarbeek De heer ir.Th. Beeren, voorzitter Woningstichting Laarbeek, geeft samen met architect Weijer een toelichting op de plannen van ‘De Witte Poort’, een project van 94 woningen
 • Starters Project 17 woningen Boekel Mevrouw Vera Raijmakers vertelt over haar ervaringen met het zojuist opgeleverde starters project van 17 koopwoningen, gebouwd in eigen beheer, en geeft aan hoe de Gemeente Boekel dit project ondersteund heeft.
 • Gemeente Laarbeek, Wethouder Knoop: Gemeentelijke visie op de woningbouw plannen voor Aarle-Rixtel op korte en middenlange termijn met als speerpunt een mogelijkheid om jongeren in Aarle-Rixtel en voor Aarle-Rixtel te behouden middels een starters project. Tevens zal hij een toelichting geven over de uitkomsten van het woningbehoeftenonderzoek dat onlangs in Laarbeek gehouden is.
 • Pauze
 • Forum discussie over de besproken onderwerpen waaraan de sprekers deelnemen.
 • Sluiting.
Facebook
Twitter
Instagram

Inleiding openbare vergadering 3 september 2007.

Geachte aanwezigen,
Namens Stichting Platform Aarle-Rixtel heet ik u van harte welkom op deze eerste openbare vergadering van het Platform.
Welkom aan alle vertegenwoordigers van de Gemeente, de Burgemeester, Wethouders, Raads- en commissieleden.
Welkom aan alle vertegenwoordigers van Stichtingen en Verenigingen maar zeker ook aan alle andere mensen uit Aarle-Rixtel en Laarbeek of daarbuiten.
Welkom aan de vertegenwoordigers van de media
Allen van harte welkom.
Een aantal jaren geleden, in 2003 hebben enkele initiatiefnemers de basis gelegd voor de in 2004 opgerichte Stichting Platform Aarle-Rixtel. Er heerste ongerustheid om de stilte die ervaren werd nadat Aarle-Rixtel een aantal jaren daarvoor was opgegaan in de nieuwe gemeente Laarbeek. Men vond dat Aarle-Rixtel te weinig aandacht kreeg bij de nieuwe gemeente, in het bijzonder op het gebied van de woningbouw voor senioren maar vooral ook voor jongeren. De Witte Poort was afgebroken en een mooi grasveld kwam er voor terug maar dat was toch niet de bedoeling? Het Dorpsontwikkelingsplan voor Aarle-Rixtel, kortweg DOP genoemd, dat in november 2006 gepresenteerd werd geeft duidelijke cijfers: 78% is eigen woningbezit welke tegen de huidige marktwaarde geen optie is voor starters, ter vergelijking: Laarbeek heeft 70%, Gemert-Bakel 62% en Deurne 56% Conclusie voor jongeren: Huren in Aarle-Rixtel is heel moeilijk, kopen haast onmogelijk. Gevolg: een uittocht van jongeren uit ons dorp.
De bevolkingsopbouw geeft dit ook aan, er zijn relatief weinig Aarle-Rixtelnaren in de leeftijdscategorie 20-45 jaar en relatief veel in de categorie 45-80+
Vanaf 2004 heeft het Platform contacten gelegd met de Gemeente en met de Woningstichting om daar waar mogelijk de besluitvorming betreffende nieuwe plannen voor woningbouw te initi?ren en te stimuleren. Dit werd hoofdzakelijk gedaan vanuit onderlinge gesprekken en bijeenkomsten. Begin dit jaar heeft het Platform besloten meer naar buiten te treden, de openbaarheid te zoeken om onze doelstellingen kenbaar te maken in een open atmosfeer naar de Aarlese bevolking. Stichting Platform Aarle-Rixtel telt 3 bestuursleden, secretaris Hans Kop uit de Molenstraat, penningmeester Roderick van den Boogaard uit de Beatrixlaan die wegens verblijf in het buitenland vanavond niet aanwezig kan zijn en sinds april dit jaar heb ik, Pieter Verschuuren voor degene die mij niet kennen, het voorzitterschap op me genomen.
Verder heeft de stichting geen leden maar wel nog 8 actieve deelnemers die o.a. op de maandelijks bijeenkomsten hun bijdrage leveren. Het Platform kent 4 vaste commissies die zich buigen over actuele vraagstukken, ieder met hun eigen specialisme en kennis.
De doelstelling van het platform richt zich voornamelijk op het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid van ons dorp. Daartoe willen wij fungeren als aanspreekpunt voor de dorpsgemeenschap in allerlei zaken die Aarle-Rixtel aangaan, het geven van informatie en voorlichting over belangrijke onderwerpen voor de lokale bevolking zoals u vanavond ook in de agenda terug kunt vinden.
Verder willen wij dienen als gesprekspartner en adviesorgaan o.a. voor het gemeentebestuur, woningstichting en andere instanties in lokale aangelegenheden.
Het Platform wil fungeren als een initi?rende en adviserende Dorpsraad zonder beslissingsbevoegdheden. Wij willen geen extra bestuurslaag vormen maar communiceren met de plaatselijk overheden via persoonlijke gesprekken, telefoon. e-mail, internet maar bij voorkeur niet via de media.
Stichting Platform Aarle-Rixtel is sinds het begin van dit jaar lid van de Vereniging voor Kleine Kernen van Noord-Brabant, de VKK. Dhr. van Lith, voorzitter van de VKK zal u vertellen hoe belangrijk een goed adviesorgaan cq dorpsraad in de kleine kernen kan zijn voor de leefbaarheid van het dorp.

Namens de Woningstichting Laarbeek zullen de heren Beeren en Weijers u informeren over de plannen van De Witte Poort. Gezien de beperkte tijd zal het lastig worden om in 20 minuten uit te leggen hoe 94 woningen er uit zien, maar we laten ons graag verrassen.
Naast de actieve ondersteuning die het Platform heeft gegeven bij o.a. het tot stand komen het evenement ?Van Haven tot Kasteel?, het oprichten van de ondernemersvereniging Aarle-Onderneemt en het maken van fietsroute boekjes in samenwerking met Aan de Wielen, richt het Platform zich nu op woningbouw voor jongeren. In het gemeenschapsblad van februari jl. hebben wij een kleine oproep geplaatst voor starters om zich te melden. Daarop hebben wij 34 positieve reacties ontvangen die wij ook persoonlijk hebben uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Wij stellen de Aarlese jongeren, die voornemens zijn zich in Aarle-Rixtel te vestigen, in de gelegenheid zich te verenigen in een nieuw op te richten Startersvereniging Aarle-Rixtel en geven de mogelijk daartoe om tijdens de pauze of na afloop van deze avond zich aan te melden via een formulier dat bij onze secretaris te krijgen is. Natuurlijk weten wij als geen ander dat dit maar een begin is en dat er nog een lange weg volgt, vol met hobbels.

Vera Raijmakers zal in haar bijdrage vanavond vertellen over haar ervaringen in de beginperiode van de Startersvereniging Boekel. Vooruitlopend daarop mag ik u nu reeds verklappen dat drie belangrijke voorwaarden noodzakelijk zijn voor het welslagen van een dergelijk project nml:
1. Initiatieven en doorzettingsvermogen vanuit de starters.
2. Gedragen door de politieke partijen
3. Faciliterende rol van de gemeente
Het Boekels startersproject komt overeen met de aanbevelingen vermeld in het Dorps OntwikkelingsPlan voor Aarle-Rixtel, dat spreekt over het ?Bladels Model?
Tot slot zal wethouder Sjef Knoop de gemeentelijke beleidsvisie uit de doeken doen voor de woningbouw op korte en middenlange termijn. Daarbij wordt hij geholpen door de resultaten van een onlangs uitgevoerd ?woningbehoefteonderzoek? in Laarbeek waarvan wij graag de belangrijkste conclusies horen, toegespitst op Aarle-Rixtel.

Tijdens de voordrachten zullen bij u allerlei vragen reizen waarop u graag een antwoord zou willen horen. Dat kan, maar zou u dan zo vriendelijk willen zijn om deze vragen te bewaren en mee te nemen naar de forumdiscussie na de pauze. Indien u wenst kunt u ze ook schriftelijk aanmelden tijdens de pauze bij onze secretaris, dan zullen wij deze na de pauze beantwoorden.

Tot slot kan ik u vertellen dat u ons ook kunt bereiken via de website www.platformaarlerixtel.nl die sinds enkele dagen operationeel is, informatief van karakter is, geen grafische hoogstandjes kent maar doelmatig en gebruikersvriendelijk. In de komende dagen zal de website nog verder aangevuld zal worden.
Ook zijn we bescheiden trots op onze nieuwe folder waarvan wij op het eind van de avond het eerste exemplaar willen uitreiken aan onze burgemeester dhr. Gillissen en de wethouders. Natuurlijk ligt er ook voor u een exemplaar klaar na afloop van deze vergadering.
Rest mij u een interessante avond toe te wensen en verklaar ik hiermee deze vergadering voor geopend.

Pieter Verschuuren.
Voorzitter

Facebook
Twitter
Instagram

Geslaagde Platformavond op 3 september jl.

Maandag 3 september jl. is er in de Couwenbergh een openbare vergadering van Stichting Platform Aarle-Rixtel geweest. Met een opkomst van ruim 80 personen uit voornamelijk Aarle-Rixtel kan deze als een succes gezien worden.
Na een openingswoord door voorzitter Pieter Verschuren, met een uiteenzetting over het doen en laten van het Platform Aarle-Rixtel, het besluit om meer naar buiten te treden en de openbaarheid te zoeken om de doelstellingen kenbaar te maken, gaf hij het woord over aan een viertal gastsprekers.
Stichting Platform Aarle-Rixtel is sinds het begin van dit jaar lid van de Vereniging Kleine Kernen.
De eerste gastspreker is dan ook dhr. Van Lith, voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen, die een uiteenzetting geeft over hoe belangrijk een goed adviesorgaan c.q. dorpsraad in de kleine kernen kan zijn voor de leefbaarheid en de kwaliteit binnen deze kernen.
Hij laat tevens weten dat een Dorpsraad of een Platform een belangenbehartiger is en geen volksvertegenwoordiging.
Namens de Woningstichting Laarbeek waren de heren Beeren en Weijers uitgenodigd om een uiteenzetting te geven omtrent het plan de Witte Poort. Hier wordt een complex van 94 woningen gerealiseerd waaronder 3 woontorens met een hoogte van 15 meter.
Naast de actieve ondersteuning die het Platform heeft gegeven bij o.a. het tot stand komen van het evenement ?van Haven tot Kasteel?, het oprichten van de ondernemersvereniging Aarle-Onderneemt en het maken van fietsroute boekjes in samenwerking met Aan de Wielen, richt het Platform zich nu op woningbouw voor jongeren. In deze context werd mej. Vera Raijmakers uitgenodigd om haar ervaringen te vertellen over de beginperiode en de oprichting van de Startersvereniging Boekel. Hiervoor zijn toch wel een drietal belangrijke voorwaarden aan verbonden n.l.

 • initiatieven en doorzettingsvermogen vanuit de starters,
 • het moet gedragen worden door de politieke partijen en
 • er moet een faciliterende rol vanuit de gemeente komen.

Men moet volgens Vera niet doemdenken maar ervoor gaan.
Het Boekels startersproject komt overeen met de aanbevelingen vermeld in het Dorps Ontwikkelingsplan DOP voor Aarle-Rixtel.
Tot slot wordt door wethouder Sjef. Knoop de gemeentelijke beleidsvisie uit de doeken gedaan over de woningbouw op korte en middenlange termijn, hierbij geholpen door de resultaten van een onlangs uitgevoerd woningbehoefteonderzoek in Laarbeek.
Na een klein vragenuurtje aan de betreffende sprekers, het uitreiken van het eerste exemplaar van de folder Stichting Platform Aarle-Rixtel aan de burgemeester en wethouders en de bekendmaking van de website waaronder het Platform te bereiken is (www.platformaarlerixtel.nl) kunnen we terugzien op een geslaagde avond.

Marjon van Bokhoven

Facebook
Twitter
Instagram

Boekelse jongeren zelf projectontwikkelaar

door Miranda van Houtum

Dinsdag 28 augustus 2007 – BOEKEL – “Wij zijn er na oplevering meteen in gaan wonen. We sliepen op veldbedjes”, zegt Vera Raijmakers. Inmiddels zijn zeven van de zeventien starterswoningen aan de Sleutelbloem in Boekel bewoond. De laatste zijn voor de bouwvakantie opgeleverd.

Het betreft een startersproject voor Boekelse inwoners en ondersteunt door BIEB (Bouwen in eigen Beheer). Toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouw-project. Een project van mooie dertiger-jaren woningen. Drie driekappers en twee vierkappers.

“Je leert er heel erg veel van”, zegt Vera Raijmakers. “Gelukkig is het allemaal zonder veel problemen verlopen.” Pim van Zutven, van twee huizen verderop vult aan. “In mei 2004 is er een vereniging opgericht. Iedereen kon destijds inschrijven. Na loting bleven er zeventien over.” Vera: “We hebben praktisch overal over gestemd. Alle neuzen moesten dezelfde kant op. Er zijn verschillende werkgroepjes opgericht zoals: een aannemerswerkgroep, een architektenwerkgroep, badkamer- en keukenwerkgroep en een bestekwerkgroep. Daar zat steeds ??n lid van het bestuur in aangevuld met andere leden.” Zowel Vera als Pim zitten in het bestuur van Kopersvereniging Starters Boekel. Allemaal twintigers en gehecht aan hun dorp maar voor wie het vrijwel onmogelijk is een huis te kopen op de reguliere huizenmarkt.

April 2005 ging de gemeenteraad van Boekel akkoord met het verlenen van voorrang aan de startersgroep in de wijk Lage Schoense. Tegen de laagste grondprijs werden er kavels beschikbaar gesteld. “Van de gemeente kregen we de restrictie dat de huizen niet meer dan tussen de 130.000 en 170.000 euro mochten kosten”, aldus Raijmakers. “Daar hebben we ons aan gehouden. De woningen zijn wel wat groter geworden dan in eerste instantie bedoeld was. Daar krijgen we wel eens opmerkingen over. Maar we zijn binnen de marge gebleven. Mensen kennen vaak niet alle ins en outs”, aldus de Boekelse.

Zo mag de woning bijvoorbeeld niet in de vrije markt verkocht worden. “Wij moeten het huis aan de stichting verkopen en die zorgen er dan voor dat het tegen een aantrekkelijk tarief aan een andere starter doorverkocht wordt.”, zegt Pim. Ongeveer de helft van de winst is voor de huidige eigenaren. De andere helft blijft in het huis. Stel dat de eigenaar van een huis dat nu getaxeerd is op 262.000 euro over vijf jaar wil verkopen en de huizen worden dan getaxeerd op drie ton. Een winst van 38.000 euro. Dan kunnen zij het huis voor 189.000 euro verkopen aan Peelrandwonen, namelijk het aankoopbedrag en de helft van de winst, en verkoopt Peelrandwonen het voor ongeveer hetzelfde bedrag aan de volgende starter.

Andere kleine dorpen in de omgeving hebben ook al interesse getoond in het project. De bestuursleden van de Boekelse startersvereniging hebben al verschillende presentaties gegeven. Ze zijn trots en blij met het resultaat. “Het is toch knap dat je dit met zeventien verschillende karakters hebt kunnen regelen”, aldus Raijmakers.

Spijt hebben ze er in ieder geval niet van. Maar op de vraag of ze het nog eens zouden doen antwoordt Pim in ieder geval met een volmondig ‘nee’.

“Ik zou dan toch op de reguliere markt gaan kopen. Ik zou er niet nog eens drie jaar aan besteden. We hebben een jaar lang onderhandeld over de grond. Over iedere deurklink en tegel hebben we met zeventien mensen moeten overleggen. Wat betreft het kostenplaatje is het interessant maar als je individueel bouwt kun je veel sneller beslissingen nemen”, verklaart hij.

Hoofdlijnen startersproject Koopgarant in Boekel

 • Bouwkavels worden door de gemeente verkocht aan een woningstichting. Die sluist de kavels voor dezelfde prijs door aan de kopers.
 • De gemeente brengt de bouwgrond in tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt.
 • Er wordt effici?nt gewerkt zonder tussenkomst van partijen die hoge winstmarges doorberekenen. Daarom is er een aanzienlijk verschil tussen de uitgifteprijs (de kostprijs) van de woning en de waarde van de woning op de vrije markt. Dit verschil wordt de ‘koperskorting’ genoemd.
 • De koper ‘geniet’ deze korting tijdens de bewoning maar kan de korting niet te gelde maken omdat de woning bij doorverkoop uitsluitend aan de woningstichting kan worden terugverkocht. De woningstichting is verplicht om de woning aan te kopen.
 • Bij de terugverkoop vloeit de korting automatisch terug naar de woningstichting. Daarnaast wordt bij terugverkoop de waardeontwikkeling (als regel een toename) volgens vooraf vastgestelde regels gedeeld tussen verkoper en woningstichting.
 • De woningstichting kan de woning vervolgens met korting doorverkopen aan een volgende starter. Deze korting is de optelsom van de oorspronkelijke korting plus het aandeel uit de waardeontwikkeling.
 • Om de regeling uit te kunnen voeren wordt gebruik gemaakt van een erfpachtconstructie in plaats van reguliere verkoop van de grond. Een eeuwigdurende erfpacht waarvoor de kosten in ??n keer worden afgekocht.
Facebook
Twitter
Instagram