Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Geslaagde Platformavond op 3 september jl.

Maandag 3 september jl. is er in de Couwenbergh een openbare vergadering van Stichting Platform Aarle-Rixtel geweest. Met een opkomst van ruim 80 personen uit voornamelijk Aarle-Rixtel kan deze als een succes gezien worden.
Na een openingswoord door voorzitter Pieter Verschuren, met een uiteenzetting over het doen en laten van het Platform Aarle-Rixtel, het besluit om meer naar buiten te treden en de openbaarheid te zoeken om de doelstellingen kenbaar te maken, gaf hij het woord over aan een viertal gastsprekers.
Stichting Platform Aarle-Rixtel is sinds het begin van dit jaar lid van de Vereniging Kleine Kernen.
De eerste gastspreker is dan ook dhr. Van Lith, voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen, die een uiteenzetting geeft over hoe belangrijk een goed adviesorgaan c.q. dorpsraad in de kleine kernen kan zijn voor de leefbaarheid en de kwaliteit binnen deze kernen.
Hij laat tevens weten dat een Dorpsraad of een Platform een belangenbehartiger is en geen volksvertegenwoordiging.
Namens de Woningstichting Laarbeek waren de heren Beeren en Weijers uitgenodigd om een uiteenzetting te geven omtrent het plan de Witte Poort. Hier wordt een complex van 94 woningen gerealiseerd waaronder 3 woontorens met een hoogte van 15 meter.
Naast de actieve ondersteuning die het Platform heeft gegeven bij o.a. het tot stand komen van het evenement ?van Haven tot Kasteel?, het oprichten van de ondernemersvereniging Aarle-Onderneemt en het maken van fietsroute boekjes in samenwerking met Aan de Wielen, richt het Platform zich nu op woningbouw voor jongeren. In deze context werd mej. Vera Raijmakers uitgenodigd om haar ervaringen te vertellen over de beginperiode en de oprichting van de Startersvereniging Boekel. Hiervoor zijn toch wel een drietal belangrijke voorwaarden aan verbonden n.l.

  • initiatieven en doorzettingsvermogen vanuit de starters,
  • het moet gedragen worden door de politieke partijen en
  • er moet een faciliterende rol vanuit de gemeente komen.

Men moet volgens Vera niet doemdenken maar ervoor gaan.
Het Boekels startersproject komt overeen met de aanbevelingen vermeld in het Dorps Ontwikkelingsplan DOP voor Aarle-Rixtel.
Tot slot wordt door wethouder Sjef. Knoop de gemeentelijke beleidsvisie uit de doeken gedaan over de woningbouw op korte en middenlange termijn, hierbij geholpen door de resultaten van een onlangs uitgevoerd woningbehoefteonderzoek in Laarbeek.
Na een klein vragenuurtje aan de betreffende sprekers, het uitreiken van het eerste exemplaar van de folder Stichting Platform Aarle-Rixtel aan de burgemeester en wethouders en de bekendmaking van de website waaronder het Platform te bereiken is (www.platformaarlerixtel.nl) kunnen we terugzien op een geslaagde avond.

Marjon van Bokhoven

Facebook
Twitter
Instagram

Boekelse jongeren zelf projectontwikkelaar

door Miranda van Houtum

Dinsdag 28 augustus 2007 – BOEKEL – “Wij zijn er na oplevering meteen in gaan wonen. We sliepen op veldbedjes”, zegt Vera Raijmakers. Inmiddels zijn zeven van de zeventien starterswoningen aan de Sleutelbloem in Boekel bewoond. De laatste zijn voor de bouwvakantie opgeleverd.

Het betreft een startersproject voor Boekelse inwoners en ondersteunt door BIEB (Bouwen in eigen Beheer). Toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouw-project. Een project van mooie dertiger-jaren woningen. Drie driekappers en twee vierkappers.

“Je leert er heel erg veel van”, zegt Vera Raijmakers. “Gelukkig is het allemaal zonder veel problemen verlopen.” Pim van Zutven, van twee huizen verderop vult aan. “In mei 2004 is er een vereniging opgericht. Iedereen kon destijds inschrijven. Na loting bleven er zeventien over.” Vera: “We hebben praktisch overal over gestemd. Alle neuzen moesten dezelfde kant op. Er zijn verschillende werkgroepjes opgericht zoals: een aannemerswerkgroep, een architektenwerkgroep, badkamer- en keukenwerkgroep en een bestekwerkgroep. Daar zat steeds ??n lid van het bestuur in aangevuld met andere leden.” Zowel Vera als Pim zitten in het bestuur van Kopersvereniging Starters Boekel. Allemaal twintigers en gehecht aan hun dorp maar voor wie het vrijwel onmogelijk is een huis te kopen op de reguliere huizenmarkt.

April 2005 ging de gemeenteraad van Boekel akkoord met het verlenen van voorrang aan de startersgroep in de wijk Lage Schoense. Tegen de laagste grondprijs werden er kavels beschikbaar gesteld. “Van de gemeente kregen we de restrictie dat de huizen niet meer dan tussen de 130.000 en 170.000 euro mochten kosten”, aldus Raijmakers. “Daar hebben we ons aan gehouden. De woningen zijn wel wat groter geworden dan in eerste instantie bedoeld was. Daar krijgen we wel eens opmerkingen over. Maar we zijn binnen de marge gebleven. Mensen kennen vaak niet alle ins en outs”, aldus de Boekelse.

Zo mag de woning bijvoorbeeld niet in de vrije markt verkocht worden. “Wij moeten het huis aan de stichting verkopen en die zorgen er dan voor dat het tegen een aantrekkelijk tarief aan een andere starter doorverkocht wordt.”, zegt Pim. Ongeveer de helft van de winst is voor de huidige eigenaren. De andere helft blijft in het huis. Stel dat de eigenaar van een huis dat nu getaxeerd is op 262.000 euro over vijf jaar wil verkopen en de huizen worden dan getaxeerd op drie ton. Een winst van 38.000 euro. Dan kunnen zij het huis voor 189.000 euro verkopen aan Peelrandwonen, namelijk het aankoopbedrag en de helft van de winst, en verkoopt Peelrandwonen het voor ongeveer hetzelfde bedrag aan de volgende starter.

Andere kleine dorpen in de omgeving hebben ook al interesse getoond in het project. De bestuursleden van de Boekelse startersvereniging hebben al verschillende presentaties gegeven. Ze zijn trots en blij met het resultaat. “Het is toch knap dat je dit met zeventien verschillende karakters hebt kunnen regelen”, aldus Raijmakers.

Spijt hebben ze er in ieder geval niet van. Maar op de vraag of ze het nog eens zouden doen antwoordt Pim in ieder geval met een volmondig ‘nee’.

“Ik zou dan toch op de reguliere markt gaan kopen. Ik zou er niet nog eens drie jaar aan besteden. We hebben een jaar lang onderhandeld over de grond. Over iedere deurklink en tegel hebben we met zeventien mensen moeten overleggen. Wat betreft het kostenplaatje is het interessant maar als je individueel bouwt kun je veel sneller beslissingen nemen”, verklaart hij.

Hoofdlijnen startersproject Koopgarant in Boekel

  • Bouwkavels worden door de gemeente verkocht aan een woningstichting. Die sluist de kavels voor dezelfde prijs door aan de kopers.
  • De gemeente brengt de bouwgrond in tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt.
  • Er wordt effici?nt gewerkt zonder tussenkomst van partijen die hoge winstmarges doorberekenen. Daarom is er een aanzienlijk verschil tussen de uitgifteprijs (de kostprijs) van de woning en de waarde van de woning op de vrije markt. Dit verschil wordt de ‘koperskorting’ genoemd.
  • De koper ‘geniet’ deze korting tijdens de bewoning maar kan de korting niet te gelde maken omdat de woning bij doorverkoop uitsluitend aan de woningstichting kan worden terugverkocht. De woningstichting is verplicht om de woning aan te kopen.
  • Bij de terugverkoop vloeit de korting automatisch terug naar de woningstichting. Daarnaast wordt bij terugverkoop de waardeontwikkeling (als regel een toename) volgens vooraf vastgestelde regels gedeeld tussen verkoper en woningstichting.
  • De woningstichting kan de woning vervolgens met korting doorverkopen aan een volgende starter. Deze korting is de optelsom van de oorspronkelijke korting plus het aandeel uit de waardeontwikkeling.
  • Om de regeling uit te kunnen voeren wordt gebruik gemaakt van een erfpachtconstructie in plaats van reguliere verkoop van de grond. Een eeuwigdurende erfpacht waarvoor de kosten in ??n keer worden afgekocht.
Facebook
Twitter
Instagram

Bestemmingsplan

Voor het realiseren van seniorenwoningen op die plaatsen waar de breedte van het perceel een aanbouw aan de zijkant niet mogelijk maken is een aanbouw in diepte wel noodzakelijk. Het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel geeft hiertoe te weinig ruimte. Reden waarom het Platform ijvert voor het oprekken van bedoelde bepaling in het bestemmingsplan van 15 naar 20 meter. B&W is hiertoe bereid maar de regelgeving dienaangaande moet nog geschreven worden. De verwachting is dat voor het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel een vrijwaringsclausule opgezet wordt terwijl voor Mariahout, Lieshout en Beek en Donk dit meteen in het nieuw op te zetten bestemmingsplan voor alle dorpskernen afzonderlijk verwerkt kan worden. Naar verwachting is de vrijwaringsclausule eind augustus helemaal klaar.

Facebook
Twitter
Instagram

De Weg

Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft op verzoek van B&W een advies uitgebracht over de plannen die er bestaan om ten noorden van Aarle-Rixtel en ten zuiden van het Wilhelminakanaal een Oost-West verbinding aan te leggen tussen het knooppunt Ekkersrijt en de weg Den Bosch-Helmond, de N279
Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft na raadpleging van de betreffende commissie het volgende advies uitgebracht:

Quote:

Aarle-Rixtel, 10 juni 2007

Aan: Wethouder S. Knoop
C.C. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Laarbeek
Koppelstraat 37
5741 GA Beek en Donk

Geachte heer Knoop

Aan de heer Cor van den Berk heeft u de vraag gesteld hoe de Stichting Platform Aarle-Rixtel denkt over “De Weg” een plan om een nieuwe weg aan te leggen, al dan niet langs het Wilhelminakanaal.
Bij de behandeling van deze vraag binnen het Platform hebben wij onze doelstellingen en statuten als uitgangspunt genomen. Wij vinden het niet op ons terrein liggen om de noodzaak van deze weg te beoordelen, ook willen wij niet ingaan op alle argumenten voor en tegen, die in de loop van ca 20 jaar zijn besproken. Wij willen ons richten op die argumenten die binnen het kader van onze doelstellingen liggen.
De Commissie Recreatie, Sport, Onderwijs en Verkeer heeft zich over deze problematiek gebogen en in gezamenlijkheid komen wij tot de volgende zienswijze.

Leefbaarheid.
Voor ons dorp is het woonklimaat en de leefomgeving, kortom de leefbaarheid, van het allergrootse belang. Een bovengrondse weg langs het Wilhelminakanaal vinden wij een dermate grote aanslag op het leefklimaat van Aarle-Rixtel dat wij deze bovengrondse weg pertinent afwijzen. De weg zou dan binnen ca 100 meter van de wijk Opstal komen te liggen hetgeen een enorme lawaaioverlast veroorzaakt en een continu geruis van het verkeer laat horen.
Wij spreken uit ervaring, immers de bestaande verbinding van Den Bosch naar Helmond, de N279 ligt op een aanmerkelijk grotere afstand van ons dorp maar toch wordt bij ?ongunstige? wind het voordurend geruis van het verkeer over deze weg goed waargenomen. Dit geeft overlast, hetgeen in de Koude Maas in Aarle-Rixtel duidelijk te merken is.

Ondertunneling
Indien de weg ondertunneld wordt zou het probleem met het lawaai grotendeels opgelost worden. De financi?le haalbaarheid hiervan moet vergeleken met vele situaties in ons land ernstig overwogen worden.

Recreatie en natuur.
Door het aanleggen van de weg, al dan niet ondertunneld, wordt een groot natuurgebied doorsneden waardoor de recreatie in gevaar gebracht wordt. Het opofferen van het fietspad langs het Wilhelminakanaal is hier een voorbeeld van. Daar een tekening van deze oplossing nog niet te zien is geweest, leidt dit tot grote onrust bij vele Aarle-Rixtelnaren.

Verkeer in de Dorpsstraat.
Wij zijn er niet zeker van of het verkeer in de Dorpsstraat van Aarle-Rixtel ontlast zal worden door minder sluipverkeer. Door de Dorpsstraat verkeersonvriendelijk te maken is dit probleem waarschijnlijk te voorkomen. Daarbij moet de toegankelijkheid van de winkels gegarandeerd blijven.

Bemmer.
De Gemeenteraad van Laarbeek gaat of heeft het besluit genomen om het industrieterrein De Bemmer in Beek en Donk flink uit te breiden. De ontsluiting van dit industrieterrein kan een groot probleem veroorzaken richting Eindhoven/Tilburg. Wanneer dit gebied een weg zou hebben die aansluit op het verkeersknooppunt van Ekkersrijt via de ?Noord? bij Mariahout dan zou dat een verbetering zijn voor de ontsluiting van de oostkant van Laarbeek.

Conclusie
De Stichting Platform Aarle-Rixtel concludeert:

– Een bovengrondse weg langs het Wilhelminakanaal afwijzen
– Een weg ten noorden van Mariahout is een goede oplossing voor de ontsluiting van industriegebied De Bemmer en het oostelijk deel van Laarbeek. Tevens geeft het een aansluiting van Ekkersrijt op de N279

Graag lichten wij onze standpunten mondeling toe. We zien uw uitnodiging vol verwachting tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Stichting Platform Aarle-Rixtel

Ir. P.H.M. Verschuuren
Voorzitter.

Facebook
Twitter
Instagram