Openbare vergaderingen


Minimaal 1 maal per jaar zal het bestuur van Dorpsplatform Aarle-Rixtel een aantal zaken met de inwoners van Aarle-Rixtel en andere genodigden bespreken, in een openbare vergadering. Tijdstip en plaats zullen tijdig bekend gemaakt worden.
Daarnaast worden er speciale vergaderingen belegd als dit nodig blijkt om een specifiek onderwerp te behandelen.

VERSLAGEN VAN OPENBARE VERGADERINGEN VANAF OKTOBER 2011

Op 23 Maart is er door het dorpsplatform een bijeenkomst gehouden waarbij bewoners van Aarle-Rixtel is gevraagd om mee te denken over drie onderwerpen:
– Zorg en Welzijn
– Jeugd- en Jongerenwerk
– Leefbaarheid en Wonen

Het artikel over deze avond kunt u hier lezen:
Artikel bijeenkomst 2015-03-23

 

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 17 FEBRUARI 2014

De bijeenkomst wordt gehouden in de toneelzaal van de Dreef. Aanvang 19.30 uur. De opkomst is behoorlijk groot, ruim 100 belangstellenden. Alle via de microfoons gesproken tekst wordt door Radio Kontakt opgenomen voor een uitzending op de volgende dag.

Opening door Pieter Verschuuren, voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel
Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom en hij geeft aan dat deze bijeenkomst geheel gewijd is aan sociaal-maatschappelijke onderwerpen.
Openb.verg.17-2-2014 welkom-agenda
Openb.verg.17-2-2014 Inleiding
Hierna geeft hij het woord aan de eerste spreker.

Ad de Hoon, voorzitter van Cendra, Tienerwerk Aarle-Rixtel
Op de eerste plaats bedankt hij Dorpsplatform Aarle-Rixtel voor de steun die Cendra al een aantal jaren van hen krijgt en hij is blij dat ze nu de gelegenheid krijgen om vanavond een presentatie te houden over het “reilen en zeilen”van Cendra, waar de jeugd, hoofdzakelijk van 10 tot 16 jaar, lid of geen lid,  4 avonden in de week terecht kan voor allerlei activiteiten.
Ad wordt “geassisteerd” door Stijn Geene, lid van de Jeugd Gemeenteraad Laarbeek.
Er volgt een fotoreportage die wij hieronder in 3 gedeelten laten zien i.v.m. toelaatbare bestandsgrootte per deel op de site:
Openb.verg.17-2-2014 Cendra kopie 1
Openb.verg.17-2-2014 Cendra kopie 2
Openb.verg.17-2-2014 Cendra kopie 3
De tekst die daarbij wordt uitgesproken: Openb.verg.17-2-2014 Cendra

Hierna kunnen de aanwezigen vragen stellen.
Eerste reactie is: Compliment, onder de indruk van het verhaal.
Vraag: Hoe zit het met de financiering? Ad licht toe: Cendra krijgt subsidie van de gemeente zoals alle jeugdwerken in Laarbeek. Maar deze subsidie staat in geen verhouding met wat Cendra doet en wat de anderen doen. Cendra is 3½ – 4 dagen in de week open en er komen dan vaak 150 tot 200 kinderen, terwijl andere jeugdwerken soms 1x per week of slechts 2 keer per maand open zijn. En daar komen dan veel minder kinderen.
Belangrijk voor Cendra is: kinderen hebben behoefte aan een eigen plek waar ze vertrouwen in de mensen kunnen hebben.
De beschikbare ruimte wordt optimaal gebruikt. Er is al lang ruimtegebrek maar daar wordt nu door de gemeente aan gewerkt.
De vrijwilligers worden niet op pad gestuurd om geld in te zamelen. Goederen zoals bv. speelgoed kunnen ze altijd gebruiken.
Bij problemen is het vaak moeilijk om meteen professionele hulp te krijgen, want ´s avonds zijn alle instanties gesloten en is er dus niemand te bereiken. Het gemeentehuis is zelfs vrijdags ´s middags niet te bereiken. Wel goed te bereiken zijn Marc Min en Xandieme Megens van Vierbinden en ook buurtbrigadier Bert Bruggeman die er meteen is als hij gebeld wordt.
Vier maal per jaar vindt er bij Cendra een gesprek plaats waarbij afgevaardigden van Dorpsplatform, Vierbinden, politie en gemeente aanwezig zijn.
Wethouder Briels bevestigt dat het ruimtetekort zo snel mogelijk wordt opgelost.
Stijn zegt tot slot dat hij het fijn vindt dat de mogelijkheid er is dat zieke kinderen ’t Opkikkertje krijgen zodat ze hun ziekte even kunnen vergeten. En hij is blij dat jongens en meisjes als ze bij Cendra binnen willen, hun mobieltje moeten inleveren.
Voor meer informatie over Cendra klik hier.

Maikel Kuijpers en Eveline Aarts, bestuursleden van OJA, open jongerencentrum Aarle-Rixtel.
OJA bestaat 33 jaar en heeft ca. 300 leden uit Aarle/Rixtel en omgeving, leeftijd vanaf 16 jaar. Open van donderdag t/m zondag.
Alles wordt in eigen beheer gedaan met vrijwilligers. Zij zijn compleet financieel zelfstandig. Zij ontvangen geen subsidie m.u.v. nu de bijdrage van de gemeente voor de verbouwing die verder helemaal door vrijwilligers met ondersteuning van professionals wordt gedaan. Om overlast te voorkomen is alles zoveel mogelijk geluiddicht gemaakt. De heropening zal half april plaats vinden.
Behalve gezellig, vrijblijvend samenkomen worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd zoals  o.a. optredens van bands, cabaret, themafeesten, uitstapjes, tafelvoetbal toernooi, filmavonden. De leden krijgen de kans om zelf wat te doen.
Ook met OJA vindt er vier maal per jaar een gesprek plaats waarbij afgevaardigden van Dorpsplatform, Vierbinden, politie en gemeente aanwezig zijn. OJA is hier blij mee.
Presentatie OJA: Openb.verg.17-2-2014 OJA 140217
Reacties uit de zaal:
Hoe zit het met de verkoop van alcohol vanaf 18 jaar? Dat is nog even een probleem want leden vanaf 16 jaar mogen er binnen. In principe wordt er naar legitimatiebewijs gevraagd maar de controle of zij alcohol via oudere leden verkrijgen is moeilijker.
Iedereen moet zich houden aan de huisregels. Bij overtreding volgt er een sanctie al naar gelang van de ernst van de overtreding bv. een aantal dagen schorsing d.w.z geen toegang.
Hoe laat komen de leden? OJA is geen kroeg, maar een ontmoetingsplaats. Men komt er in de regel wat vroeger dan in de horecagelegenheden. Open tot 2 uur en vrijdag en zaterdag tot 3 uur.
Als er niets georganiseerd is zo’n 30 tot 40 bezoekers. Als er iets speciaals te doen is zijn er 200-250 personen.
Is er contact met andere jeugdwerken in Laarbeek? Momenteel te weinig, het is de bedoeling om in de toekomst meer contact met elkaar te hebben. De andere jeugdwerken zitten heel anders in elkaar en werken ook anders.
Wethouder Briels merkt op: OJA is gewoon uniek.
Voor meer informatie over OJA klik hier.

Wethouder Joan Briels over decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten
Voor meer informatie hierover van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstaken-naar-gemeenten
Per 1 januari 2014 vinden er 3 transities plaats: AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet.
De wetten zijn nog niet vastgesteld, er is zelfs nog geen wettekst ter beschikking.
Aarle-Rixtel is in de gemeente Laarbeek als pilot Zorg Dichtbij uitgekozen. Men is nu bezig met het samenstellen van de denktank die uit ongeveer uit 20 personen (burgers, vrijwilligers en professionals) zal bestaan. Namens Dorpsplatform Aarle-Rixtel zal bestuurslid Jan Dekkers hier aan deelnemen.
Presentatie gemeente Laarbeek: Openb.verg.17-2-2014 Gemeente Joan Briels
Deze presentatie wordt door de wethouder afgesloten met twee foto’s van zijn vader met een biggetje in zijn handen. Deze foto’s zijn ooit genomen tijdens een bijeenkomst in een zorgboerderij. De spontane vertoning heeft heel wat hilariteit en plezier te weeg gebracht ondanks dat het eigenlijk zo nooit toegestaan zou zijn geweest als er toestemming voor gevraagd was.
Hiermee wil de wethouder aangeven dat er soms flexibel met wetgeving omgegaan moet worden en dat men soms regels moet doorbreken. Hij sluit dan ook af met de woorden: Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Reacties uit de zaal:
Heeft de burger nog inspraak? Antwoord: elke individuele burger die wil meedenken kan zich aanmelden.
Wat al goed georganiseerd is en goed loopt in een bepaalde kern, moet zo blijven bv. Zorg om het Dorp in Mariahout.

Ton Broghs, de Zorgboog
Onderwerp is Mariëngaarde, verbouwing tot zorgcentrum voor jongere dementerenden. Hoewel dit straks een voor een groot gedeelte gesloten instelling is, wil men zoveel mogelijk contact met de samenleving creëren.
Presentatie Zorgboog: Openb.verg.17-2-2014 Zorgboog Presentatie Informatiebijeenkomst 1
Reacties uit de zaal:
Hoe is het toekomstbeeld voor bv. 10 jaar? Gaan we terug naar de situatie zoals die nu bv. in Aziatische landen te zien is: hele families wonen bij elkaar in een huis. Gaat het hier ook weer die richting in? Het streven hier is om mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen.
Wat gebeurt er met de tuin van Mariëngaarde? Die blijft zoals hij nu is, voor iedereen toegankelijk m.u.v. een klein stukje moestuin voor patiënten.
Zijn er straks nog voldoende vrijwilligers, mantelzorgers? Onderzoek wijst uit dat er hiervoor veel oplossingen zijn.
Wat gebeurt er met Zonnetij? En de werkgelegenheid daar? Deze zal eerder toenemen dan afnemen.
Als er woningen vrij komen waar nu bewoners intramuraal met indicatie huren, dan komen die woningen beschikbaar voor de huur door iedereen die wil.

Daan Verhoeven en Erik Aarts, Monumentenbehoud Aarle-Rixtel
Daan vertelt over Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel die 10 jaar geleden is opgericht door Willem Verhoeven en Anita van Vlerken met de bedoeling om karakteristieken panden in Aarle-Rixtel te behouden. Het eerste pand dat zij hebben “aangepakt” is het oude gemeentehuis in de Dorpsstraat en dat wij nu kennen als “de Couwenbergh”. Verder staan o.a. op de lijst Café de Vrienden, de woningen “Melkmeisjes’ midden in de Dorpsstraat en restaurant Stout.
De ronde kapel van Mariëngaarde die op de nominatielijst van Monumentenzorg staat, wordt nu samen met de vroegere aula omgebouwd tot medisch centrum.
Erik licht het bouwplan toe aan de hand van een presentatie: Openb.verg.17-2-2014 Medisch Centrum Kapel Mariengaarde 140217
De kapel wordt “losgekoppeld” van het zorgcentrum d.w.z. dat de vroegere gang naar de kapel verdwijnt.
De aula wordt apotheek en in de kapel komen op de begane grond o.a. tandartsen en fysiotherapeuten en op de 1st verdieping die als nieuw wordt aangebracht komen de huisartsen.
Naar deze verdieping kan men over een trap of per lift.
Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid volgens de regels die hiervoor gelden.
De tuin blijft openbaar maar is eigendom van de Zorgboog.

Wethouder Joan Briels, korte samenvatting
Hij vindt dat de zaken in Aarle-Rixtel goed worden aangepakt zoals vanavond is gebleken o.a. door Monumentenbehoud en jeugdorganisaties Cendra en OJA.
Jeugdzorg begint bij ons zelf: kinderen zijn op de eerste plaats onze gesprekspartners, in tweede instantie kunnen we een beroep op de overheid doen.
M.b.t. zowel ouderen- als jeugdzorg: Het dilemma is niet de betaalbaarheid en ook niet het aantal vrijwilligers.
We moeten de normen en waarden van vroeger niet uit het oog verliezen, ook van andere culturen kunnen we leren.
Hij bedankt Dorpsplatform Aarle-Rixtel voor het organiseren van deze openbare bijeenkomst.

Afsluiting
Voorzitter Pieter Verschuuren bedankt iedereen voor de belangstelling. In het bijzonder dank aan de sprekers van deze avond voor hun bijdrage. Zij krijgen allemaal een pakket met fruit overhandigd voor hun bereidwilligheid en inzet om aan het slagen van deze bijeenkomst mee te werken.

Notulen opgemaakt door Ad van Dooren, secretaris/webmaster van Dorpsplatform Aarle-Rixtel.

6-2-2014
Op maandag 17 februari organiseert het Dorpsplatform weer een openbare bijeenkomst die deze keer geheel gewijd is aan sociaal maatschappelijke thema’s in Aarle-Rixtel.
Graag nodigen wij u uit hieraan deel te nemen. Openb.verg. 17 febr. 2014 uitnodiging voor iedereen

Notulen van de openbare vergadering van 25 november 2013

De opkomst was geweldig groot, circa 150 belangstellenden. De zaal was te klein om ze allemaal een zitplaats te geven zodat een aantal mensen genoegen moest nemen met een plaats in de gang waar ze wel alles konden horen maar geen zicht hadden op het projectiescherm. Hoewel wij blij verrast waren door deze grote opkomst, toch onze welgemeende excuses voor het ongemak dat sommige bezoekers hierdoor hadden.

Opening door Pieter Verschuuren, voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel
Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom, vooral de zusters van het “Klooster Heilig bloed”want die hebben we nog niet eerder in onze openbare vergadering gezien.
Hij deelt mee dat Radio Kontakt de vergadering “live” uitzendt. Alle onderwerpen van deze avond gaan over ”De Ruit”, de Noordoostcorridor.
De agenda komt op het scherm: Openb.verg. 25-11-2013 inleiding
“Wat komt er op ons af, welke consequenties zullen de plannen van de provincie op Laarbeek en omliggende gemeenten hebben? Wat betekent de Ruit voor ons en waar komen de wegen te liggen? Welke keuzes zijn er nog? Veel belangrijker is: wat kunnen we er nog aan doen?
Vanavond moet dat duidelijk worden. Er komt een hele boel informatie op u af, er wordt veel van uw aandacht gevraagd maar we doen het ook voor u, dat u weet wat er staat te gebeuren.
Voortaan doen we het anders dan bij de voorgaande bijeenkomsten van Dorpsplatform. Na elke “voordracht” kunnen er vragen gesteld worden die daarop betrekking hebben.”
Nu geeft hij het woord aan de eerste spreker.

Burgemeester Ubachs van Laarbeek, standpunt van de gemeente.
De burgemeester vervangt de wethouder Frans van Zeeland die als portefeuillehouder verantwoordelijk is voor het onderwerp van deze avond, maar die door omstandigheden niet aanwezig kan zijn.
De burgemeester zal het standpunt van de gemeente toelichten aan de hand van een powerpoint presentatie die als bijlage is bijgevoegd: Openb.verg. 24-11-2013 Presentatie Gemeente Laarbeek
Voor de gemeente is het Bereikbaarheidheidsakkoord dat in 2007 ondertekend is, nog steeds leidend: verdiepte aanlegging of ondertunneling op een gedeelte van het grondgebied van Laarbeek en een tunnel onder de Zuid Willemsvaart. Aan dit standpunt is in feite niets veranderd. De gemeente heeft er wel steeds voor gezorgd dat ze aan tafel kunnen blijven zitten, dat ze kunnen blijven meepraten.
In tegenstelling tot wat gedeputeerde van Heugten zegt, is het Bereikbaarheidsakkoord voor de gemeente nog steeds van kracht. De gemeenteraad stemt alleen in met de weg onder voorwaarden.
Laarbeek is tegen de omleiding van de N279 om de Helmondse wijk Dierdonk omdat die omleiding tot gevolg heeft dat de Heikant te ingrijpend wordt aangetast. De gemeente geeft er de voorkeur aan dat de verbreding van de N279 komt langs de al bestaande weg.
Door wijziging in de Crisis- en Herstelwet mag de gemeente ook procederen bij bv. de Raad van State. Op de vraag of de gemeente dat ook gaat doen als de provincie anders besluit dan wat in het Bereikbaarheidsakkoord staat, kan de burgemeester geen antwoord geven. Hij sluit het niet uit maar zegt geen ja en geen nee.
Opmerkingen uit de zaal: Heel belangrijk is dat de gemeente hierin toch een duidelijk standpunt aangeeft. Mensen die er hard aan werken om het beste voor Laarbeek er uit te halen verdienen dat en het geeft duidelijkheid aan de provincie.
De gemeente wil echter niet alle kaarten nu al op tafel leggen en B&W voert uit wat de gemeenteraad besluit.
Op de vraag of de MER nog consequenties heeft voor de procesgang kan de burgemeester ook geen antwoord geven. Ook wat het stellen van prioriteiten betreft en het onderhandelen daarover kan de gemeente nog geen antwoord geven: “de beste kaarten worden nog achter de hand gehouden” aldus de burgemeester.

Henk van Beek, Klankbord Aarle-Rixtel, lid Stichting Middengebied en Landelijk LaarbeekNRD – Groen/Grijs
Hij verklaart het belang van natuur- en cultuurwaarden, wat er allemaal verdwijnt, vernietigd wordt door de plannen van de provincie.
Zijn eerste plaatje heeft de tekst: De weg die er nooit komt! Openb.verg. 25-11-2013 Presentatie Henk v. Beek
En dat zegt hij al 40 jaar, want toen al was er sprake van dat er een weg langs het Wilhelminakanaal zou komen. Maar volgens hem is dat altijd “wishful thinking” geweest.
De provincie dwingt ons om in 30 dagen meer dan 1000 pagina’s tekst door te worstelen, terwijl ze zelf daar maanden de tijd voor nemen met heel veel adviesbureaus.
Zienswijzen hoeven nu niet per se ingediend te worden. Men kan later eventueel toch naar de Raad van State.
Nut en noodzaak zijn nog steeds niet aangetoond. Het behoud van het natuurlandschap is veel belangrijker dan de weg. Nut en Noodzaak tot behoud van natuur en cultuur!
Effecten groen: het stuk van de provincie is een grote warboel, incompleet en erbarmelijk slecht. De Goorloop wordt niet genoemd, de Beemd ook niet. De Reijbroeken, een prachtig moerassig stuk ongerepte natuur verdwijnt helemaal. Compensatie hiervoor is niet mogelijk. De Goorloop verdwijnt ook. In De Reijbroeken zit de matkopmees, een beschermde zeldzame vogel die broedt  in vochtige bossen. Ook het ijsvogeltje zit er. De grote modderkruiper leeft er ook.
De beschermde slanke sleutelbloem groeit er. De zwanenbloem heeft er gestaan, dus de potentie is er dat die er kan bestaan. Dit alles staat nergens vermeld in de stukken van de provincie.
De voetbalvelden van ASV en de tennisbanen verdwijnen misschien helemaal.
Er moet een boortunnel onder de Zuid Willemsvaart komen. Hierdoor wordt de minste schade aan de natuur aangericht.
Reacties uit de zaal: complimenten voor en instemming met de stelling: De weg die er nooit komt!
Zowel landelijk als provinciaal is er bij de tegenstanders behoefte aan steun van Laarbeek.

Pieter Verschuuren, voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixteluitleg over zienswijzen en machtigingen.
Wij hebben 4 zienswijzen opgesteld vanuit het Laarbeekse standpunt. Wij realiseren ons zeer wel dat De Heikant/Dierdonk twee kanten kent en wij daar ‘onze’ oplossing in gekozen hebben. Presentatie volgt. Openb.verg. 25-11-2013 zienswijzen-machtiging
De zienswijzen zijn vrij te gebruiken, aan te vullen of te veranderen zodat ze niet allemaal hetzelfde zijn. Misschien mogen ze ook een aanzet zijn voor de door u in te dienen zienswijzen voor de deelgebieden in uw omgeving.
De zienswijzen moeten voor 16 december a.s. ingediend worden.
Het is de bedoeling dat u zelf de zienswijzen naar de provincie stuurt.
De motie die in de Tweede Kamer is ingediend is geen
 reden om geen zienswijzen, bezwaren in te dienen.

NOC-Zienswijze-Aarle-Rixtel-J
NOC Zienswijze Dierdonk D3 D4 D5
NOC Zienswijze knoop Laarbeek C1 C2
NOC Zienswijze Dommeldal-Lieshout HI

Verder kunt u hieronder ook een machtiging downloaden. Vriendelijk verzoek om die machtiging in te vullen en te sturen per e-mail aan info@dorpsplatform.nl.  of in te leveren bij
Dorpsplatform Aarle-Rixtel Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
M. van Berlo  Koudemaas 2  5735 CW Aarle-Rixtel
H. Biemans Lieshoutsewg 52 5735 BE Aarle-Rixtel
R. Daniels Terlingenplein 16 5735 BS Aarle-Rixtel
S. Janssen Peelstraat 41 5735 KM Aarle-Rixtel
T. Schepers Broekelingstraat 22 5735 HC Aarle-Rixtel
P. Verschuuren Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
M. Verstappen Snoeperij Jantje Kerkstraat 4 5735 BZ  Aarle-Rixtel
M.Vlemmings Dijkmanstraat 34 5735 GH Aarle-Rixtel

U machtigt ons hiermee om ook namens u eventueel t.z.t. te procederen bij de Raad van State. Hoe groter het aantal mensen is dat wij vertegenwoordigen hoe sterker we zullen staan.
NOC Machtiging neutraal

Reacties uit de zaal: Zienswijzen kunnen ook digitaal ingediend worden.
Aanbeveling om zo veel mogelijk zienswijzen in te dienen, we moeten de politiek een vuist laten zien.

Intermezzo
De voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Pieter Verschuuren vertelt dat in 2003, ruim 10 jaar geleden, een bezorgde inwoner van Aarle-Rixtel vond dat na de fusie met Beek en Donk en Lieshout tot de gemeente Laarbeek er in Aarle-Rixtel niets meer gebeurde, vooral bouwprojecten kwamen er nauwelijks of helemaal niet. “Aarle-Rixtel hangt aan de achterste mem” zoals hij dat zei. Hij heeft toen enkele gelijkgestemden bij elkaar “getrommeld” en dat was het begin van Dorpsplatform Aarle-Rixtel. De statuten van oprichting werden in oktober 2004 getekend.
Deze initiatiefnemer was Cor van den Berk. Hij is al die tijd een trouw bestuurslid geweest van het Dorpsplatform en zijn inzet om bijeenkomsten bij te wonen, acties te ondernemen was zeer groot. Maar Cor heeft te kennen gegeven dat hij vindt, nu hij 82 jaar oud is, er mee moet stoppen.
Van Dorpsplatform Aarle-Rixtel had dat nog niet gehoeven, maar het respecteert dit besluit. Voor de inzet die Cor gedurende tien jaar getoond heeft, heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel besloten om hem bij zijn afscheid te onderscheiden als Lid van Verdienste. De eerste die wordt uitgereikt!
De voorzitter overhandigt hem deze onderscheiding en een bos bloemen voor zijn vrouw als beloning dat zij het goedkeurde dat hij zoveel avonden naar een of andere vergadering ging. Openb.verg. 25-11-2013 Presentatie lid van verdienste
Cor bedankt Dorpsplatform voor deze onderscheiding en de bloemen. Hij zegt zeer vereerd te zijn met onderscheiding en verder: “Ik heb het altijd met plezier gedaan, maar er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik houd niet op omdat ik versleten ben, maar je moet weggaan voordat de mensen graag zien dat je weggaat. Ik ben veel avonden voor allerlei instellingen op pad geweest en soms voelde ik me wel eens schuldig tegenover mijn vrouw. Maar als ik dan voorstelde om een avond eens niet te gaan, zei ze meteen dat ik voor haar niet thuis hoefde te blijven.”

Wido Jansen,  belangengroepering Stichting Brouwberg, HelmondHij laat zien welke verkeersbewegingen we door en rondom Laarbeek tegemoet kunnen zien; vooral de aanzuigende werking van verkeer vanaf de autosnelwegen is een enorme bedreiging voor de leefbaarheid. Hij geeft een presentatie over allerlei verkeerscijfers die hij zelf heeft verzameld om aan te tonen dat de Ruit helemaal niet nodig is: Openb.verg. 25-11-2013 Presentatie Wido Jansen
Reacties uit de zaal: Geen nut, geen noodzaak, dat is duidelijk. Woorden omzetten in acties, want  de politici  gaan gewoon verder. Politieke partijen beïnvloeden. Provinciale Staten heeft 15 november jl. een motie aangenomen dat allerlei cijfers opnieuw bekeken moeten worden.
Er worden al enkele jaren acties ondernomen, er wordt achter de schermen hard gewerkt.

Gemert-Bakel Standpunt m.b.t N279
Gemert-Bakel krijgt te maken met een mogelijke grote omleiding van de N279 bij Dierdonk, want Helmond pleit daarvoor. Gedeputeerde van Heugten was eerst niet voor de grote omleiding maar inmiddels denkt hij daar anders over.
Deze omleiding zal de Kanthoeve en de Heikant compleet doormidden snijden. Gemert-Bakel is het daar niet mee eens. Raadslid Toon Coopmans zou dit standpunt vanavond komen toelichten maar door het inlassen van een belangrijke raadsvergadering kon hij niet aanwezig zijn.
Pieter Verschuuren geeft nu uitleg bij de plaatjes. Openb.verg. 25-11-2013 Presentatie Gemert-Bakel

Hans Kloosterboer uit Eindhoven, lid van Platform NOC, vrijwilliger Brabantse Milieufederatie
Hij licht zijn visie en bevindingen over het ontbreken van nut en noodzaak van de Ruit toe. Het project schiet zijn doel voorbij en de wél bestaande problemen kunnen veel eenvoudiger worden opgelost. Openb.verg. 25-11-2013 Presentatie Hans Kloosterboer

Uit de zaal: Door D66 is een motie ingediend met het verzoek de gelden (256mln.) voor andere doeleinden te gebruiken zoals voor de A58 en A67. En daarmee de ruit uit te stellen, althans het tekenen van de business case waarin de overeenkomst tussen rijk en provincie getekend zou worden om het geld veilig te stellen. De stemming hierover is 3 december a.s. tussen 15.00 en 16.00 o.o.v.
De provincie moet een ommezwaai maken, het is tijd voor plan B.

Afsluiting
Pieter Verschuuren bedankt voor de belangstelling die iedereen getoond heeft voor de Ruit. In het bijzonder dank aan de sprekers van deze avond voor hun bijdrage en de mensen van Radio Kontakt voor de live uitzending. Zij krijgen allemaal  een mandje met streekproducten van Croij overhandigd voor hun bereidwilligheid en inzet om aan het slagen van deze bijeenkomst mee te werken.

Notulen opgemaakt door Ad van Dooren, secretaris/webmaster van Dorpsplatform Aarle-Rixtel.

19-11-2013
Openbare vergadering in De Dreef op 25 november over “De Ruit”, Noordoostcorridor.
Wij stuurden deze week een groot aantal uitnodigingen aan verenigingen, stichtingen in Aarle-Rixtel/Laarbeek, Dorpsplatform Participanten, B&W en de gemeenteraad enz.
Maar omdat iedereen van harte welkom is op deze openbare bijeenkomst plaatsen wij de uitnodiging hier zodat iedereen er kennis van kan nemen: Openb.verg. 25 nov.2013 website

Noordoostcorridor, De Ruit.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel in openbare vergadering.
Op 25 november a.s. zal Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar tiende openbare vergadering houden, in De Dreef, aanvangstijd 19.30 uur.
De agendapunten zijn nog niet allemaal bekend maar het is zeker dat de actuele stand van zaken m.b.t. de Noordoost Corridor, de Ruit, een van de punten zal zijn. Wethouder van Zeeland zal hierbij aanwezig zijn om een inleiding te verzorgen.
Ook aan de participatiesamenleving, zorg, veranderingen in de AWBZ  en de WMO zal aandacht worden besteed. Over de definitieve agenda zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten.
Zoals gebruikelijk zullen wij per e-mail een uitnodiging voor deze vergadering sturen  aan alle verenigingen en  stichtingen in Aarle-Rixtel die met hun e-mailadres in de Gemeentegids 2013 staan. Verder worden ook B&W, alle raadsleden en de DPPers (DorpsPlatformParticipanten) uitgenodigd. Mocht u om welke reden dan ook t.z.t. geen uitnodiging ontvangen beschouw dit bericht dan als een uitnodiging aan u persoonlijk.
Wij zullen u op de hoogte houden  van het volledige programma voor de avond van 25 november.
Heeft u vragen voor Dorpsplatform Aarle-Rixtel, stuur dan een mailtje naar het secretariaat info@dorpsplatform.nl.

Verslag van de openbare vergadering van 26 november 2012
De openbare vergadering werd in het Gemeenschapsblad als volgt aangekondigd: Openb. verg. 26 nov. 2012.:
De vergadering werd druk bezocht.
De voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Pieter Verschuuren, opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen en geeft  de volgende inleiding: Openb.verg. 26 nov.2012 inleiding.
Bij deze inleiding wordt een powerpoint presentatie getoond: Openb.verg. 26 nov.2012 PP inleiding 121126 (2)
Hierna is het woord aan Brigitte van Bladel, beleidsadviseur bij de gemeente Laarbeek. Zij vertelt over de wijzigingen in de AWBZ en Wmo aan de hand van de volgende power point prsentatie: Openb.verg. 26 nov. 2012 AWBZ en Wmo PP
Hierbij hoort de volgende tekst: Openb.verg. 26 nov.2012 AWBZ-Wmo regeerakkoord 2013
Ellen van Bree van de GGD Brabant Zuid-Oost volgt hierna met haar lezing over “Op naar een gezonder Laarbeek! Hoe gezond zijn de jongeren?”
Zij doet dit ook aan de handen van een reeks plaatjes: Openb.verg. 26 nov.2012 GGD presentatie
De volgende tekst hoort hierbij: Openb.verg. 26 nov. 2012 GGD tekst
Dan is Ton Borghs, lid Raad van Bestuur van de Zorgboog aan de beurt om te vertellen over de bouwplannen van Mariëngaarde.
De eerst geplande bouw van een aantal appartementen in de tuin gaat niet door. In de plaats daarvan wordt er nu binnen Mariëngaarde verbouwd. Er komen appartementen voor  mensen met een indicatie zzp 5 (zorgzwaartepakket).
Een en ander wordt duidelijk als u de volgende presentatie bekijkt.: Openb.verg.26 nov.2012 Zorgboog presentatie
Met betrekking tot een nieuwe bestemming voor de kapel kan er nog niets concreets gezegd worden. Er zijn wel enkele goede suggesties ontvangen, maar er zijn nog geen gesprekken met de indieners gevoerd. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de kosten van eventuele aanpassingen en het (achterstallig?) onderhoud voor sommige partijen veel te hoog zullen zijn.
Als laatste speker van deze avond vertelt wethouder Joan Briels over de stand van zaken, voor zover hem bekend, van de passantenhaven in Aarle-Rixtel, de brug en de nieuwe sluis 7.
Openb.verg. 26 nov. 2012 Passantenhaven-brug-sluis
Na een korte pauze wordt er nog een forumdiscussie gehouden. Voor de aanwezigen een gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers van deze avond. Hieronder een overzicht van de vragen en opmerkingen.
VRAGEN EN OPMERKINGEN UIT DE ZAAL
Tijdens de lezingen en na de pauze zijn er door de aanwezigen in de zaal een aantal vragen gesteld of opmerkingen geplaatst:

  •  Ook kinderen met een handicap komen naar Cendra. Cendra vraagt meer professionele ondersteuning tijdens de openingsuren. Dit is bij gemeente en jeugdinstellingen kenbaar gemaakt. Wethouder Briels geeft aan dat de gemeente probeert het huidige niveau te handhaven hoewel het Rijk de geldkraan steeds verder dichtdraait.
  •  In Zonnetij hebben de bewoners die van Mariëngaarde komen last van eenzaamheid. Ze hebben problemen omdat de gebouwen onderling niet met elkaar verbonden zijn.
  • Er wordt voor gepleit om bij de verbouwing van Mariëngaarde er voor te zorgen dat de bewoners direct vanuit de woonruimte naar buiten kunnen.
  • Waarom heeft de Zorgboog de ontmoetingsruimte bij Zonnetij niet in beheer? Toen de Zorgboog nog bezig was met de bouwplannen in de tuin van Mariëngaarde en er nog geen sprake was van verhuizing van de bewoners naar Zonnetij, heeft Savant al de ontmoetingsruimte gehuurd. De Zorgboog kwam hier dus te laat.Vierbinden gaat nu de zaken in de ontmoetingsruimte organiseren en coördineren.
  • M.b.t. de uitbreiding van de passantenhaven wordt opgemerkt dat de bewoners van Aarle-Rixtel daar niets mee opschieten, alleen de middenstand verdient er wat aan. Het geld kan beter voor andere doelen gebruikt worden waar iedereen mee gebaat is.
  • Heeft Helmond de ambitie om ook een haven aan te leggen? In het gentlemen’s agreement zou hierover niets vermeld worden.
  • Er wordt voor gewaarschuwd dat Laarbeek er voor moet zorgen dat in business case duidelijk vermeld wordt dat de jachthaven eerst aangelegd moet zijn voordat er gesproken wordt over het eventueel opengaan van de brug.
  • Uit de cijfers van GGD blijkt dat 32% van de jeugd zich verveelt. Kan daar iets aan gedaan worden?  Is dit percentage in grotere gemeentes waar meer ontspanningsmogelijkheden zijn ook zo groot. Of is het een tijdsverschijnsel en moet men er niet moeilijk over doen?
  • Omdat de sociale voorzieningen en de betaalde zorg- en hulpdiensten steeds minder worden, zal er meer en meer een beroep op buren- en wijkzorg gedaan worden. We zullen moeten gaan nadenken hoe we elkaar kunnen helpen. Vitaal Laarbeek houdt zich hiermee ook bezig. Dorpsplatform zal daar contact mee opnemen om de kijken of wij hierin kunnen faciliteren of initiëren. Fysiek kunnen wij dit niet.Mensen zullen meer voor elkaar moeten gaan doen ten gevolge van de bezuinigingen. De oude waarden zijn uit het oog verloren.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING OP 17 OKTOBER 2011.

De voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Pieter Verschuuren, opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen. Hierna geeft hij een inleiding waarin hij eerst terugblikt op de voornaamste punten die in 2011 tot nu toe aan de orde zijn geweest bij het Dorpsplatform zoals:
–        Website, aanpassingen en actualisering.
–        De Weg, Noordoostcorridor / Wilhelminavariant.
–        Burgerinitiatieven.
–        Dorpsstraat.
–        Pannaveldje bij de Dreef.
–        Buurtbus.
Hierna licht hij de verdere agendapunten van de vergadering kort toe.
De volledige tekst die hij per onderwerp heeft uitgesproken kunt hier lezen:
Openbare vergadering 17 okt .2011 inleiding.
Openbare vergadering 17 okt. 2011 pp inleiding

Dorpsondersteuning, een nieuw begrip voor Aarle-Rixtel.De directeur van Stichting Welzijn Laarbeek Frank Mulkens geeft aan dat er in Laarbeek zoals in alle gemeenten verschillende instellingen zijn die zich voor de bewoners inzetten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Als iemand een bepaald probleem heeft, weet hij vaak niet tot welke instelling hij zich moet richten om hulp/ondersteuning te krijgen omdat men door de bomen het bos niet meer ziet. SWL is daarom afgestapt van het doelgericht werken en heeft daarvoor in de plaats gekozen voor het werken met dorpsondersteuners en dit per kern. Deze dorpsondersteuners zijn voortaan het aanspreekpunt. Als zij met een probleem geconfronteerd worden, weten zij wie zij het beste kunnen inschakelen om het probleem te bespreken en op te lossen.
Voor Aarle-Rixtel is Maartje Bressers, sociaal cultureel werker bij SWL , aangesteld als dorpsondersteuner. Zij is een paar maanden geleden enthousiast aan deze taak begonnen maar helaas gaat zij per 1 december as. weg bij SWL omdat zij dan in Eindhoven aan een nieuwe baan begint. Wie de vervanger van Maartje gaat worden is nog niet bekend maar hieraan wordt gewerkt.
Het is de bedoeling dat er een steunpunt komt in Aarle-Rixtel waar de dorpsondersteuner op bepaalde tijden zitting heeft. Waar dit steunpunt komt moet nog worden bekeken.
Bij het opstarten van de dorpsondersteuning is er een urenverdeling per kern gemaakt gebaseerd op de vraag voor hulp/ondersteuning uit het verleden. Voor Aarle-Rixtel kwam dat uit op 2,7 uur per week, terwijl de andere kernen 8 uur of meer kregen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft hiertegen meteen geprotesteerd en argumenten aangedragen dat deze verdeling niet juist was.
SWL heeft naar aanleiding van een inventarisatie naar de behoefte aan ondersteuning de uren voor Aarle-Rixtel gecorrigeerd en vanaf nu krijgt Aarle-Rixtel ook 8 uur per week. Per 1 januari 2012 zal er een nieuwe urenverdeling per kern gemaakt worden wat inhoudt dat er dan meer uren ter beschikking komen.
Hierna geeft Maartje Bressers een kort overzicht van de problemen die zij in de afgelopen paar maanden in Aarle-Rixtel is tegengekomen. Zij vraagt de aanwezigen om tijdens de pauze aan te geven aan welk actiepunt de meeste prioriteit gegeven moet worden. Iedereen krijgt hiervoor 3 stickers die hij kan plakken op het betreffende blad waar het actiepunt genoemd wordt. De 3 stickers moeten wel verspreid over 6 bladen worden aangebracht. De volgende actiepunten worden genoemd:

– Oplossing voor gebrek aan parkeerruimte in centrum.
– Ontmoetingsruimte voor senioren in het centrum(functie en inrichting Zonnetij, de Dreef en OJA).
– Behoud OJA.
– Oplossing voor mogelijke eenzaamheid ten gevolge van verhuizing senioren van Mariëngaarde naar Zonnetij.
– Samenwerking tussen verenigingen stimuleren.
– Terugkeer bus door het centrum.

Na afloop van de vergadering worden “de stemmen geteld”. OJA krijgt de hoogste prioriteit. Daarnaast scoort het parkeerprobleem in de Dorpsstraat ook erg hoog, evenals een ontmoetingsruimte voor senioren.
De power point presentaties die bij de lezing gebruikt werden kunt u hier bekijken: Openb.verg.17 okt.2011 pp Dorpsondersteuning.
Meer informatie op www.welzijnlaarbeek.nl.

Centrumvisie, actie en reactie voor en door actiehouders. Stand van zaken. Pieter Verschuuren legt in het kort uit hoe de Centrumvisie uit de IDOP (IntregraalDorpsOntwikelingsProgramma) is ontstaan.
In totaal worden er 37 acties in de Centrumvisie opgesomd en bij elke actie worden de zogenaamde actiehouders, de uitvoerders, genoemd. Nu laat hij de belangrijkste zien en hij geeft ook aan welke actiehouders zijn gevraagd om mee te werken aan deze acties. Tot nu toe heeft maar een vereniging hierop gereageerd en een afgevaardigde aangewezen om ons te ondersteunen.Bij de lezing werd de volgende presentatie gebruikt:
Openb.verg.17 okt.2011 pp centrumvisie.
Op de pagina Centrumvisie kunt u alle vroegere informatie vinden.

Cendra, jeugdorganisatie voor jongeren onder 16 jaar.
Hans Schepers geeft toelichting op de dia’s die worden getoond over allerlei activiteiten die bij Cendra plaats vinden.: speurtochten, computercursussen, demonstratie reptielen, knutselen, make-up, barbecue, schilderen, disco enz. enz.De jeugdleiders houden niet alleen de kinderen met allerlei activiteiten bezig, maar ze proberen ook problemen die de kinderen hebben, op te lossen.
Dit kunnen problemen zijn met drugs, drank of problemen thuis. Als de leiding een bepaald probleem zelf niet kan oplossen, schakelen zij andere instanties in.
Een algemene klacht van de leiding is dat men vaak te weinig belangstelling en medewerking van ouders krijgt.
Bij het afsluiten van de voordracht komt er een reactie van waardering en respect van de aanwezigen in de zaal voor het werk van de Cendra-mensen.
Meer informatie op: www.cendra-teens.nl.

OJA, jeugdorganisatie voor jongeren boven 16 jaar.
Eveline Aarts, penningmeester, Leroy Keunen, voorzitter en Maikel Kuijpers, secretaris, schetsen een beeld van OJA dat al meer dan 30 jaar bestaat. Begonnen in een oud pand aan de Beekseweg, vlak bij de brug. Later in de oude blokhut van de scouting die daarvoor wel eerst “gekraakt” werd. Vanaf het begin en nu nog steeds is er een goede verstandhouding met de Kerk. Al jarenlang betalen ze voor de oude blokhut het symbolische bedrag van 1 euro huur per jaar.
OJA is een unieke vereniging: volledig zelfstandig, compleet zelf onderhoudend. Zij hebben nooit subsidie aangevraagd. Alles wordt op vrijwillige basis gedaan. Het lidmaatschap kost maar 5 euro per jaar. OJA is een non-profit instelling. Voor onderhoudskosten enz. krijgen ze  inkomsten uit de verkoop van drank. Dus de leden betalen hierdoor in feite zelf hun eigen vertier, ontspanning die ze bij OJA krijgen.
OJA heeft 300 leden. Leeftijd vanaf 16 jaar tot ……..wat men maar wil. Uit Aarle-Rixtel komen 261 leden, uit Beek en Donk 41 en uit Lieshout 11. De overige 87 uit verschillende plaatsen waarvan 1 uit Maastricht en zelfs 1 uit Nieuw Zeeland.
De missie die OJA wil uitdragen is ontspanning, elkaar ontmoeten, elkaar helpen. Alles is voor en door jongeren. Meer dan 40 jongeren zijn steeds actief bezig om te zorgen dat er van alles gebeurt. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedereen kan voorstellen doen die dan getoetst worden of ze zinvol en haalbaar zijn. Je leert er veel over culturele waarden. Aan artiesten wordt een podium geboden om op te treden met muziek, cabaret, workshops enz. Leefbaarheid in Aarle-Rixtel is voor de leden belangrijk.
En natuurlijk zijn er voor hen ook hindernissen/obstakels zoals: onderhoud pand is grote kostenpost; geluidsoverlast; drank- en drugsmisbruik.  Wat dit laatste betreft: softdrug zijn toegestaan net zoals in heel Nederland, maar gebruik van hard drugs is absoluut verboden en hiertegen wordt hard opgetreden. Ze zouden het op prijs stellen als de buurtbrigadier vaker zomaar binnen komt lopen zoals vroeger gebeurde. Hier gaat ook een preventieve werking van uit.
Met betrekking tot het huisvestingsprobleem: In een brief van het parochiebestuur zouden ze aanvankelijk het pand 30 augustus jl. moeten verlaten. Maar inmiddels na wat besprekingen worden ze voorlopig “gedoogd” om te blijven. Zij hopen dat de gemeente de grond en het pand koopt en dat ze dan met de gemeente verder over hun toekomst kunnen onderhandelen. Alle gesprekken met parochie en gemeente zijn steeds in positieve sfeer verlopen.
OJA is zelf ook met verschillende onderzoeken bezig en ze proberen de komende maanden door benefit optredens van verschillende groepen meer geld bij elkaar te krijgen om hun toekomst te verzekeren en zodoende te kunnen blijven bestaan.
Een luid applaus van de aanwezige toehoorders in de zaal bekrachtigde deze wens.
De power point presentatie die hierbij hoort kunt u hier aanklikken: Openb.verg. 17 oktober 2011 OJA
Meer informatie op over OJA: www.oja-aarle.nl.

Passantenhaven uitbreiding.
Wendela de Ridder, beleidsmedewerker van de gemeente Laarbeek, geeft aan de hand van een power point presentatie uitleg over de plannen van uitbreiding van de passantenhaven. De passantenhaven is er vanaf 2003. Begonnen is met 200 meter ligplaatsen. Later met 70 meter uitgebreid en nu komen er 90 meter bij richting brug. Er komen betaalde oplaadpunten en meer informatie over Aarle-Rixtel en de recreatieve mogelijkheden. De planning is dat alles voor het vaarseizoen 2012 klaar is.
De haven wordt druk bezocht om verschillende redenen is uit een enquête gebleken: gratis 3 dagen liggen, rustig omdat er geen beroepsscheepvaart langskomt.
Wendela haalt verder aan dat er in de regio veel plannen zijn op toeristisch gebied en Laarbeek mag niet nalaten om bij deze samenwerkingverbanden aan te haken. De provincie en ook SRE zijn er voor dat gemeenten in breder verband opereren en zij stemmen hun subsidiegelden daar vaak op af.
Hier de presentatie die bij deze lezing werd gebruikt: Openb.verg.17 okt.2011 pp passantenhaven

Hiermee wordt het eerste gedeelte van de vergadering afgesloten en volgt na de pauze het stellen van vragen aan het panel van presentatoren.

Forumdiscussie
Begonnen wordt met een opmerking dat er vaak in Aarle-Rixtel een negatieve sfeer is t.o.v. bepaalde ontwikkelingen. Maar ook het tegenovergestelde is mogelijk en hierbij wordt de goede mentaliteit van OJA als voorbeeld gesteld.
Hopelijk dat de fusie die bij SWL aan de orde is meer ondersteuning en dan ook meer optimisme brengt.
Hierop volgt als reactie dat het voor mensen die vrijwilligerswerk doen in een of andere vereniging het wel eens moe worden om positief te blijven bv. Aarle Onderneemt is al 3 jaar bezig om de parkeerproblematiek in de Dorpsstraat aan te pakken en ook om in de Dorpsstraat verfraaiing te krijgen d.m.v. bloembakken aan de lantaarnpalen. Tot nu toe zonder resultaat.
Er wordt opgemerkt dat Aarle-Rixtel misschien wat kritischer is dan andere kernen in Laarbeek.
Gevraagd wordt waar de dorpsondersteuner straks bereikbaar is. Dit ligt nog niet vast. SWL probeert hier een goede oplossing te vinden. Maar voorlopig is Maartje Bressers heel goed bereikbaar per telefoon 0492 328802, e-mail:mbressers@welzijnlaarbeek.nl.
Aan OJA wordt de vraag gesteld hoe het zit met programma’s voor de oudere jeugd en eventueel nog ouderen omdat het lidmaatschap geen leeftijdsgrens kent. Het antwoord is dat OJA vooral bezig is voor de doelgroep van jongeren van 16 tot ca. 26 jaar. Het is de bedoeling dat voor mensen boven die leeftijd wel de ruimte ter beschikking komt als OJA zelf er geen gebruik van maakt. Met betrekking tot de informatieverschaffing bij de passantenhaven wordt opgemerkt dat men  zich niet alleen op Aarle-Rixtel moet richten maar op heel Laarbeek of zelfs op de regio. De oplossing hiervoor zou zijn een toeristische website opzetten die dan daar alleen maar bekend gemaakt hoeft te worden.
Aan Cendra en OJA wordt gevraagd of er bij problemen met kinderen ook ouders worden benaderd. Dit wordt bevestigend beantwoord. Maar indien nodig worden ook officiële instanties ingeschakeld. Het devies hier is samenwerking.
Met betrekking tot de brug wordt opgemerkt dat dichtlassen alle toekomstige problemen oplost. De reactie van Wendela de Ridder is: het uitgangspunt is dat de toerboten hier blijven. Wat Helmond aan de andere kant doet heeft niets met de brug te maken. Er is geen overleg, geen discussie gaande met Helmond over de brug. De gemeenteraad van Laarbeek heeft een besluit genomen en alleen als er een beter voorstel komt kan er een nieuwe beslissing genomen worden. Wethouder Briels bevestigt dit: geen afspraken met Helmond en alleen als er een beter voorstel komt, buigt de raad zich hierover. Hierbij zal de meerwaarde vooral voor Aarle-Rixtel een belangrijke rol spelen.
Verder  wordt er voorgesteld om tussen de brug en de Helmondse sluis een stilte-recreatiegebied te creëren, een soort groene long. Wethouder Briels ziet dit gebied als interessant om iets mee te doen maar het uitgangspunt meerwaarde is hier ook van toepassing.
Als nog “witte” waterfietsen worden voorgesteld om via de sluis………naar Helmond te gaan en OJA iedereen uitnodigt om een keer  op dinsdagavond om 8 uur naar hun vergadering te komen wordt deze achtste openbare vergadering van Dorpsplatform Aarle-Rixtel beëindigd.

Verslag opgemaakt door Ad van Dooren, secretaris/webmaster.