Nieuws

Herinrichting kerkplein Aarle-Rixtel

visualisatie herinrichting Kerkplein

In de kadernota die de gemeente Laarbeek onlangs heeft gepresenteerd wordt een bedrag van een half miljoen euro opgenomen voor de herinrichting van het kerkplein. Het Dorpsplatform heeft reeds jaren geleden de wens uitgesproken om dit plein opnieuw in te richten en meer toegankelijk te maken voor maatschappelijk gebruik in Aarle-Rixtel. Met een 10-puntenplan heeft het Dorpsplatform een aanzet gegeven voor het opwaarderen van het plein.

Huidige inrichting
Door zijn inrichting wordt het kerkplein bijna uitsluitend gebruikt als parkeerterrein. Zeker, daar is behoefte aan maar het zou nog zoveel meer andere doelen kunnen dienen. Denk aan optredens van de Harmonie, activiteiten van het Oranje Comité, jeugdspelen, kunstmarkten maar daarvoor is de inrichting nu minder geschikt. Het kerkplein is nu vooral een voortuin van de kerk en het kerkhof en eigendom van de Parochie Zalige Pater Eustatius van Lieshout. Om recht te doen aan de belangen van de kerk en haar functie zal een gebruiksovereenkomst van het plein een belangrijk onderdeel vormen van de activiteiten die er zeker gehouden kunnen worden maar ook wat er niet kan op het plein.

Herinrichting van het plein
Het kerkplein is het centrum van Aarle-Rixtel, een plaats om bij elkaar te komen al heeft die functie de laatste decennia wel aan waarde ingeboet. Een centraal plein, omgeven door markante gebouwen toont de historische, culturele en maatschappelijke waarde van ons dorp. In 2020 zijn besprekingen begonnen tussen Kerkbestuur, Gemeente, omwonenden en het Dorpsplatform waarbij een schets als basis voor de bespreking een impressie toonde van het 10-puntenplan van het Dorpsplatform. Alle partijen konden daarbij hun wensen en visie inbrengen die later gebruikt worden bij het uitwerken van het plan.

Een belangrijke doelstelling is het kerkplein te integreren in de Dorpsstraat en daarmee het verkeer een duidelijk teken te geven dat ze te gast zijn in een nieuwe omgeving, die niet alleen voor het verkeer bestemd is. Dit streven sluit aan bij de acties die het Dorpsplatform onderneemt om het verkeer in de Dorpsstraat terug te dringen. Het gebied dat in kaart gebracht wordt voor de herinrichting ligt tussen de Kerkstraat en de Heindertweg.

Begin mei jl. heeft bureau Elings Landschap B.V. uit Heeswijk-Dinther van de gemeente de opdracht gekregen om een plan te ontwerpen waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt een de wensen van alle betrokken partijen. Op 23 juni vond de startbijeenkomst plaats met bureau Elings, het Kerkbestuur, de gemeente, het Dorpsplatform en alle omwonenden. Over de voortgang en uitwerking van de plannen houden wij u op de hoogte.

Eindelijk gebeurt er wat met de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel

Samen met de gemeente Laarbeek werkt het Dorpsplatform aan het terugdringen van de overlast van het doorgaande verkeer. Al jaren rijden er 6500 tot 7000 motorvoertuigen door de Albers Pistoriusstraat, de Klokkengietersstraat, de Dorpsstraat en de Lieshoutseweg met alle overlast op gebied van geluid, schadelijke stoffen en veiligheid. Door corona is de verkeersdrukte wel afgenomen, maar blijft dat zo?

Terugbrengen van de overlast
Veel auto’s zijn afkomstig van andere gemeenten zoals Gemert/Mortel, Boxmeer, Deurne, Dierdonk en Helmond Noord. Redenen hiervoor zijn dat zij de drukte bij de Beekse brug willen vermijden en de stoplichten in Helmond omzeilen. Om deze overlast te verminderen zijn een groot aantal voorstellen gemaakt. De gemeente ziet ook deze problemen en samen met het Dorpsplatform is een plan van aanpak opgesteld. Om snel tot resultaat te komen zijn een 4-tal snelheidsbeperkende maatregelen ontwikkeld, die dit jaar nog gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt vooral gedacht aan wegversmallingen, waardoor het verkeer wordt afgeremd en het ook minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer.

Werkgroep Doorgaand Verkeer met  Gemeente, Dorpsplatform en aanwonenden
De gemeente heeft samen met het Dorpsplatform een werkgroep opgericht om snelheidsbeperkende maatregelen te ontwikkelen voor de korte termijn. De ‘Werkgroep Doorgaand Verkeer’ bestaat uit 2 leden van Gemeente Laarbeek, 2 leden van het Dorpsplatform en 4 aanwonenden. De Werkgroep Doorgaand verkeer heeft de doorgaande route bestudeerd en een lijst opgesteld van 27 mogelijke maatregelen. Deze lijst is te vinden op de website van het Dorpsplatform, zie http://www.dorpsplatform.nl/verkeersmaatregelen-traject-albert-pistoriusstraat-dorpsstraat-lieshoutseweg/

Welke maatregelen zijn op korte termijn te realiseren?
Uit voornoemde lijst zijn in eerste instantie vier suggesties gekozen die aangebracht kunnen worden op de trajecten Dorpsstraat, Kouwenberg en Lieshoutseweg. Voorbeelden hebben we in Aarle-Rixtel in de Molenstraat. Hier zijn zijkant-uitbuigingen aangebracht waardoor de snelheid geremd wordt. Het is een begin van verdergaande maatregelen om het doorgaande verkeer dat niet in Aarle-Rixtel hoeft te zijn, te bewegen andere routes te nemen.

Denk met ons mee
Iedereen in Aarle-Rixtel die zich betrokken voelt bij het dorp kan meedenken over actuele lokale thema’s. Dit kan door deel te nemen in een werkgroep, maar ook door een enquête in te vullen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel stuurt maandelijks via e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp naar haar ‘achterban’, de DPP’ers (Dorpsplatformparticipanten). Aanmelden als DPP’er kan op de website van het Dorpsplatform www.dorpsplatform.nl of door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl.

Meer weten?
Meer informatie en enkele schetsen van de maatregelen zijn te vinden op onze website. Het Dorpsplatform roept inwoners van Aarle-Rixtel op om reacties in te sturen naar de Werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform via e-mail verkeer@dorpsplatform.nl

De toekomst van ons onderwijs

Om kinderen later succesvol te laten deelnemen aan de maatschappij, is goed onderwijs een belangrijke voorwaarde. In de toekomstvisie die door het Dorpsplatform is opgesteld, is daarom ook aandacht besteed de toekomst van het onderwijs in Aarle-Rixtel.

De situatie op dit moment
Aarle-Rixtel kent nu twee basisscholen; de Driehoek en het Breinplein. De laatste school is voortgekomen uit een  fusie tussen de Heindert en Brukelum. Het is voor de ouders van (toekomstige) leerlingen erg belangrijk dat er iets te kiezen valt. Er zijn natuurlijk grote overeenkomsten in leerstof, maar het pedagogisch klimaat, aandacht besteden aan de actualiteit, leren omgaan met anderen, zijn elementen die ouders zeker zo belangrijk vinden. Ouders kiezen lang niet altijd meer voor de school die het dichtste bij ligt.

Onderwijskwaliteit
De keuze voor een school gebeurt vaak op ‘het gevoel’ dat ouders bij een school hebben. Door het niet doorgaan van open dagen is het voor ouders momenteel lastig om een basisschool te kiezen. Gelukkig is veel over scholen online te vinden. Op de website van de school vind je al veel informatie. Op de website van de onderwijsinspectie kun je het laatste inspectierapport inzien. Verder heb je nog ‘scholen-op-de-kaart’, waar je belangrijke gegevens over elke school in ons land kunt vinden. Maar het belangrijkste is dat ouders door vragen te stellen proberen in te schatten of de school past bij hetgeen men belangrijk vindt.

De toekomst
Een basisschool krijgt haar inkomsten van de rijksoverheid. Over het algemeen geldt dat het aantal leerlingen bepalend is voor het budget dat een school ontvangt. Door minder leerlingen wordt een school kleiner en zie je vaker combinatieklassen. Maar het onderwijs op een kleine(re) school is zeker niet minder dan op een grotere school. Op grond van de bevolkingsprognoses van Aarle-Rixtel is te verwachten dat het aantal leerlingen op beide scholen terug zal lopen. Als Dorpsraad vinden wij het belangrijk dat beide scholen samenwerken op die onderdelen waar je een gezamenlijk voordeel kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan gespecialiseerd personeel samen in dienst nemen op gebied van ICT of begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De wijze waarop scholen samenwerken, is een zaak van de schoolbesturen. Een gemeente kan daarover wel in gesprek gaan met die schoolbesturen, maar de besluitvorming ligt echt bij het schoolbestuur. Via de medezeggenschapsraden kunnen ouders invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Denk met ons mee
Iedereen in Aarle-Rixtel die zich betrokken voelt bij het dorp kan meedenken over actuele lokale thema’s. Dit kan door deel te nemen in een werkgroep, maar ook door een enquête in te vullen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel stuurt maandelijks via e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp naar haar ‘achterban’, de DPP’ers (Dorpsplatformparticipanten). Aanmelden als DPP’er kan op de website van het Dorpsplatform (www.dorpsplatform.nl/participatie) of door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl.

Volksgezondheid in Aarle-Rixtel in 2030

In oktober 2020 heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd, waarin verschillende onderwerpen ter sprake komen. De werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ houdt zich bezig met het onderwerp ‘Volksgezondheid’ in Aarle-Rixtel.

Ontwikkelingen in de zorg
De vraag naar zorg blijft stijgen. Met als oorzaak de vergrijzing en het minder aantal jongeren. Jan Dekkers, lid van de werkgroep Zorg en Welzijn: ‘Mensen leven langer en ouderen doen steeds meer en vaker een beroep op zorg. Ziekenhuisopname wordt beperkt en patienten worden sneller naar huis gestuurd. Maar hier stopt de zorg niet. Achter de voordeur is waar de behoefte aan zorg, begeleiding en verpleging dan nodig is.’ De behoefte aan thuiszorg bestaat hierdoor uit meer verschillende vormen. Denk aan persoonlijke verzorging, huishoudelijk werk, maar ook hulp bij boodschappen doen of een afspraak maken bij een dokter.

Toenemende druk
Landelijk constateren we momenteel een toenemende druk op de gezondheidszorg. ‘Aan de ene kant door de pandemie, maar ook doordat mensen steeds meer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Dat betekent een verplaatsing van de zorg naar de thuissituatie van mensen’, geeft Jan aan. In de thuiszorg zijn vele (commerciële) aanbieders en instanties aanwezig in Aarle-Rixtel. ‘In de straten is het een komen en gaan van hulpverleners. Dit leidt wat ons betreft tot een enorme inefficiënte zorgverlening. Met als gevolg dat er een tekort is aan verpleegkundig en verzorgend personeel, omdat iedere organisatie haar dag-, avond- en weekenddiensten moet bemensen.’

Centrale zorg in Laarbeek
De werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ wil dat er bewustwording ontstaat voor deze ontwikkelingen in de zorg. Jan: ‘Het zorgen voor meer eenheid in de zorg en een toename van ‘nabuurschap’ zijn zaken die ons allemaal aangaan.’ Dorpsplatform Aarle-Rixtel pleit voor een experiment waarin de thuiszorg vanuit één centraal zorgkantoor in Laarbeek wordt aangestuurd. De bestaande zorgleveranciers, zoals Savant, Zorgboog en Tot uw Dienst leveren dan de gewenste input. Het Dorpsplatform verwacht dat zorgaanbieders op deze manier beter samenwerken en hun efficiency verhogen. Jan: ‘Wel moeten we er met z’n allen voor zorgen dat de zorg en ondersteuning betaalbaar blijft. Dit kan alleen als we aanspraak maken op voorzieningen als er echt geen andere oplossing meer is. Hiermee zorgen we ook dat zorg beschikbaar blijft voor diegenen die het echt nodig hebben.’

Adviserende rol
Wil je als inwoner van Aarle-Rixtel graag reageren? Laat het weten! Het Dorpsplatform is op zoek naar mensen die mee willen denken over de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Dorpsplatform Aarle-Rixtel overlegt regelmatig met de gemeente en geeft gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in Aarle-Rixtel. Bekijk onze website of stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl voor meer informatie.