Jeugd en Jongeren

De toekomst van ons onderwijs

Om kinderen later succesvol te laten deelnemen aan de maatschappij, is goed onderwijs een belangrijke voorwaarde. In de toekomstvisie die door het Dorpsplatform is opgesteld, is daarom ook aandacht besteed de toekomst van het onderwijs in Aarle-Rixtel.

De situatie op dit moment
Aarle-Rixtel kent nu twee basisscholen; de Driehoek en het Breinplein. De laatste school is voortgekomen uit een  fusie tussen de Heindert en Brukelum. Het is voor de ouders van (toekomstige) leerlingen erg belangrijk dat er iets te kiezen valt. Er zijn natuurlijk grote overeenkomsten in leerstof, maar het pedagogisch klimaat, aandacht besteden aan de actualiteit, leren omgaan met anderen, zijn elementen die ouders zeker zo belangrijk vinden. Ouders kiezen lang niet altijd meer voor de school die het dichtste bij ligt.

Onderwijskwaliteit
De keuze voor een school gebeurt vaak op ‘het gevoel’ dat ouders bij een school hebben. Door het niet doorgaan van open dagen is het voor ouders momenteel lastig om een basisschool te kiezen. Gelukkig is veel over scholen online te vinden. Op de website van de school vind je al veel informatie. Op de website van de onderwijsinspectie kun je het laatste inspectierapport inzien. Verder heb je nog ‘scholen-op-de-kaart’, waar je belangrijke gegevens over elke school in ons land kunt vinden. Maar het belangrijkste is dat ouders door vragen te stellen proberen in te schatten of de school past bij hetgeen men belangrijk vindt.

De toekomst
Een basisschool krijgt haar inkomsten van de rijksoverheid. Over het algemeen geldt dat het aantal leerlingen bepalend is voor het budget dat een school ontvangt. Door minder leerlingen wordt een school kleiner en zie je vaker combinatieklassen. Maar het onderwijs op een kleine(re) school is zeker niet minder dan op een grotere school. Op grond van de bevolkingsprognoses van Aarle-Rixtel is te verwachten dat het aantal leerlingen op beide scholen terug zal lopen. Als Dorpsraad vinden wij het belangrijk dat beide scholen samenwerken op die onderdelen waar je een gezamenlijk voordeel kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan gespecialiseerd personeel samen in dienst nemen op gebied van ICT of begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De wijze waarop scholen samenwerken, is een zaak van de schoolbesturen. Een gemeente kan daarover wel in gesprek gaan met die schoolbesturen, maar de besluitvorming ligt echt bij het schoolbestuur. Via de medezeggenschapsraden kunnen ouders invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Denk met ons mee
Iedereen in Aarle-Rixtel die zich betrokken voelt bij het dorp kan meedenken over actuele lokale thema’s. Dit kan door deel te nemen in een werkgroep, maar ook door een enquête in te vullen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel stuurt maandelijks via e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp naar haar ‘achterban’, de DPP’ers (Dorpsplatformparticipanten). Aanmelden als DPP’er kan op de website van het Dorpsplatform (www.dorpsplatform.nl/participatie) of door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl.

Hoe ziet Aarle-Rixtel er in 2030 uit?

Bron: MooiLaarbeek krant (www.mooilaarbeek.nl)

Hoe moet Aarle-Rixtel er in 2030 uitzien? Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft een voorzet gegeven. Investeren in (kleinere) woningen voor starters en senioren. Zorg voor een aantrekkelijke Dorpsstraat waar primaire voorzieningen behouden blijven en ruimte is voor specialistische winkels. Laat sportclubs beter samenwerken en intensiever gebruikmaken van elkaars accommodatie. Een prominentere presentatie van Aarle-Rixtelse monumenten en ontmoedig het doorgaande verkeer door de Dorpsstraat en de Lieshoutseweg.

Enkele aspecten uit de toekomstvisie die door het Dorpsplatform is opgesteld. “Vanuit de gemeente kwam het verzoek om een toekomstvisie voor 2030 op te stellen voor ons dorp”, legt voorzitter van het Dorpsplatform, Pieter Verschuuren uit. “Een bredere insteek op alle aspecten die van maatschappelijk belang zijn.”

Als startpunt werd de bevolkingsontwikkeling van Aarle-Rixtel gepakt. De vergrijzing in het dorp zal de komende tien jaar alleen maar toen nemen, stelt het Dorpsplatform. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder zal in 2030 met 25 procent zijn toegenomen. Daarnaast daalt de groep tot 20 jaar met 11 procent en de leeftijdsgroep 40-60 jaar met liefst 21 procent. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt met 46 procent. Daar zal dus met woningbouw in de komende jaren rekening moeten worden gehouden, geeft het Dorpsplatform in de toekomstvisie aan.

“We zijn blij met het verzoek vanuit de gemeente. Zo kunnen we ook aan de inwoners laten zien wat we echt doen. We zijn geen politieke organisatie, maar zijn er voor de inwoners. In deze toekomstvisie geven we aan welke onderwerpen de zere punten van Aarle-Rixtel zijn. De uiteindelijke beslissingen liggen bij de gemeente, maar die zal niet zomaar een oordeel vellen. Inwoners hebben echt wel invloed”, aldus Verschuuren.

Het dorpsplatform wil zorgen voor meer leefbaarheid en levendigheid voor Aarle-Rixtel. “Door er met elkaar over te praten hopen we dat meer mensen mee gaan denken over hoe Aarle-Rixtel er in de toekomst uit moet gaan zien.”

Op het gemeentehuis is de toekomstvisie van het Dorpsplatform positief ontvangen, geeft Verschuuren aan. “De gemeente is zelf al met een aantal zaken bezig, andere punten staan nog niet op de agenda. Dis is een uitnodiging om verder te praten. Wij hopen volgend jaar zeker onze bijdrage te kunnen leveren als dit verder uitgewerkt gaat worden.”

Bekijk hier de publieksversie van ‘Aarle-Rixtel 2030: een toekomstvisie’.

Wil je de uitgebreide versie van de opgestelde toekomstvisie bekijken en lezen? Klik dan hier!

Toekomstvisie voor Aarle-Rixtel: ‘Geef jonge mensen de ruimte‘

Bron: Eindhovens Dagblad (www.ed.nl)

Om een dorp leefbaar te houden is bevolkingsaanwas van onderaf onontbeerlijk, stelt het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. In de toekomstvisie ‘Aarle-Rixtel 2030’ pleit het daarom voor passende woonruimte en voorzieningen voor jonge inwoners: ,,Daar profiteren ook de ouderen van.”

Een noodkreet willen Pieter Verschuuren en Jan Dekkers van Dorpsplatform Aarle-Rixtel het nog nét niet noemen. Maar de urgentie voor het dorp is hoog, zegt voorzitter Verschuuren: ,,We moeten snel iets gaan doen. Afwachten is geen optie.” Dekkers: ,,Om een dorp leefbaar te houden heb je jonge mensen nodig. Dan moet je ze ook iets kunnen bieden.”

Op verzoek van de gemeente Laarbeek schreven Verschuuren en Dekkers, samen met Tom van der Lugt en Niek van der Zanden, een toekomstvisie voor hun dorp. In dat document, ‘Aarle-Rixtel 2030’, wordt de woonbehoefte nadrukkelijk als speerpunt benoemd.

Uit bevolkingscijfers blijkt dat de vergrijzing in Aarle-Rixtel tegen 2030 liefst 25 procent bedraagt. Verschuuren: ,,De verwachting is ook dat het aantal één- of tweepersoonshuishoudens groeit. Wij pleiten voor de bouw van betaalbare, gelijkvloerse woningen. Daar kunnen zowel starters als senioren van profiteren.”

Inbreiding
Probleem is dat woningbouw buiten de dorpsgrens nauwelijks mogelijk is, vervolgt Dekkers: ,,Alleen inbreiding is mogelijk.” Dekkers en Verschuuren wijzen op Het Klavier, waar op een braakliggend terrein koophuizen, sociale huurwoningen en woonzorgcentrum Zonnetij zijn gerealiseerd. ,,Een geslaagd project”, vindt Dekkers. ,,Alleen is de laatste woning alweer twee jaar geleden opgeleverd.”

Om de stijgende zorgbehoefte op te vangen spreekt de visie onder meer over nabuurschap, de verstandhouding tussen buren. Verschuuren: ,,Ook daar zijn jonge mensen bij nodig, zodat we hier niet de situatie krijgen dat de lamme de blinde moet helpen.”

Een opvallende passage vormt het onderwijs. Het Dorpsplatform denkt dat in de toekomst nog slechts plek is voor één basisschool. Dat zou betekenen dat de bestaande scholen moeten samengaan. ,,We geven een richting aan”, verduidelijkt Dekkers. ,,We willen voorkomen dat de scholen in de knel komen met capaciteit of leerlingenaantallen.”

Een publieksversie van het stuk is donderdag beschikbaar. ,,Onder meer via etalages van leegstaande winkels”, vertelt Verschuuren: ,,We willen alle inwoners betrekken. En we willen zo snel mogelijk met de gemeente en de politiek in gesprek. Onze visie is een aanzet om samen de schouders onder de leefbaarheid te zetten.”

Dorpsplatform hervat overleg

Op maandag 6 juli vond de eerste vergadering van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel plaats na een periode van stilstand door de Coronacrisis. Onderwerpen van de vergadering waren de profilering van het Dorpsplatform, kennismaking met de nieuwe jongerenwerker van de LEVgroep en het doornemen van alle activiteiten in onze werkgroepen.

Alles lag stil
Nadat halverwege maart ‘alles op slot’ ging, waren ook de samenkomsten van het Dorpsplatform niet meer mogelijk. Ook het overleg met de gemeente ging in deze periode niet door en kwamen projecten tijdelijk stil te liggen. Nadat in juni de eerste voorzichtige stappen zijn gemaakt en de regels verder werden versoepeld, heeft het dagelijks bestuur besloten om weer bij elkaar te komen.

Betere profilering voor het Dorpsplatform
De vergadering bestond uit een aantal gevarieerde agendapunt. Het hoofdonderwerp van de vergadering was ‘Communicatie en Media’. Door communicatieprofessional Marloes van der Loo werd een plan gepresenteerd met advies hoe het Dorpsplatform zich beter kan profileren in Aarle-Rixtel. Belangrijk hierbij is dat het Dorpsplatform veel bewuster moet zijn van haar doelstelling: de leefbaarheid van het dorp Aarle-Rixtel bevorderen! Dit vraagt om een goede wisselwerking tussen inwoners en leden van het Dorpsplatform, die als vrijwilligers en betrokkenen deze taak oppakken. Een levendige discussie ontspon zich en leidde tot afspraken om in een kleine groep verder te gaan met het opstellen van concrete acties en een communicatiekalender.

Kennismaking nieuwe jongerenwerker
Tijdens deze vergadering was ook Bart Heldens aanwezig. Als de nieuwe jongerenwerker voor Gemeente Laarbeek (vanuit de LEVgroep) stelde hij zich voor. Hij vertelde over zijn werkzaamheden vanaf de start van zijn functie op 1 mei. Bart oriënteert zich in alle vier kernen op het gebied van jeugd en jongeren.  Als kersverse inwoner van Aarle-Rixtel was hij benieuwd naar de werkwijze van het Dorpsplatform en welke connecties er zijn met de verschillende jeugdcentra en -organisaties in Aarle-Rixtel. En ook hier, benadrukt Bart, is het van wezenlijk belang om dit met elkaar op te pakken door problemen te benoemen en echte contacten te zoeken met jongeren, scholen, instanties en andere betrokkenen. Gezamenlijk gaan we dan op zoek naar mogelijke oplossingen. Tenslotte hebben we uitvoerig gesproken over hoe we als Dorpsplatform weer voorzichtig onze activiteiten binnen de verschillende werkgroepen kunnen oppakken. Een goede eerste vergadering na een lange tijd van stilstand. Meer weten over het Dorpsplatform? Kijk dan op www.dorpsplatform.nl.