Leefbaarheid en Wonen

Herinrichting kerkplein Aarle-Rixtel

visualisatie herinrichting Kerkplein

In de kadernota die de gemeente Laarbeek onlangs heeft gepresenteerd wordt een bedrag van een half miljoen euro opgenomen voor de herinrichting van het kerkplein. Het Dorpsplatform heeft reeds jaren geleden de wens uitgesproken om dit plein opnieuw in te richten en meer toegankelijk te maken voor maatschappelijk gebruik in Aarle-Rixtel. Met een 10-puntenplan heeft het Dorpsplatform een aanzet gegeven voor het opwaarderen van het plein.

Huidige inrichting
Door zijn inrichting wordt het kerkplein bijna uitsluitend gebruikt als parkeerterrein. Zeker, daar is behoefte aan maar het zou nog zoveel meer andere doelen kunnen dienen. Denk aan optredens van de Harmonie, activiteiten van het Oranje Comité, jeugdspelen, kunstmarkten maar daarvoor is de inrichting nu minder geschikt. Het kerkplein is nu vooral een voortuin van de kerk en het kerkhof en eigendom van de Parochie Zalige Pater Eustatius van Lieshout. Om recht te doen aan de belangen van de kerk en haar functie zal een gebruiksovereenkomst van het plein een belangrijk onderdeel vormen van de activiteiten die er zeker gehouden kunnen worden maar ook wat er niet kan op het plein.

Herinrichting van het plein
Het kerkplein is het centrum van Aarle-Rixtel, een plaats om bij elkaar te komen al heeft die functie de laatste decennia wel aan waarde ingeboet. Een centraal plein, omgeven door markante gebouwen toont de historische, culturele en maatschappelijke waarde van ons dorp. In 2020 zijn besprekingen begonnen tussen Kerkbestuur, Gemeente, omwonenden en het Dorpsplatform waarbij een schets als basis voor de bespreking een impressie toonde van het 10-puntenplan van het Dorpsplatform. Alle partijen konden daarbij hun wensen en visie inbrengen die later gebruikt worden bij het uitwerken van het plan.

Een belangrijke doelstelling is het kerkplein te integreren in de Dorpsstraat en daarmee het verkeer een duidelijk teken te geven dat ze te gast zijn in een nieuwe omgeving, die niet alleen voor het verkeer bestemd is. Dit streven sluit aan bij de acties die het Dorpsplatform onderneemt om het verkeer in de Dorpsstraat terug te dringen. Het gebied dat in kaart gebracht wordt voor de herinrichting ligt tussen de Kerkstraat en de Heindertweg.

Begin mei jl. heeft bureau Elings Landschap B.V. uit Heeswijk-Dinther van de gemeente de opdracht gekregen om een plan te ontwerpen waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt een de wensen van alle betrokken partijen. Op 23 juni vond de startbijeenkomst plaats met bureau Elings, het Kerkbestuur, de gemeente, het Dorpsplatform en alle omwonenden. Over de voortgang en uitwerking van de plannen houden wij u op de hoogte.

Boodschappen doen en winkelen in 2030: ‘Koop lokaal en steun de winkeliers’

Een aantal weken geleden heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd, waarin verschillende onderwerpen ter sprake komen. Pieter Verschuuren, voorzitter van het Dorpsplatform, vertelt ons waarom detailhandel, industrie en nijverheid belangrijke onderwerpen zijn in de toekomstvisie 2030.

Boodschappen doen of winkelen
‘Winkelen doe je in de stad, in Aarle-Rixtel willen we boodschappen doen’ aldus Pieter Verschuuren, voorzitter van de dorpsraad in Aarle-Rixtel het Dorpsplatform. ‘Het liefst parkeren we dan recht voor de deur van de winkel, we lopen snel naar binnen en kopen wat we nodig hebben. Van te voren weten we al wat we moeten gaan halen dus moet het snel kunnen.’ Parkeren is vaak een probleem in de Dorpsstraat. Maar voor hoe lang nog? De winkels staan onder druk, leegloop ligt op de loer en de gevolgen zijn overal zichtbaar. Voormalige winkels met gordijnen voor de etalageramen zijn zichtbaar in de straat. ‘Gelukkig hebben we twee supermarkten met voldoende parkeerruimte, maar die moeten we wel zien te houden in Aarle-Rixtel. Daarom zou mijn advies zijn: koop lokaal en steun onze winkeliers, ook de bakker, de groenteboer en de slager die we gelukkig nog in ons mooie dorp hebben. Ook die moeten we koesteren en in leven houden!’

Winkels gericht op vrijetijdsbesteding
‘In principe hebben we behoefte aan winkels, die producten verkopen die niet of moeilijk via internet te koop zijn. Producten die we willen zien, aanraken en waarvoor we advies van de winkelier willen hebben. Denk aan voedingsmiddelen en specialistische producten in de nichemarkt. Winkels die een rol kunnen spelen bij vrijetijdsbesteding, zoals fitness en rijwielen. Geen ‘funshoppen’, dat doe je in de stad.’ Om te overleven zullen winkels gedwongen worden om ook internetverkoop te organiseren en mogelijk thuisbrengservice. ‘Alles in dienst van de klant om hem te gerieven.’

Winkels behouden
Om winkels te behouden in Aarle-Rixtel is het belangrijk dat er klanten blijven komen. Ook is het belangrijk dat de Dorpsstraat ingericht wordt als een vriendelijke en toegankelijke winkelstraat. Daarnaast klopt het Dorpsplatform voortdurend aan bij de gemeente om woningbouw in Aarle-Rixtel te stimuleren. En waar mogelijk inbreidingslocaties te gebruiken voor passende woningbouw. Robert Raijmakers, een van die jonge ondernemers uit Aarle-Rixtel, geeft aan: ‘Van de gemeente vragen wij om aspirant ondernemers te ondersteunen door snelle beslissingen, door vergunningen te faciliteren. Zo kunnen grotere winkelpanden die leeg staan deels met wooneenheden gecombineerd worden, waarbij de winkelbestemming blijft en toch meer woonruimte benut kan worden.’ Raijmakers geeft ook aan dat banken sneller moeten beslissen om jonge ondernemers aan de nodige financiën te helpen om te kunnen starten.

Adviserende rol
Het Dorpsplatform overlegd regelmatig met B&W en geeft gevraagd of ongevraagd advies over ontwikkelingen in Aarle-Rixtel. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Als je wilt reageren of meedenken, laat het ons weten!

Wonen en ruimtelijke ordening in Aarle-Rixtel

Een aantal weken geleden heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd, waarin verschillende onderwerpen ter sprake komen. Jan Dekkers, lid van de werkgroep Wonen en Leefbaarheid, vertelt ons waarom het onderwerp ‘Wonen’ een belangrijk thema is in dit advies.

Beperkte mogelijkheden
Dekkers: ‘Aarle-Rixtel is een aantrekkelijk dorp om in te wonen. Dat komt onder andere door de prettige verhouding tussen groen en verharding (stenen). Die verhouding moet behouden blijven! Maar, de mogelijkheden om te wonen én te blijven wonen in Aarle-Rixtel zijn beperkt. Aan de ene kant komt dit door de opstelling van de provincie. Zij staan de uitbreiding buiten de bestaande bebouwing niet toe. Aan de andere kant komt dit ook door de beperkte bouwmogelijkheden in het dorp, ook wel inbreidingslocaties genoemd.’

Nieuwe projecten
De laatste bouwactiviteiten vonden alweer verschillende jaren geleden plaats, op het Klavier. Er dienen zich wel een aantal nieuwe projecten aan. ‘Er komen nieuwe woningen aan! Denk aan de patiowoningen op Het Mimosaplein, nieuwbouw bij de Klokkengieterij en de Maltezer Hoeve, in de oude bibliotheek aan de Bosscheweg, een 12-tal appartementen aan de Heindertweg en over enkele jaren op de grond waar de ‘Brukelumschool’ is gevestigd.’

Gericht op starters en senioren
De genoemde projecten zijn allemaal al in gang gezet en/of in het bezit van projectontwikkelaars, behalve voor de Brukelum. ‘Alleen bouwgrond voor particulieren is voorlopig niet voorhanden.’, geeft Dekkers aan. Het is voor de gemeente wel mogelijk om invloed uit te oefenen op de type woningen en appartementen die gaan komen. ‘We zien dat de groei van eenpersoonshuishoudens sterk zal toenemen, de verwachting is met maar liefst 46%. Ons eerste advies richting gemeente is dan ook dat ze moeten investeren in het ontwikkelen van woningen voor 1 tot 2 personen, vooral gericht op starters en senioren. Daarbij is een goede verhouding van koop, huur en sociale huurwoningen belangrijk. Een doordachte en mooie mix zou ideaal zijn!’

Het advies van het Dorpsplatform
Het advies aan de gemeente en andere gezagsdragers is als volgt opgebouwd.

  • Investeer in de ontwikkeling van kleinere wooneenheden – 1 tot 2 personen – vooral gericht op starters en senioren. Belangrijk is dat er een goede verhouding ontstaat tussen koop-, huur- en sociale huurwoningen.
  • Begin met de ontwikkeling van de gronden waar nu nog de Brukelumschool staat, zodat er begonnen kan worden wanneer de schoollokalen daar niet meer nodig zijn en alle leerlingen van de Eenbesscholen aan de Heindertweg onderwijs kunnen genieten.
  • Gestapelde bouw met aandacht voor levensloop bestendige woningen, die zowel door senioren als jongeren gebruikt kunnen worden, moet daar zeer wel mogelijk zijn.
  • Beperkte uitbreiding in de ‘buitenschil’ moet niet worden uitgesloten, wanneer de aanwas van nieuwe woonplekken niet anders te behalen is. Maar daarvoor moeten er wel stappen gezet worden naar de provincie ten einde het voor elkaar te krijgen dat er serieus gekeken wordt naar uitbreiding om jongeren de gelegenheid te geven om hier te (blijven) wonen. De leefbaarheid van het dorp staat hierbij op het spel!
  • Daarnaast zou er voor de huur- en sociale huurwoningen misschien meer invloed uitgeoefend kunnen worden op Wocom, om de woningtoewijzing meer op Aarlese mensen te richten. (Te) veel woningen/appartementen worden toegewezen aan mensen die van elders komen en geen of nauwelijks binding met Aarle-Rixtel hebben. Door jongeren en/of ouderen moet dan uitgeweken worden naar elders omdat er hier geen (huur)woning of appartement voorhanden of te vinden is.
  • In het buitengebied vindt ook steeds meer bebouwing plaats onder de noemer van “ruimte voor ruimte”. Het is misschien moeilijk voor een gemeente om medewerking hieraan te weigeren. Toch roepen wij de gemeente op om hier kritisch naar te kijken om te voor komen dat er overal gehuchtjes ontstaan van groepjes woonhuizen, die al of niet passen in de omgeving.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Als je wilt reageren of meedenken, laat het ons weten! Neem contact met ons op en  stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl.

Hoe ziet Aarle-Rixtel er in 2030 uit?

Bron: MooiLaarbeek krant (www.mooilaarbeek.nl)

Hoe moet Aarle-Rixtel er in 2030 uitzien? Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft een voorzet gegeven. Investeren in (kleinere) woningen voor starters en senioren. Zorg voor een aantrekkelijke Dorpsstraat waar primaire voorzieningen behouden blijven en ruimte is voor specialistische winkels. Laat sportclubs beter samenwerken en intensiever gebruikmaken van elkaars accommodatie. Een prominentere presentatie van Aarle-Rixtelse monumenten en ontmoedig het doorgaande verkeer door de Dorpsstraat en de Lieshoutseweg.

Enkele aspecten uit de toekomstvisie die door het Dorpsplatform is opgesteld. “Vanuit de gemeente kwam het verzoek om een toekomstvisie voor 2030 op te stellen voor ons dorp”, legt voorzitter van het Dorpsplatform, Pieter Verschuuren uit. “Een bredere insteek op alle aspecten die van maatschappelijk belang zijn.”

Als startpunt werd de bevolkingsontwikkeling van Aarle-Rixtel gepakt. De vergrijzing in het dorp zal de komende tien jaar alleen maar toen nemen, stelt het Dorpsplatform. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder zal in 2030 met 25 procent zijn toegenomen. Daarnaast daalt de groep tot 20 jaar met 11 procent en de leeftijdsgroep 40-60 jaar met liefst 21 procent. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt met 46 procent. Daar zal dus met woningbouw in de komende jaren rekening moeten worden gehouden, geeft het Dorpsplatform in de toekomstvisie aan.

“We zijn blij met het verzoek vanuit de gemeente. Zo kunnen we ook aan de inwoners laten zien wat we echt doen. We zijn geen politieke organisatie, maar zijn er voor de inwoners. In deze toekomstvisie geven we aan welke onderwerpen de zere punten van Aarle-Rixtel zijn. De uiteindelijke beslissingen liggen bij de gemeente, maar die zal niet zomaar een oordeel vellen. Inwoners hebben echt wel invloed”, aldus Verschuuren.

Het dorpsplatform wil zorgen voor meer leefbaarheid en levendigheid voor Aarle-Rixtel. “Door er met elkaar over te praten hopen we dat meer mensen mee gaan denken over hoe Aarle-Rixtel er in de toekomst uit moet gaan zien.”

Op het gemeentehuis is de toekomstvisie van het Dorpsplatform positief ontvangen, geeft Verschuuren aan. “De gemeente is zelf al met een aantal zaken bezig, andere punten staan nog niet op de agenda. Dis is een uitnodiging om verder te praten. Wij hopen volgend jaar zeker onze bijdrage te kunnen leveren als dit verder uitgewerkt gaat worden.”

Bekijk hier de publieksversie van ‘Aarle-Rixtel 2030: een toekomstvisie’.

Wil je de uitgebreide versie van de opgestelde toekomstvisie bekijken en lezen? Klik dan hier!