Leefbaarheid en Wonen

Boodschappen doen en winkelen in 2030: ‘Koop lokaal en steun de winkeliers’

Een aantal weken geleden heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd, waarin verschillende onderwerpen ter sprake komen. Pieter Verschuuren, voorzitter van het Dorpsplatform, vertelt ons waarom detailhandel, industrie en nijverheid belangrijke onderwerpen zijn in de toekomstvisie 2030.

Boodschappen doen of winkelen
‘Winkelen doe je in de stad, in Aarle-Rixtel willen we boodschappen doen’ aldus Pieter Verschuuren, voorzitter van de dorpsraad in Aarle-Rixtel het Dorpsplatform. ‘Het liefst parkeren we dan recht voor de deur van de winkel, we lopen snel naar binnen en kopen wat we nodig hebben. Van te voren weten we al wat we moeten gaan halen dus moet het snel kunnen.’ Parkeren is vaak een probleem in de Dorpsstraat. Maar voor hoe lang nog? De winkels staan onder druk, leegloop ligt op de loer en de gevolgen zijn overal zichtbaar. Voormalige winkels met gordijnen voor de etalageramen zijn zichtbaar in de straat. ‘Gelukkig hebben we twee supermarkten met voldoende parkeerruimte, maar die moeten we wel zien te houden in Aarle-Rixtel. Daarom zou mijn advies zijn: koop lokaal en steun onze winkeliers, ook de bakker, de groenteboer en de slager die we gelukkig nog in ons mooie dorp hebben. Ook die moeten we koesteren en in leven houden!’

Winkels gericht op vrijetijdsbesteding
‘In principe hebben we behoefte aan winkels, die producten verkopen die niet of moeilijk via internet te koop zijn. Producten die we willen zien, aanraken en waarvoor we advies van de winkelier willen hebben. Denk aan voedingsmiddelen en specialistische producten in de nichemarkt. Winkels die een rol kunnen spelen bij vrijetijdsbesteding, zoals fitness en rijwielen. Geen ‘funshoppen’, dat doe je in de stad.’ Om te overleven zullen winkels gedwongen worden om ook internetverkoop te organiseren en mogelijk thuisbrengservice. ‘Alles in dienst van de klant om hem te gerieven.’

Winkels behouden
Om winkels te behouden in Aarle-Rixtel is het belangrijk dat er klanten blijven komen. Ook is het belangrijk dat de Dorpsstraat ingericht wordt als een vriendelijke en toegankelijke winkelstraat. Daarnaast klopt het Dorpsplatform voortdurend aan bij de gemeente om woningbouw in Aarle-Rixtel te stimuleren. En waar mogelijk inbreidingslocaties te gebruiken voor passende woningbouw. Robert Raijmakers, een van die jonge ondernemers uit Aarle-Rixtel, geeft aan: ‘Van de gemeente vragen wij om aspirant ondernemers te ondersteunen door snelle beslissingen, door vergunningen te faciliteren. Zo kunnen grotere winkelpanden die leeg staan deels met wooneenheden gecombineerd worden, waarbij de winkelbestemming blijft en toch meer woonruimte benut kan worden.’ Raijmakers geeft ook aan dat banken sneller moeten beslissen om jonge ondernemers aan de nodige financiën te helpen om te kunnen starten.

Adviserende rol
Het Dorpsplatform overlegd regelmatig met B&W en geeft gevraagd of ongevraagd advies over ontwikkelingen in Aarle-Rixtel. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Als je wilt reageren of meedenken, laat het ons weten!

Wonen en ruimtelijke ordening in Aarle-Rixtel

Een aantal weken geleden heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd, waarin verschillende onderwerpen ter sprake komen. Jan Dekkers, lid van de werkgroep Wonen en Leefbaarheid, vertelt ons waarom het onderwerp ‘Wonen’ een belangrijk thema is in dit advies.

Beperkte mogelijkheden
Dekkers: ‘Aarle-Rixtel is een aantrekkelijk dorp om in te wonen. Dat komt onder andere door de prettige verhouding tussen groen en verharding (stenen). Die verhouding moet behouden blijven! Maar, de mogelijkheden om te wonen én te blijven wonen in Aarle-Rixtel zijn beperkt. Aan de ene kant komt dit door de opstelling van de provincie. Zij staan de uitbreiding buiten de bestaande bebouwing niet toe. Aan de andere kant komt dit ook door de beperkte bouwmogelijkheden in het dorp, ook wel inbreidingslocaties genoemd.’

Nieuwe projecten
De laatste bouwactiviteiten vonden alweer verschillende jaren geleden plaats, op het Klavier. Er dienen zich wel een aantal nieuwe projecten aan. ‘Er komen nieuwe woningen aan! Denk aan de patiowoningen op Het Mimosaplein, nieuwbouw bij de Klokkengieterij en de Maltezer Hoeve, in de oude bibliotheek aan de Bosscheweg, een 12-tal appartementen aan de Heindertweg en over enkele jaren op de grond waar de ‘Brukelumschool’ is gevestigd.’

Gericht op starters en senioren
De genoemde projecten zijn allemaal al in gang gezet en/of in het bezit van projectontwikkelaars, behalve voor de Brukelum. ‘Alleen bouwgrond voor particulieren is voorlopig niet voorhanden.’, geeft Dekkers aan. Het is voor de gemeente wel mogelijk om invloed uit te oefenen op de type woningen en appartementen die gaan komen. ‘We zien dat de groei van eenpersoonshuishoudens sterk zal toenemen, de verwachting is met maar liefst 46%. Ons eerste advies richting gemeente is dan ook dat ze moeten investeren in het ontwikkelen van woningen voor 1 tot 2 personen, vooral gericht op starters en senioren. Daarbij is een goede verhouding van koop, huur en sociale huurwoningen belangrijk. Een doordachte en mooie mix zou ideaal zijn!’

Het advies van het Dorpsplatform
Het advies aan de gemeente en andere gezagsdragers is als volgt opgebouwd.

  • Investeer in de ontwikkeling van kleinere wooneenheden – 1 tot 2 personen – vooral gericht op starters en senioren. Belangrijk is dat er een goede verhouding ontstaat tussen koop-, huur- en sociale huurwoningen.
  • Begin met de ontwikkeling van de gronden waar nu nog de Brukelumschool staat, zodat er begonnen kan worden wanneer de schoollokalen daar niet meer nodig zijn en alle leerlingen van de Eenbesscholen aan de Heindertweg onderwijs kunnen genieten.
  • Gestapelde bouw met aandacht voor levensloop bestendige woningen, die zowel door senioren als jongeren gebruikt kunnen worden, moet daar zeer wel mogelijk zijn.
  • Beperkte uitbreiding in de ‘buitenschil’ moet niet worden uitgesloten, wanneer de aanwas van nieuwe woonplekken niet anders te behalen is. Maar daarvoor moeten er wel stappen gezet worden naar de provincie ten einde het voor elkaar te krijgen dat er serieus gekeken wordt naar uitbreiding om jongeren de gelegenheid te geven om hier te (blijven) wonen. De leefbaarheid van het dorp staat hierbij op het spel!
  • Daarnaast zou er voor de huur- en sociale huurwoningen misschien meer invloed uitgeoefend kunnen worden op Wocom, om de woningtoewijzing meer op Aarlese mensen te richten. (Te) veel woningen/appartementen worden toegewezen aan mensen die van elders komen en geen of nauwelijks binding met Aarle-Rixtel hebben. Door jongeren en/of ouderen moet dan uitgeweken worden naar elders omdat er hier geen (huur)woning of appartement voorhanden of te vinden is.
  • In het buitengebied vindt ook steeds meer bebouwing plaats onder de noemer van “ruimte voor ruimte”. Het is misschien moeilijk voor een gemeente om medewerking hieraan te weigeren. Toch roepen wij de gemeente op om hier kritisch naar te kijken om te voor komen dat er overal gehuchtjes ontstaan van groepjes woonhuizen, die al of niet passen in de omgeving.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Als je wilt reageren of meedenken, laat het ons weten! Neem contact met ons op en  stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl.

Hoe ziet Aarle-Rixtel er in 2030 uit?

Bron: MooiLaarbeek krant (www.mooilaarbeek.nl)

Hoe moet Aarle-Rixtel er in 2030 uitzien? Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft een voorzet gegeven. Investeren in (kleinere) woningen voor starters en senioren. Zorg voor een aantrekkelijke Dorpsstraat waar primaire voorzieningen behouden blijven en ruimte is voor specialistische winkels. Laat sportclubs beter samenwerken en intensiever gebruikmaken van elkaars accommodatie. Een prominentere presentatie van Aarle-Rixtelse monumenten en ontmoedig het doorgaande verkeer door de Dorpsstraat en de Lieshoutseweg.

Enkele aspecten uit de toekomstvisie die door het Dorpsplatform is opgesteld. “Vanuit de gemeente kwam het verzoek om een toekomstvisie voor 2030 op te stellen voor ons dorp”, legt voorzitter van het Dorpsplatform, Pieter Verschuuren uit. “Een bredere insteek op alle aspecten die van maatschappelijk belang zijn.”

Als startpunt werd de bevolkingsontwikkeling van Aarle-Rixtel gepakt. De vergrijzing in het dorp zal de komende tien jaar alleen maar toen nemen, stelt het Dorpsplatform. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder zal in 2030 met 25 procent zijn toegenomen. Daarnaast daalt de groep tot 20 jaar met 11 procent en de leeftijdsgroep 40-60 jaar met liefst 21 procent. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt met 46 procent. Daar zal dus met woningbouw in de komende jaren rekening moeten worden gehouden, geeft het Dorpsplatform in de toekomstvisie aan.

“We zijn blij met het verzoek vanuit de gemeente. Zo kunnen we ook aan de inwoners laten zien wat we echt doen. We zijn geen politieke organisatie, maar zijn er voor de inwoners. In deze toekomstvisie geven we aan welke onderwerpen de zere punten van Aarle-Rixtel zijn. De uiteindelijke beslissingen liggen bij de gemeente, maar die zal niet zomaar een oordeel vellen. Inwoners hebben echt wel invloed”, aldus Verschuuren.

Het dorpsplatform wil zorgen voor meer leefbaarheid en levendigheid voor Aarle-Rixtel. “Door er met elkaar over te praten hopen we dat meer mensen mee gaan denken over hoe Aarle-Rixtel er in de toekomst uit moet gaan zien.”

Op het gemeentehuis is de toekomstvisie van het Dorpsplatform positief ontvangen, geeft Verschuuren aan. “De gemeente is zelf al met een aantal zaken bezig, andere punten staan nog niet op de agenda. Dis is een uitnodiging om verder te praten. Wij hopen volgend jaar zeker onze bijdrage te kunnen leveren als dit verder uitgewerkt gaat worden.”

Bekijk hier de publieksversie van ‘Aarle-Rixtel 2030: een toekomstvisie’.

Wil je de uitgebreide versie van de opgestelde toekomstvisie bekijken en lezen? Klik dan hier!

Toekomstvisie voor Aarle-Rixtel: ‘Geef jonge mensen de ruimte‘

Bron: Eindhovens Dagblad (www.ed.nl)

Om een dorp leefbaar te houden is bevolkingsaanwas van onderaf onontbeerlijk, stelt het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. In de toekomstvisie ‘Aarle-Rixtel 2030’ pleit het daarom voor passende woonruimte en voorzieningen voor jonge inwoners: ,,Daar profiteren ook de ouderen van.”

Een noodkreet willen Pieter Verschuuren en Jan Dekkers van Dorpsplatform Aarle-Rixtel het nog nét niet noemen. Maar de urgentie voor het dorp is hoog, zegt voorzitter Verschuuren: ,,We moeten snel iets gaan doen. Afwachten is geen optie.” Dekkers: ,,Om een dorp leefbaar te houden heb je jonge mensen nodig. Dan moet je ze ook iets kunnen bieden.”

Op verzoek van de gemeente Laarbeek schreven Verschuuren en Dekkers, samen met Tom van der Lugt en Niek van der Zanden, een toekomstvisie voor hun dorp. In dat document, ‘Aarle-Rixtel 2030’, wordt de woonbehoefte nadrukkelijk als speerpunt benoemd.

Uit bevolkingscijfers blijkt dat de vergrijzing in Aarle-Rixtel tegen 2030 liefst 25 procent bedraagt. Verschuuren: ,,De verwachting is ook dat het aantal één- of tweepersoonshuishoudens groeit. Wij pleiten voor de bouw van betaalbare, gelijkvloerse woningen. Daar kunnen zowel starters als senioren van profiteren.”

Inbreiding
Probleem is dat woningbouw buiten de dorpsgrens nauwelijks mogelijk is, vervolgt Dekkers: ,,Alleen inbreiding is mogelijk.” Dekkers en Verschuuren wijzen op Het Klavier, waar op een braakliggend terrein koophuizen, sociale huurwoningen en woonzorgcentrum Zonnetij zijn gerealiseerd. ,,Een geslaagd project”, vindt Dekkers. ,,Alleen is de laatste woning alweer twee jaar geleden opgeleverd.”

Om de stijgende zorgbehoefte op te vangen spreekt de visie onder meer over nabuurschap, de verstandhouding tussen buren. Verschuuren: ,,Ook daar zijn jonge mensen bij nodig, zodat we hier niet de situatie krijgen dat de lamme de blinde moet helpen.”

Een opvallende passage vormt het onderwijs. Het Dorpsplatform denkt dat in de toekomst nog slechts plek is voor één basisschool. Dat zou betekenen dat de bestaande scholen moeten samengaan. ,,We geven een richting aan”, verduidelijkt Dekkers. ,,We willen voorkomen dat de scholen in de knel komen met capaciteit of leerlingenaantallen.”

Een publieksversie van het stuk is donderdag beschikbaar. ,,Onder meer via etalages van leegstaande winkels”, vertelt Verschuuren: ,,We willen alle inwoners betrekken. En we willen zo snel mogelijk met de gemeente en de politiek in gesprek. Onze visie is een aanzet om samen de schouders onder de leefbaarheid te zetten.”