Leefbaarheid en Wonen

Joreen Smits nieuwe voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Joreen Smits nieuwe voorzitter Dorpsplatform

Joreen Smits nieuwe voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel krijgt een nieuwe voorzitter. Pieter Verschuuren (75) neemt afscheid als voorzitter en per 1 januari zal Joreen Smits het stokje van hem overnemen. Joreen is sinds 2016 lid van het Dorpsplatform en onderdeel van de werkgroep ‘Jeugd en Jongeren’. In het dagelijks leven werkt Joreen als leerkracht in het onderwijs en heeft ze een jong gezin.

Aanspreekpunt voor inwoners
Sinds de oprichting in 2003 werkt het Dorpsplatform aan het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpskern. Het dorpsplatform is het aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en stichtingen, als het gaat om zaken die Aarle-Rixtel direct aangaan. Daarvoor zijn verschillende werkgroepen opgericht, die zorgen voor de nodige input. De werkgroepen hebben de thema’s Jeugd en Jongeren, Leefbaarheid en Wonen, Verkeer en Zorg en Welzijn.

Leefbaarheid
Het Dorpsplatform ondersteunt bij activiteiten die bijvoorbeeld door verenigingen georganiseerd worden. Het Dorpsplatform vormt een schakel tussen gemeente en de inwoners van het dorp. Met subsidie kunnen zij initiatieven ten behoeve van de leefbaarheid in het dorp ondersteunen. Op dit moment is er nog plaats voor enkele betrokken nieuwe leden. Interesse? Neem dan contact op met onze leden of stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl.

Dorpsplatform Aarle-Rixtel helpt Bibliotheek met enquête

Dorpsplatform Aarle-Rixtel helpt Bibliotheek met enquête.

Bibliotheek De Lage Beemden in Laarbeek (met een filiaal in Aarle-Rixtel) wil graag beter inzicht in waarom men gebruik maakt van de bieb of waarom niet. De directie van De Lage Beemden heeft in overleg met het Dorpsplatform een enquête opgesteld en wil die graag voorleggen aan de inwoners van Laarbeek. Het Dorpsplatform kan daarbij behulpzaam zijn omdat zij regelmatig via een enquête een achterban van inmiddels 180 personen vragen stelt over zaken die in Aarle-Rixtel spelen. Iedereen in Aarle-Rixtel die mee wil denken met het dorpsplatform kan zich voor deze DPP-groep (DorpsPlatform-Participanten) aanmelden. De antwoorden helpen het Dorpsplatform in zijn maandelijkse bijeenkomsten om actie te ondernemen en richting de gemeente te adviseren.

In dit geval hebben we de enquête ook online gezet via www.dorpsplatform.nl/denk-mee-met-onze-dpp-vraag/, zodat alle inwoners van Laarbeek deze in kunnen vullen als ze willen.

Jantine van den Boom, directeur van de bibliotheek, verwoord de activiteiten als volgt:

Bibliotheek voor iedereen.

De bibliotheek is er voor iedereen. En de bibliotheek is veranderd. De bibliotheekvestigingen zijn het meest bekend en het uitlenen van boeken vormt een belangrijke basis. Maar de bibliotheek doet veel meer. Een paar voorbeelden: We werken samen met alle (voor)scholen om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Daar hebben ze een leven lang voordeel van. We werken samen met maatschappelijke organisaties om volwassenen te helpen om beter te worden in lezen, schrijven of computeren. Dit is belangrijk om goed mee te kunnen doen in onze snelle maatschappij. En we organiseren en ondersteunen tal van activiteiten. Zo delen we kennis, bieden we mensen met mooie en interessante verhalen een podium en geven we een ruimte voor ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning voor iedereen.

Vooruitzichten.

De komende jaren gaat er minder geld naar de bibliotheek in de gemeente Laarbeek. Daarom is nu het moment om te laten horen welke activiteiten en dienstverlening van de bibliotheek jij het allerbelangrijkst vindt en waarvoor jij graag naar de bieb komt. Zodat Bibliotheek De Lage Beemden een bibliotheek dichtbij kan zijn en blijven voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Alvast bedankt!

Enquête via de website en DPP van het Dorpsplatform.

Het Dorpsplatform stuurt de enquête naar al haar participanten (DPP-ers). U kunt uw visie, mening of ideeën ook inbrengen door deel te nemen in DPP. Aanmelden kan via dpp@dorpsplatform.nl. Ook andere inwoners van Laarbeek kunnen deze keer deelnemen aan deze enquête over de Bibliotheek via www.dorpsplatform.nl/denk-mee-met-onze-dpp-vraag. Uw mening telt en wordt zeer op prijs gesteld.

Bijeenkomst herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel

Bijeenkomst herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel 4 oktober

Op 4 oktober informeerden we onze inwoners in De Dreef in Aarle-Rixtel over de herinrichting van het Kerkplein.  De bijeenkomst begon om 19.30 uur. De ontwerpschets die er ligt is het resultaat van een mooie samenwerking van de Gemeente Laarbeek, Dorpsplatform Aarle-Rixtel en de parochie (eigenaar van het Kerkplein). Landschapsarchitect Elings uit Heeswijk-Dinther heeft een ontwerpschets gemaakt.  

Jaren geleden heeft het Dorpsplatform een voorstel in de vorm van een 10-puntenplan opgesteld om het kerkplein in samenhang met de Dorpsstraat te moderniseren. Goede plannen hebben tijd nodig, waardoor  in 2020 de eerste besprekingen zijn gestart tussen het Kerkbestuur, de Gemeente Laarbeek en het Dorpsplatform. Dit heeft geresulteerd in een opdracht aan Landschapsarchitect Elings om een ontwerp te maken wat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. Bij de verschillende besprekingen zijn steeds alle omwonenden van het Kerkplein betrokken. Zij hebben met hun inbreng een positieve bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het ontwerpplan. De Werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform heeft erop aangedrongen om de Dorpsstraat te integreren in het kerkplein. Op deze manier hopen we bij te dragen aan de snelheidsbeperkende maatregelen om  veiligheid in de Dorpsstraat te verbeteren. Een ander uitgangspunt is dat het aantal parkeerplaatsen en de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven.

Bureau Elings presenteerde het plan en staat open voor reacties. Goede suggesties kunnen dan nog meegenomen worden in de uiteindelijke vormgeving van het kerkplein.

Voor meer info mail naar info@dorpsplatform.nl.

Herinrichting kerkplein Aarle-Rixtel

visualisatie herinrichting Kerkplein

In de kadernota die de gemeente Laarbeek onlangs heeft gepresenteerd wordt een bedrag van een half miljoen euro opgenomen voor de herinrichting van het kerkplein. Het Dorpsplatform heeft reeds jaren geleden de wens uitgesproken om dit plein opnieuw in te richten en meer toegankelijk te maken voor maatschappelijk gebruik in Aarle-Rixtel. Met een 10-puntenplan heeft het Dorpsplatform een aanzet gegeven voor het opwaarderen van het plein.

Huidige inrichting
Door zijn inrichting wordt het kerkplein bijna uitsluitend gebruikt als parkeerterrein. Zeker, daar is behoefte aan maar het zou nog zoveel meer andere doelen kunnen dienen. Denk aan optredens van de Harmonie, activiteiten van het Oranje Comité, jeugdspelen, kunstmarkten maar daarvoor is de inrichting nu minder geschikt. Het kerkplein is nu vooral een voortuin van de kerk en het kerkhof en eigendom van de Parochie Zalige Pater Eustatius van Lieshout. Om recht te doen aan de belangen van de kerk en haar functie zal een gebruiksovereenkomst van het plein een belangrijk onderdeel vormen van de activiteiten die er zeker gehouden kunnen worden maar ook wat er niet kan op het plein.

Herinrichting van het plein
Het kerkplein is het centrum van Aarle-Rixtel, een plaats om bij elkaar te komen al heeft die functie de laatste decennia wel aan waarde ingeboet. Een centraal plein, omgeven door markante gebouwen toont de historische, culturele en maatschappelijke waarde van ons dorp. In 2020 zijn besprekingen begonnen tussen Kerkbestuur, Gemeente, omwonenden en het Dorpsplatform waarbij een schets als basis voor de bespreking een impressie toonde van het 10-puntenplan van het Dorpsplatform. Alle partijen konden daarbij hun wensen en visie inbrengen die later gebruikt worden bij het uitwerken van het plan.

Een belangrijke doelstelling is het kerkplein te integreren in de Dorpsstraat en daarmee het verkeer een duidelijk teken te geven dat ze te gast zijn in een nieuwe omgeving, die niet alleen voor het verkeer bestemd is. Dit streven sluit aan bij de acties die het Dorpsplatform onderneemt om het verkeer in de Dorpsstraat terug te dringen. Het gebied dat in kaart gebracht wordt voor de herinrichting ligt tussen de Kerkstraat en de Heindertweg.

Begin mei jl. heeft bureau Elings Landschap B.V. uit Heeswijk-Dinther van de gemeente de opdracht gekregen om een plan te ontwerpen waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt een de wensen van alle betrokken partijen. Op 23 juni vond de startbijeenkomst plaats met bureau Elings, het Kerkbestuur, de gemeente, het Dorpsplatform en alle omwonenden. Over de voortgang en uitwerking van de plannen houden wij u op de hoogte.