Verkeer

Joreen Smits nieuwe voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Joreen Smits nieuwe voorzitter Dorpsplatform

Joreen Smits nieuwe voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel krijgt een nieuwe voorzitter. Pieter Verschuuren (75) neemt afscheid als voorzitter en per 1 januari zal Joreen Smits het stokje van hem overnemen. Joreen is sinds 2016 lid van het Dorpsplatform en onderdeel van de werkgroep ‘Jeugd en Jongeren’. In het dagelijks leven werkt Joreen als leerkracht in het onderwijs en heeft ze een jong gezin.

Aanspreekpunt voor inwoners
Sinds de oprichting in 2003 werkt het Dorpsplatform aan het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpskern. Het dorpsplatform is het aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en stichtingen, als het gaat om zaken die Aarle-Rixtel direct aangaan. Daarvoor zijn verschillende werkgroepen opgericht, die zorgen voor de nodige input. De werkgroepen hebben de thema’s Jeugd en Jongeren, Leefbaarheid en Wonen, Verkeer en Zorg en Welzijn.

Leefbaarheid
Het Dorpsplatform ondersteunt bij activiteiten die bijvoorbeeld door verenigingen georganiseerd worden. Het Dorpsplatform vormt een schakel tussen gemeente en de inwoners van het dorp. Met subsidie kunnen zij initiatieven ten behoeve van de leefbaarheid in het dorp ondersteunen. Op dit moment is er nog plaats voor enkele betrokken nieuwe leden. Interesse? Neem dan contact op met onze leden of stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl.

Bijeenkomst herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel

Bijeenkomst herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel 4 oktober

Op 4 oktober informeerden we onze inwoners in De Dreef in Aarle-Rixtel over de herinrichting van het Kerkplein.  De bijeenkomst begon om 19.30 uur. De ontwerpschets die er ligt is het resultaat van een mooie samenwerking van de Gemeente Laarbeek, Dorpsplatform Aarle-Rixtel en de parochie (eigenaar van het Kerkplein). Landschapsarchitect Elings uit Heeswijk-Dinther heeft een ontwerpschets gemaakt.  

Jaren geleden heeft het Dorpsplatform een voorstel in de vorm van een 10-puntenplan opgesteld om het kerkplein in samenhang met de Dorpsstraat te moderniseren. Goede plannen hebben tijd nodig, waardoor  in 2020 de eerste besprekingen zijn gestart tussen het Kerkbestuur, de Gemeente Laarbeek en het Dorpsplatform. Dit heeft geresulteerd in een opdracht aan Landschapsarchitect Elings om een ontwerp te maken wat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. Bij de verschillende besprekingen zijn steeds alle omwonenden van het Kerkplein betrokken. Zij hebben met hun inbreng een positieve bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het ontwerpplan. De Werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform heeft erop aangedrongen om de Dorpsstraat te integreren in het kerkplein. Op deze manier hopen we bij te dragen aan de snelheidsbeperkende maatregelen om  veiligheid in de Dorpsstraat te verbeteren. Een ander uitgangspunt is dat het aantal parkeerplaatsen en de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven.

Bureau Elings presenteerde het plan en staat open voor reacties. Goede suggesties kunnen dan nog meegenomen worden in de uiteindelijke vormgeving van het kerkplein.

Voor meer info mail naar info@dorpsplatform.nl.

Eindelijk gebeurt er wat met de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel

Samen met de gemeente Laarbeek werkt het Dorpsplatform aan het terugdringen van de overlast van het doorgaande verkeer. Al jaren rijden er 6500 tot 7000 motorvoertuigen door de Albers Pistoriusstraat, de Klokkengietersstraat, de Dorpsstraat en de Lieshoutseweg met alle overlast op gebied van geluid, schadelijke stoffen en veiligheid. Door corona is de verkeersdrukte wel afgenomen, maar blijft dat zo?

Terugbrengen van de overlast
Veel auto’s zijn afkomstig van andere gemeenten zoals Gemert/Mortel, Boxmeer, Deurne, Dierdonk en Helmond Noord. Redenen hiervoor zijn dat zij de drukte bij de Beekse brug willen vermijden en de stoplichten in Helmond omzeilen. Om deze overlast te verminderen zijn een groot aantal voorstellen gemaakt. De gemeente ziet ook deze problemen en samen met het Dorpsplatform is een plan van aanpak opgesteld. Om snel tot resultaat te komen zijn een 4-tal snelheidsbeperkende maatregelen ontwikkeld, die dit jaar nog gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt vooral gedacht aan wegversmallingen, waardoor het verkeer wordt afgeremd en het ook minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer.

Werkgroep Doorgaand Verkeer met  Gemeente, Dorpsplatform en aanwonenden
De gemeente heeft samen met het Dorpsplatform een werkgroep opgericht om snelheidsbeperkende maatregelen te ontwikkelen voor de korte termijn. De ‘Werkgroep Doorgaand Verkeer’ bestaat uit 2 leden van Gemeente Laarbeek, 2 leden van het Dorpsplatform en 4 aanwonenden. De Werkgroep Doorgaand verkeer heeft de doorgaande route bestudeerd en een lijst opgesteld van 27 mogelijke maatregelen. Deze lijst is te vinden op de website van het Dorpsplatform, zie http://www.dorpsplatform.nl/verkeersmaatregelen-traject-albert-pistoriusstraat-dorpsstraat-lieshoutseweg/

Welke maatregelen zijn op korte termijn te realiseren?
Uit voornoemde lijst zijn in eerste instantie vier suggesties gekozen die aangebracht kunnen worden op de trajecten Dorpsstraat, Kouwenberg en Lieshoutseweg. Voorbeelden hebben we in Aarle-Rixtel in de Molenstraat. Hier zijn zijkant-uitbuigingen aangebracht waardoor de snelheid geremd wordt. Het is een begin van verdergaande maatregelen om het doorgaande verkeer dat niet in Aarle-Rixtel hoeft te zijn, te bewegen andere routes te nemen.

Denk met ons mee
Iedereen in Aarle-Rixtel die zich betrokken voelt bij het dorp kan meedenken over actuele lokale thema’s. Dit kan door deel te nemen in een werkgroep, maar ook door een enquête in te vullen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel stuurt maandelijks via e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp naar haar ‘achterban’, de DPP’ers (Dorpsplatformparticipanten). Aanmelden als DPP’er kan op de website van het Dorpsplatform www.dorpsplatform.nl of door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl.

Meer weten?
Meer informatie en enkele schetsen van de maatregelen zijn te vinden op onze website. Het Dorpsplatform roept inwoners van Aarle-Rixtel op om reacties in te sturen naar de Werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform via e-mail verkeer@dorpsplatform.nl

Maakt verkeer Aarle-Rixtel (on)leefbaar?

Verkeer heeft een grote uitwerking op de leefbaarheid. Maar zonder verkeer kunnen we niet. De werkgroep Verkeer, onder­deel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, werkt momenteel aan twee projecten die zich richten op te hard rijden en de analyse van het doorgaand verkeer.

Tom van der Lugt, lid van de werkgroep Verkeer: ‘Het steeds maar drukker wordende verkeer in Aarle-Rixtel leidt op vele plekken tot geluidsoverlast, luchtvervuiling, trillingsschade en onveiligheid. Verkeer heeft dus veel invloed op de leefbaarheid in het dorp. Maar verkeer geeft ook bewegingsvrijheid, het zorgt voor extra klanten in de winkels en is deels gewoon noodzakelijk.’ De werkgroep Verkeer houdt zich momenteel met twee projecten bezig. Het eerste project gaat om de aanpak van het te hard rijden op de zogeheten ‘doorgaande weg in Aarle-Rixtel’. Het ANPR-project is tweede project van de werkgroep.

Verkeersmaatregelen traject Albert Pistoriusstraat – Dorpsstraat – Lieshoutseweg
Het traject Albert Pistoriusstraat – Dorpsstraat – Lieshoutseweg staat bekende als de ‘doorgaande weg in Aarle-Rixtel’. Met snelheidsremmende maatregelen, willen we bereiken dat hier de overlast minder wordt en het doorgaand verkeer afneemt.’, geeft Tom aan. In het najaar van 2020 is door de gemeente een werkgroep opgericht om samen te werken aan mogelijke aanpassingen voor deze weg. ‘Wethouder Briels vroeg ons om met ideeën te komen, die snel realiseerbaar zijn. Samen met de gemeente, leden van het Dorpsplatform en aanwonenden zijn we gekomen tot drie voorstellen, die dit jaar al uitvoerbaar zijn. In de komende tijd gaan we onder inwoners polsen wat het draagvlak is voor deze voorstellen.’

ANPR project; Automatic Number Plate Recognition
Tom: ‘Het verkeer blijft maar toenemen. Als we weten waar het vandaan komt en heen gaat, kunnen we mogelijk alternatieven voor het doorgaand verkeer ontwikkelen.’ Het ANPR-project gaat om het meten van verkeersstromen met camera’s. Op een traject of rond een kern worden ANPR-camera’s opgehangen. De verkregen informatie gaat over voertuigbewegingen, kentekens worden niet doorgegeven. De analyse is dus helemaal anoniem. Het project komt vooruit uit de werkgroep ‘Verkeer’ van het Dorpsplatform en wordt ondersteund door gemeente en politie. Zodra alle voorbereidingen achter de rug zijn, volgt er meer informatie vanuit het Dorpsplatform.

Denk met ons mee
Iedereen in Aarle-Rixtel die zich betrokken voelt bij het dorp kan meedenken over actuele lokale thema’s. Dit kan door deel te nemen in een werkgroep, maar ook door een enquête in te vullen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel stuurt maandelijks via e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp naar haar ‘achterban’, de DPP’ers (Dorpsplatformparticipanten). Aanmelden als DPP’er kan op de website van het Dorpsplatform www.dorpsplatform.nl of door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl. Voor specifieke vragen over verkeer, stuur een e-mail naar verkeer@dorpsplatform.nl.