Verkeer

Maakt verkeer Aarle-Rixtel (on)leefbaar?

Verkeer heeft een grote uitwerking op de leefbaarheid. Maar zonder verkeer kunnen we niet. De werkgroep Verkeer, onder­deel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, werkt momenteel aan twee projecten die zich richten op te hard rijden en de analyse van het doorgaand verkeer.

Tom van der Lugt, lid van de werkgroep Verkeer: ‘Het steeds maar drukker wordende verkeer in Aarle-Rixtel leidt op vele plekken tot geluidsoverlast, luchtvervuiling, trillingsschade en onveiligheid. Verkeer heeft dus veel invloed op de leefbaarheid in het dorp. Maar verkeer geeft ook bewegingsvrijheid, het zorgt voor extra klanten in de winkels en is deels gewoon noodzakelijk.’ De werkgroep Verkeer houdt zich momenteel met twee projecten bezig. Het eerste project gaat om de aanpak van het te hard rijden op de zogeheten ‘doorgaande weg in Aarle-Rixtel’. Het ANPR-project is tweede project van de werkgroep.

Verkeersmaatregelen traject Albert Pistoriusstraat – Dorpsstraat – Lieshoutseweg
Het traject Albert Pistoriusstraat – Dorpsstraat – Lieshoutseweg staat bekende als de ‘doorgaande weg in Aarle-Rixtel’. Met snelheidsremmende maatregelen, willen we bereiken dat hier de overlast minder wordt en het doorgaand verkeer afneemt.’, geeft Tom aan. In het najaar van 2020 is door de gemeente een werkgroep opgericht om samen te werken aan mogelijke aanpassingen voor deze weg. ‘Wethouder Briels vroeg ons om met ideeën te komen, die snel realiseerbaar zijn. Samen met de gemeente, leden van het Dorpsplatform en aanwonenden zijn we gekomen tot drie voorstellen, die dit jaar al uitvoerbaar zijn. In de komende tijd gaan we onder inwoners polsen wat het draagvlak is voor deze voorstellen.’

ANPR project; Automatic Number Plate Recognition
Tom: ‘Het verkeer blijft maar toenemen. Als we weten waar het vandaan komt en heen gaat, kunnen we mogelijk alternatieven voor het doorgaand verkeer ontwikkelen.’ Het ANPR-project gaat om het meten van verkeersstromen met camera’s. Op een traject of rond een kern worden ANPR-camera’s opgehangen. De verkregen informatie gaat over voertuigbewegingen, kentekens worden niet doorgegeven. De analyse is dus helemaal anoniem. Het project komt vooruit uit de werkgroep ‘Verkeer’ van het Dorpsplatform en wordt ondersteund door gemeente en politie. Zodra alle voorbereidingen achter de rug zijn, volgt er meer informatie vanuit het Dorpsplatform.

Denk met ons mee
Iedereen in Aarle-Rixtel die zich betrokken voelt bij het dorp kan meedenken over actuele lokale thema’s. Dit kan door deel te nemen in een werkgroep, maar ook door een enquête in te vullen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel stuurt maandelijks via e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp naar haar ‘achterban’, de DPP’ers (Dorpsplatformparticipanten). Aanmelden als DPP’er kan op de website van het Dorpsplatform www.dorpsplatform.nl of door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl. Voor specifieke vragen over verkeer, stuur een e-mail naar verkeer@dorpsplatform.nl.

Hoe ziet Aarle-Rixtel er in 2030 uit?

Bron: MooiLaarbeek krant (www.mooilaarbeek.nl)

Hoe moet Aarle-Rixtel er in 2030 uitzien? Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft een voorzet gegeven. Investeren in (kleinere) woningen voor starters en senioren. Zorg voor een aantrekkelijke Dorpsstraat waar primaire voorzieningen behouden blijven en ruimte is voor specialistische winkels. Laat sportclubs beter samenwerken en intensiever gebruikmaken van elkaars accommodatie. Een prominentere presentatie van Aarle-Rixtelse monumenten en ontmoedig het doorgaande verkeer door de Dorpsstraat en de Lieshoutseweg.

Enkele aspecten uit de toekomstvisie die door het Dorpsplatform is opgesteld. “Vanuit de gemeente kwam het verzoek om een toekomstvisie voor 2030 op te stellen voor ons dorp”, legt voorzitter van het Dorpsplatform, Pieter Verschuuren uit. “Een bredere insteek op alle aspecten die van maatschappelijk belang zijn.”

Als startpunt werd de bevolkingsontwikkeling van Aarle-Rixtel gepakt. De vergrijzing in het dorp zal de komende tien jaar alleen maar toen nemen, stelt het Dorpsplatform. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder zal in 2030 met 25 procent zijn toegenomen. Daarnaast daalt de groep tot 20 jaar met 11 procent en de leeftijdsgroep 40-60 jaar met liefst 21 procent. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt met 46 procent. Daar zal dus met woningbouw in de komende jaren rekening moeten worden gehouden, geeft het Dorpsplatform in de toekomstvisie aan.

“We zijn blij met het verzoek vanuit de gemeente. Zo kunnen we ook aan de inwoners laten zien wat we echt doen. We zijn geen politieke organisatie, maar zijn er voor de inwoners. In deze toekomstvisie geven we aan welke onderwerpen de zere punten van Aarle-Rixtel zijn. De uiteindelijke beslissingen liggen bij de gemeente, maar die zal niet zomaar een oordeel vellen. Inwoners hebben echt wel invloed”, aldus Verschuuren.

Het dorpsplatform wil zorgen voor meer leefbaarheid en levendigheid voor Aarle-Rixtel. “Door er met elkaar over te praten hopen we dat meer mensen mee gaan denken over hoe Aarle-Rixtel er in de toekomst uit moet gaan zien.”

Op het gemeentehuis is de toekomstvisie van het Dorpsplatform positief ontvangen, geeft Verschuuren aan. “De gemeente is zelf al met een aantal zaken bezig, andere punten staan nog niet op de agenda. Dis is een uitnodiging om verder te praten. Wij hopen volgend jaar zeker onze bijdrage te kunnen leveren als dit verder uitgewerkt gaat worden.”

Bekijk hier de publieksversie van ‘Aarle-Rixtel 2030: een toekomstvisie’.

Wil je de uitgebreide versie van de opgestelde toekomstvisie bekijken en lezen? Klik dan hier!

Toekomstvisie voor Aarle-Rixtel: ‘Geef jonge mensen de ruimte‘

Bron: Eindhovens Dagblad (www.ed.nl)

Om een dorp leefbaar te houden is bevolkingsaanwas van onderaf onontbeerlijk, stelt het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. In de toekomstvisie ‘Aarle-Rixtel 2030’ pleit het daarom voor passende woonruimte en voorzieningen voor jonge inwoners: ,,Daar profiteren ook de ouderen van.”

Een noodkreet willen Pieter Verschuuren en Jan Dekkers van Dorpsplatform Aarle-Rixtel het nog nét niet noemen. Maar de urgentie voor het dorp is hoog, zegt voorzitter Verschuuren: ,,We moeten snel iets gaan doen. Afwachten is geen optie.” Dekkers: ,,Om een dorp leefbaar te houden heb je jonge mensen nodig. Dan moet je ze ook iets kunnen bieden.”

Op verzoek van de gemeente Laarbeek schreven Verschuuren en Dekkers, samen met Tom van der Lugt en Niek van der Zanden, een toekomstvisie voor hun dorp. In dat document, ‘Aarle-Rixtel 2030’, wordt de woonbehoefte nadrukkelijk als speerpunt benoemd.

Uit bevolkingscijfers blijkt dat de vergrijzing in Aarle-Rixtel tegen 2030 liefst 25 procent bedraagt. Verschuuren: ,,De verwachting is ook dat het aantal één- of tweepersoonshuishoudens groeit. Wij pleiten voor de bouw van betaalbare, gelijkvloerse woningen. Daar kunnen zowel starters als senioren van profiteren.”

Inbreiding
Probleem is dat woningbouw buiten de dorpsgrens nauwelijks mogelijk is, vervolgt Dekkers: ,,Alleen inbreiding is mogelijk.” Dekkers en Verschuuren wijzen op Het Klavier, waar op een braakliggend terrein koophuizen, sociale huurwoningen en woonzorgcentrum Zonnetij zijn gerealiseerd. ,,Een geslaagd project”, vindt Dekkers. ,,Alleen is de laatste woning alweer twee jaar geleden opgeleverd.”

Om de stijgende zorgbehoefte op te vangen spreekt de visie onder meer over nabuurschap, de verstandhouding tussen buren. Verschuuren: ,,Ook daar zijn jonge mensen bij nodig, zodat we hier niet de situatie krijgen dat de lamme de blinde moet helpen.”

Een opvallende passage vormt het onderwijs. Het Dorpsplatform denkt dat in de toekomst nog slechts plek is voor één basisschool. Dat zou betekenen dat de bestaande scholen moeten samengaan. ,,We geven een richting aan”, verduidelijkt Dekkers. ,,We willen voorkomen dat de scholen in de knel komen met capaciteit of leerlingenaantallen.”

Een publieksversie van het stuk is donderdag beschikbaar. ,,Onder meer via etalages van leegstaande winkels”, vertelt Verschuuren: ,,We willen alle inwoners betrekken. En we willen zo snel mogelijk met de gemeente en de politiek in gesprek. Onze visie is een aanzet om samen de schouders onder de leefbaarheid te zetten.”

Slimme camera’s moeten doorgaand verkeer in Aarle-Rixtel registreren

Bron: Eindhovens Dagblad (www.ed.nl)

Met camera's aan alle acht in- en uitgangen van Aarle-Rixtel wil het Dorpsplatform in kaart brengen waar al het verkeer vandaan komt en naartoe gaat. Een ambitieus plan. ,,We willen serieus met de provincie praten.”

Het is een in Aarle-Rixtel veelgehoorde klacht: de overlast door het doorgaande verkeer. ,,Uit een verkeerstelling is gebleken dat 6.500 à 7.000 voertuigen per dag door het dorp rijden, maar die komen niet alle uit Aarle-Rixtel met zijn 5.500 inwoners", zo vat voorzitter Pieter Verschuuren van Dorpsplatform Aarle-Rixtel het probleem samen.

Waar die auto's, motoren en vrachtwagens vandaan komen of waar ze naartoe gaan, daar kunnen ze alleen naar gissen. Daar wil de verkeerswerkgroep van het Dorpsplatform verandering in brengen. ,,Verkeer is een onderwerp waar veel emotie bij komt kijken”, zegt werkgroeplid Tom van den Heuvel. ,,Deels terecht. Het komt natuurlijk voor dat iemand met 80 kilometer per uur door de bebouwde kom rijdt, maar we willen dat becijferen. Alleen zo kunnen we serieus, ook over details, met de provincie praten over de overlast.”

Nummerbord-herkenning
Het plan is daarom om acht slimme camera's bij de in- en uitgangen van het dorp te plaatsen en zo een tijdlang het in- en uitkomende verkeer te registreren. Met nummerbord-herkenning is veel informatie te achterhalen. Van den Heuvel, kartrekker van het project: ,,Het gaat ons er niet om dat we weten wie die mensen zijn of om ze te beboeten. Daarom zijn we ook bezig uit te zoeken of we de nummerborden versleuteld op kunnen slaan omwille van de privacy.” Ander technisch probleem is de stroomvoorziening. ,,We denken aan zonnepanelen met een batterij.”

Grootste obstakel zijn wel de kosten. De aanschaf van één camera kost al gauw 1400 euro,  daarbij zijn zaken als aansluiting op het lichtnet of data-analyse van de gegevens nog niet meegerekend. ,,We proberen vier gemeenten te vinden, die elk twee camera's kopen. Die kunnen dan als een roadshow door de dorpen gaan", zegt Van den Heuvel.
Eén camera is al aangeschaft. Eigenlijk wil hij er geen ruchtbaarheid aan geven, maar Van den Heuvel heeft die op eigen titel gekocht. ,,Omdat ik het belangrijk vind dat dit doorgang krijgt. Als je één camera werkend hebt, kun je demonstraties geven. Dat praat nu eenmaal makkelijker", verklaart hij.

Een ambitieus en Laarbeek-overstijgend plan. Maar de verkeerswerkgroep heeft er alle vertrouwen in dat het lukt. Van den Heuvel: ,,Laarbeek wil  meedoen, de gemeente heeft er al een bedrag voor gereserveerd. Als je dit onderzoek uitbesteedt, ben je tussen de 50.000 en 100.000 euro kwijt. Wij denken dat we onder de 10.000 euro kunnen blijven.