Verkeer

Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel pakt de draad weer op!

Na een periode van stilstand heeft de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel de draad weer opgepakt. Intussen is er al overleg in de Werkgroep Verkeer Laarbeek geweest en zijn er stappen in het ANPR-project gezet.

Alles lag stil
Op 4 maart vond de laatste openbare bijeenkomst plaats van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel. Een opvallend resultaat van deze bijeenkomst was de toezegging van de gemeente om een werkgroep te formeren die de problematiek van het doorgaand verkeer in Aarle-Rixtel gaat aanpakken. Ook is er toen een presentatie gegeven over het meten van verkeersstromen met camera’s. Het Coronavirus bracht vervolgens alles tot stilstand. Nadat begin juli het Dorpsplatform weer aan de slag is gegaan heeft ook de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel de draad weer opgepakt.

Werkgroep Verkeer Laarbeek
De gemeentelijke Werkgroep Verkeer Laarbeek is een overleg waar gemeente, politie en vertegenwoordigers van de werkgroepen verkeer van de 4 kernen aan deelnemen. Begin juli was er voor het eerst na de lockdown weer een overleg. Voor Aarle-Rixtel zijn 2 punten interessant:
– Uit het budget voor het oplossen van verkeersknelpunten is een bedrag gereserveerd voor het ANPR-project (zie hieronder). Daarnaast is er nog een klein deel van het budget over voor bijv. het plaatsen van een extra verkeersbord, de aanleg van een zebrapad of het maken van een asverlegging. De werkgroepen verkeer is gevraagd met een voorstel te komen.
– De wethouder verkeer heeft toegezegd dat de gemeente na de zomervakantie wil starten met een werkgroep die de aanpak van de knelpunten en aanpassing van de Dorpsstraat gaat opstellen. Het Dorpsplatform is gevraagd een voorstel te maken voor mogelijke deelnemers van deze werkgroep.

ANPR (Automatic Number Plate Recognition) project
Het ANPR-project is een initiatief van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel dat samen met een Helmonds adviesbureau wordt uitgewerkt. Het gaat om het meten van verkeersstromen met camera’s die automatisch kentekens herkennen. Het bureau heeft nu een camera binnen. Eerste actie is de installatie en het gebruik onder de knie te krijgen. Vervolgens komt er een praktijktest in een gecontroleerde omgeving. Daarna volgt een live-test, waarschijnlijk in de Dorpsstraat. Met de verworven ervaringen gaan de geïnteresseerde gemeentes gevraagd worden of zij willen participeren.

Hoe verder?

  1. De werkgroep gaat met de gemeente in overleg om uit het budget verkeersknelpunten een bedrag te mogen besteden aan een proef met een verkeersmaatregel in de Dorpsstraat.
  2. De werkgroep gaat binnenkort een oproep voor deelnemers uitsturen voor de Werkgroep “Aanpak Doorgaand Verkeer” (voorlopige benaming).
  3. Momenteel worden de testen met de ANPR-camera uitgevoerd. Daarna worden de gemeentes die interesse hebben, benaderd om tot een feitelijke invoering te komen.
  4. De werkgroep hoopt in het najaar weer een openbare bijeenkomst te kunnen organiseren. Vanzelfsprekend hangt dit af van de dan geldende corona-maatregelen.

Meer weten of vragen? Stuur dan een e-mail te sturen naar verkeer@dorpsplatform.nl.

Dorpsplatform hervat overleg

Op maandag 6 juli vond de eerste vergadering van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel plaats na een periode van stilstand door de Coronacrisis. Onderwerpen van de vergadering waren de profilering van het Dorpsplatform, kennismaking met de nieuwe jongerenwerker van de LEVgroep en het doornemen van alle activiteiten in onze werkgroepen.

Alles lag stil
Nadat halverwege maart ‘alles op slot’ ging, waren ook de samenkomsten van het Dorpsplatform niet meer mogelijk. Ook het overleg met de gemeente ging in deze periode niet door en kwamen projecten tijdelijk stil te liggen. Nadat in juni de eerste voorzichtige stappen zijn gemaakt en de regels verder werden versoepeld, heeft het dagelijks bestuur besloten om weer bij elkaar te komen.

Betere profilering voor het Dorpsplatform
De vergadering bestond uit een aantal gevarieerde agendapunt. Het hoofdonderwerp van de vergadering was ‘Communicatie en Media’. Door communicatieprofessional Marloes van der Loo werd een plan gepresenteerd met advies hoe het Dorpsplatform zich beter kan profileren in Aarle-Rixtel. Belangrijk hierbij is dat het Dorpsplatform veel bewuster moet zijn van haar doelstelling: de leefbaarheid van het dorp Aarle-Rixtel bevorderen! Dit vraagt om een goede wisselwerking tussen inwoners en leden van het Dorpsplatform, die als vrijwilligers en betrokkenen deze taak oppakken. Een levendige discussie ontspon zich en leidde tot afspraken om in een kleine groep verder te gaan met het opstellen van concrete acties en een communicatiekalender.

Kennismaking nieuwe jongerenwerker
Tijdens deze vergadering was ook Bart Heldens aanwezig. Als de nieuwe jongerenwerker voor Gemeente Laarbeek (vanuit de LEVgroep) stelde hij zich voor. Hij vertelde over zijn werkzaamheden vanaf de start van zijn functie op 1 mei. Bart oriënteert zich in alle vier kernen op het gebied van jeugd en jongeren.  Als kersverse inwoner van Aarle-Rixtel was hij benieuwd naar de werkwijze van het Dorpsplatform en welke connecties er zijn met de verschillende jeugdcentra en -organisaties in Aarle-Rixtel. En ook hier, benadrukt Bart, is het van wezenlijk belang om dit met elkaar op te pakken door problemen te benoemen en echte contacten te zoeken met jongeren, scholen, instanties en andere betrokkenen. Gezamenlijk gaan we dan op zoek naar mogelijke oplossingen. Tenslotte hebben we uitvoerig gesproken over hoe we als Dorpsplatform weer voorzichtig onze activiteiten binnen de verschillende werkgroepen kunnen oppakken. Een goede eerste vergadering na een lange tijd van stilstand. Meer weten over het Dorpsplatform? Kijk dan op www.dorpsplatform.nl.

Werkgroep verkeer

4 maart 2020 is de volgende vergadering van de werkgroep verkeer, Deze start om 20:00u, vind plaats bij de Dreef en is openbaar.

Een belangrijk onderwerp in deze bijeenkomst zal het “zwaar verkeer door Aarle-Rixtel” zijn. Het vele doorgaand verkeer is de bewoners al een doorn in het oog maar het zwaar verkeer (vrachtauto’s en landbouwverkeer) dat door de kern van Aarle-Rixtel rijdt terwijl het er niet hoeft te zijn is een echte ergernis. Het leidt tot tot allerlei overlast en er is een sterk vermoeden dat een deel van dit verkeer er ook niet zou mogen komen. Voor straten zoals Dorpsstraat en Bosscheweg geldt toch dat vrachtverkeer alleen is toegestaan als het bestemmingsverkeer is.Ter sprake zal komen waarmee we bezig zijn en welke aanpak we voorstaan. Een van de plannen is plaatsing van ANPR (Automatic NumberPlate Recognition)-camera’s om een gedetailleerd inzicht in verkeersstromen te krijgen.