Zorg en Welzijn

Dorpsplatform Aarle-Rixtel zoekt nieuwe bestuursleden!

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel is een ‘dorpsraad’ opgericht door en voor de inwoners van Aarle-Rixtel. Wij fungeren als aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en stichtingen als het gaat om zaken die de leefbaarheid van Aarle-Rixtel aangaan.
Door de gemeente wordt ons vaak om advies gevraagd en kunnen wij de belangen van ons dorp actief behartigen. Daarnaast organiseren wij ook bijeenkomsten waarbij informatie wordt verstrekt of over belangrijke zaken gediscussieerd kan worden.
In onze activiteiten staat vooral het algemeen belang van het woon- en leefklimaat in ons dorp centraal. Wij staan open voor suggesties en ideeën die bij kunnen dragen aan een goed woon- en leefklimaat in ons dorp.
We zijn nadrukkelijk géén politieke groepering of belangenbehartiger van een specifieke groep of wijk en dienen vooral het algemeen belang op het terrein van de leefbaarheid van ons dorp.
We zijn ook géén klachtenbureau of ‘doorgeefluik’ aan de gemeente. We nemen ‘geluiden’ over de leefbaarheid van ons dorp wèl mee in ons overleg met de gemeente.

Wat doen wij?
Wij overleggen maandelijks over de algemene gang van zaken m.b.t. de leefbaarheid van ons dorp en over activiteiten die we in onze werkgroepen hebben ondernomen.
Daarnaast kennen we ook (beperkte) subsidiebijdragen toe aan activiteiten of ideeën die door bewoners of organisaties bij ons worden ingediend waarmee een algemeen belang in het kader van de leefbaarheid is gediend.
En wij zijn zoveel mogelijk aanwezig bij allerlei activiteiten die in of door ons dorp worden georganiseerd.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden!

Wij zoeken vooral mensen die zich betrokken voelen bij het ‘wel en wee’ in ons dorp en tijd en zin hebben om een bijdrage te leveren aan een project of uitwerking van een idee.
Je kunt ook tijdelijk lid zijn van ons Dorpsplatform of tijdelijk zitting nemen in een werkgroep of projectgroep. Je bent niets verplicht, maar bij ons geldt wel ‘afspraak is afspraak’ zodat we op elkaar kunnen bouwen.

Wat bieden wij jou?

Wij bieden je een platform waarin constructief maar ook gemoedelijk overlegd wordt en veel ruimte is voor nieuwe ideeën en plannen. Daarnaast hoor je ook wat er speelt in onze gemeenschap en word je betrokken bij tal van activiteiten en gebeurtenissen.
Ben je geïnteresseerd, maak dan eens een praatje met één van onze bestuursleden of kom eens langs op een vergadering. We vergaderen in principe elke eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de Couwenbergh. Kijk ook eens op onze website www.dorpsplatform.nl en uiteraard kun je ons ook mailen: info@dorpsplatform.nl

Joreen Smits nieuwe voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Joreen Smits nieuwe voorzitter Dorpsplatform

Joreen Smits nieuwe voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel krijgt een nieuwe voorzitter. Pieter Verschuuren (75) neemt afscheid als voorzitter en per 1 januari zal Joreen Smits het stokje van hem overnemen. Joreen is sinds 2016 lid van het Dorpsplatform en onderdeel van de werkgroep ‘Jeugd en Jongeren’. In het dagelijks leven werkt Joreen als leerkracht in het onderwijs en heeft ze een jong gezin.

Aanspreekpunt voor inwoners
Sinds de oprichting in 2003 werkt het Dorpsplatform aan het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpskern. Het dorpsplatform is het aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en stichtingen, als het gaat om zaken die Aarle-Rixtel direct aangaan. Daarvoor zijn verschillende werkgroepen opgericht, die zorgen voor de nodige input. De werkgroepen hebben de thema’s Jeugd en Jongeren, Leefbaarheid en Wonen, Verkeer en Zorg en Welzijn.

Leefbaarheid
Het Dorpsplatform ondersteunt bij activiteiten die bijvoorbeeld door verenigingen georganiseerd worden. Het Dorpsplatform vormt een schakel tussen gemeente en de inwoners van het dorp. Met subsidie kunnen zij initiatieven ten behoeve van de leefbaarheid in het dorp ondersteunen. Op dit moment is er nog plaats voor enkele betrokken nieuwe leden. Interesse? Neem dan contact op met onze leden of stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl.

Volksgezondheid in Aarle-Rixtel in 2030

In oktober 2020 heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd, waarin verschillende onderwerpen ter sprake komen. De werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ houdt zich bezig met het onderwerp ‘Volksgezondheid’ in Aarle-Rixtel.

Ontwikkelingen in de zorg
De vraag naar zorg blijft stijgen. Met als oorzaak de vergrijzing en het minder aantal jongeren. Jan Dekkers, lid van de werkgroep Zorg en Welzijn: ‘Mensen leven langer en ouderen doen steeds meer en vaker een beroep op zorg. Ziekenhuisopname wordt beperkt en patienten worden sneller naar huis gestuurd. Maar hier stopt de zorg niet. Achter de voordeur is waar de behoefte aan zorg, begeleiding en verpleging dan nodig is.’ De behoefte aan thuiszorg bestaat hierdoor uit meer verschillende vormen. Denk aan persoonlijke verzorging, huishoudelijk werk, maar ook hulp bij boodschappen doen of een afspraak maken bij een dokter.

Toenemende druk
Landelijk constateren we momenteel een toenemende druk op de gezondheidszorg. ‘Aan de ene kant door de pandemie, maar ook doordat mensen steeds meer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Dat betekent een verplaatsing van de zorg naar de thuissituatie van mensen’, geeft Jan aan. In de thuiszorg zijn vele (commerciële) aanbieders en instanties aanwezig in Aarle-Rixtel. ‘In de straten is het een komen en gaan van hulpverleners. Dit leidt wat ons betreft tot een enorme inefficiënte zorgverlening. Met als gevolg dat er een tekort is aan verpleegkundig en verzorgend personeel, omdat iedere organisatie haar dag-, avond- en weekenddiensten moet bemensen.’

Centrale zorg in Laarbeek
De werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ wil dat er bewustwording ontstaat voor deze ontwikkelingen in de zorg. Jan: ‘Het zorgen voor meer eenheid in de zorg en een toename van ‘nabuurschap’ zijn zaken die ons allemaal aangaan.’ Dorpsplatform Aarle-Rixtel pleit voor een experiment waarin de thuiszorg vanuit één centraal zorgkantoor in Laarbeek wordt aangestuurd. De bestaande zorgleveranciers, zoals Savant, Zorgboog en Tot uw Dienst leveren dan de gewenste input. Het Dorpsplatform verwacht dat zorgaanbieders op deze manier beter samenwerken en hun efficiency verhogen. Jan: ‘Wel moeten we er met z’n allen voor zorgen dat de zorg en ondersteuning betaalbaar blijft. Dit kan alleen als we aanspraak maken op voorzieningen als er echt geen andere oplossing meer is. Hiermee zorgen we ook dat zorg beschikbaar blijft voor diegenen die het echt nodig hebben.’

Adviserende rol
Wil je als inwoner van Aarle-Rixtel graag reageren? Laat het weten! Het Dorpsplatform is op zoek naar mensen die mee willen denken over de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Dorpsplatform Aarle-Rixtel overlegt regelmatig met de gemeente en geeft gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in Aarle-Rixtel. Bekijk onze website of stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl voor meer informatie.

Wandelroutes en beweegtuin in Aarle-Rixtel

In oktober 2020 heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd. Verschillende onderwerpen kwamen hierin aan bod. Sport en recreatie is één van de besproken thema’s in de toekomstvisie. Lorraine McNab en Nicky van de Ven zijn beiden lid van het Dorpsplatform en onderdeel van de werkgroep Zorg & Welzijn. Lorraine werkt in het dagelijks leven als fysiotherapeut: ‘De behoefte aan sport en recreatie zal richting 2030 in alle vormen eerder toenemen dan afnemen. Het afgelopen jaar hebben wij allemaal gezien dat gezondheid belangrijk is. Voldoende bewegen is onderdeel van een gezondere leefstijl’

 Beweegtuin en beweegroutes
‘Als werkgroep Zorg & Welzijn zien wij dat er onder ouderen behoefte is aan meer mogelijkheden voor beweging. Zij zien de noodzaak om actiever bezig te zijn met hun eigen gezondheid.’ Bij het wooncomplex Zonnetij is een projectgroep bezig om meer contact onder bewoners te stimuleren. Het aanleggen van een beweegtuin en omliggende beweegroutes is een onderdeel hiervan. Nicky van de Ven is als dorpsondersteuner onderdeel van de projectgroep bij Zonnetij. ‘Een beweegtuin stimuleert beweging, op een ongedwongen manier en op ieder niveau. En plezier staat hierbij voorop, want samen bewegen is tenslotte het leukste. Hopelijk kan dat ook weer snel en verantwoord.’ De beweegtuin in Zonnetij wordt gekoppeld aan de beweegroutes die in Aarle-Rixtel komen te liggen; een initiatief van Fysio&Zo uit Aarle-Rixtel. Deze routes zijn geschikt voor jong en oud en kan men zelfstandig of onder begeleiding gaan lopen.

Samen voor meer leefbaarheid
Voor het project bij Zonnetij is er een projectgroep met leden van het Dorpsplatform, buurtsportcoach van Laarbeek Actief, fysiotherapeut van Fysio&Zo (Lorraine McNab) en bureau Boost (Kim van Uden). Vanuit Fysio&Zo zijn ook de basisscholen en lokale ondernemers betrokken geraakt. ‘Zo zorgen we ervoor dat het beweegaanbod ook aansluit bij de behoefte in Aarle-Rixtel.’, vertelt Nicky. De werkgroep Zorg & Welzijn van het Dorpsplatform haalt behoeften op van de inwoners. Ze leggen de verbinding met bestaande projecten en ideeën. En waar nodig bieden ze financiële steun met behulp van de leefbaarheidssubsidie. Lorraine: ‘Het doel van de leefbaarheidssubsidie is om initiatieven in het dorp een extra impuls te geven. Inwoners, buurten of sportverenigingen met een idee, project of speciale activiteit kunnen bij het Dorpsplatform terecht voor wat extra financiële steun.’

Maandelijkse enquête
Het Dorpsplatform is altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over actuele thema’s. Dat kan door lid te worden van een werkgroep, maar ook door je aan te melden als  Dorpsplatformparticipant (DPP’er). Lorraine: ‘Als DPP’er ontvang je iedere maand een enquête via de e-mail, zodat je kunt meedenken over actuele thema’s. Wij zoeken altijd mensen die op deze manier mee willen denken. Als Dorpsplatform weten wij zo steeds beter wat er speelt en leeft onder inwoners.’ Aanmelden als Dorpsplatformparticipant? Of wil je meer weten over de leefbaarheidssubsidie? Bezoek de website van het Dorpsplatform via www.dorpsplatform.nl of stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl.