De toekomst van ons onderwijs

Om kinderen later succesvol te laten deelnemen aan de maatschappij, is goed onderwijs een belangrijke voorwaarde. In de toekomstvisie die door het Dorpsplatform is opgesteld, is daarom ook aandacht besteed de toekomst van het onderwijs in Aarle-Rixtel.

De situatie op dit moment
Aarle-Rixtel kent nu twee basisscholen; de Driehoek en het Breinplein. De laatste school is voortgekomen uit een  fusie tussen de Heindert en Brukelum. Het is voor de ouders van (toekomstige) leerlingen erg belangrijk dat er iets te kiezen valt. Er zijn natuurlijk grote overeenkomsten in leerstof, maar het pedagogisch klimaat, aandacht besteden aan de actualiteit, leren omgaan met anderen, zijn elementen die ouders zeker zo belangrijk vinden. Ouders kiezen lang niet altijd meer voor de school die het dichtste bij ligt.

Onderwijskwaliteit
De keuze voor een school gebeurt vaak op ‘het gevoel’ dat ouders bij een school hebben. Door het niet doorgaan van open dagen is het voor ouders momenteel lastig om een basisschool te kiezen. Gelukkig is veel over scholen online te vinden. Op de website van de school vind je al veel informatie. Op de website van de onderwijsinspectie kun je het laatste inspectierapport inzien. Verder heb je nog ‘scholen-op-de-kaart’, waar je belangrijke gegevens over elke school in ons land kunt vinden. Maar het belangrijkste is dat ouders door vragen te stellen proberen in te schatten of de school past bij hetgeen men belangrijk vindt.

De toekomst
Een basisschool krijgt haar inkomsten van de rijksoverheid. Over het algemeen geldt dat het aantal leerlingen bepalend is voor het budget dat een school ontvangt. Door minder leerlingen wordt een school kleiner en zie je vaker combinatieklassen. Maar het onderwijs op een kleine(re) school is zeker niet minder dan op een grotere school. Op grond van de bevolkingsprognoses van Aarle-Rixtel is te verwachten dat het aantal leerlingen op beide scholen terug zal lopen. Als Dorpsraad vinden wij het belangrijk dat beide scholen samenwerken op die onderdelen waar je een gezamenlijk voordeel kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan gespecialiseerd personeel samen in dienst nemen op gebied van ICT of begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De wijze waarop scholen samenwerken, is een zaak van de schoolbesturen. Een gemeente kan daarover wel in gesprek gaan met die schoolbesturen, maar de besluitvorming ligt echt bij het schoolbestuur. Via de medezeggenschapsraden kunnen ouders invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Denk met ons mee
Iedereen in Aarle-Rixtel die zich betrokken voelt bij het dorp kan meedenken over actuele lokale thema’s. Dit kan door deel te nemen in een werkgroep, maar ook door een enquête in te vullen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel stuurt maandelijks via e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp naar haar ‘achterban’, de DPP’ers (Dorpsplatformparticipanten). Aanmelden als DPP’er kan op de website van het Dorpsplatform (www.dorpsplatform.nl/participatie) of door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl.