Agenda en Verslag

Maandelijkse vergaderingen

Het algemeen bestuur van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel komt elke eerste maandag van de maand bijeen in de Couwenbergh (tenzij dat een feestdag is).  Aan de hand van een door het dagelijks bestuur opgestelde agenda worden actuele zaken behandeld die de leefbaarheid en de levendigheid van Aarle-Rixtel aangaan. Een kort verslag van de notulen wordt op de website geplaatst.

Een vergadering bijwonen? Indien geïnteresseerden een vergadering als toehoorder willen bijwonen dienen zij zich vooraf per e-mail te melden op info@dorpsplatform.nl of u neemt telefonisch contact met ons op (0650602658).

Wat is er door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besproken op 8 mei 2023?

 • Er wordt teruggeblikt op de Raadsvisitatie van 11 april. Er was een nagenoeg voltallige opkomst van gemeenteraad en college. De organisatie was prima en kreeg ook complimenten. Er was ook ruimte voor de uitgenodigde sprekers Veronique van Rooij en Leo Lucassen over het initiatief ‘Gemeenschapskracht’ en huisarts Emy Bunthof over de problemen die bij de huisartsenpost worden ervaren. Er werd ook nog een bezoek gebracht aan de omgeving van de scholen waarbij een toelichting werd gegeven op de gevaren van de huidige situatie alsmede enkele ideeën hoe die problemen opgelost zouden kunnen worden. Het was een gevarieerd programma waarbij de raadsleden na afloop aangaven er zeker iets van opgestoken te hebben.
 • Binnen de Werkgroep Verkeer is gemeld dat het alternatieve plan van het Klavier akkoord is bevonden. Verder is de stand van zaken besproken m.b.t. de Albers Pistoriusstraat (wordt doorgeschoven naar een volgend overleg, de Beekse weg (snoeien van de wilgen aan de straatzijde), de Laarweg (verzoek van een aanwonende om een verkeersdrempel te plaatsen), de Dorpsstraat (verzoek om een gehandicaptenparkeerplaats) en het kerkplein (gebruikersovereenkomst).
 • Vanuit de Werkgroep Jeugd en Jongeren is de brief besproken waarin aangekondigd wordt dat er een pilot wordt gestart waarbij de bibliotheek wordt omgevormd tot een servicepunt.
 • De Werkgroep Zorg en Welzijn meldt dat het subsidieverzoek voor Repair Café is gehonoreerd en dat het spreekuur van de dorpsondersteuner waarschijnlijk in september in de Dreef zal starten.
 • Vanuit de Werkgroep Wonen wordt gemeld dat er een verzoek is gekomen van de gemeente om mee te denken over het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor Laarbeek.
 • Er zijn afspraken gemaakt over het updaten van onze website en het oplossen van het probleem bij het doorsturen van binnengekomen mails. Er is voorgesteld om een projectgroep ‘systeembeheer’ in te richten.
 • Er is nog gebrainstormd over mogelijke onderwerpen voor een DPP-enquête, maar concrete afspraken zijn nog niet gemaakt.
 • Verder is nog gesproken over het overdragen van taken omdat Tom en Pieter te kennen hebben gegeven aan het eind van het jaar te zullen stoppen en dus geen zitting meer in het Dorpsplatform zullen hebben.

Wat is er door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besproken op 3 april 2023?

 • Binnen de Werkgroep Verkeer is de situatie van het Klavier besproken. Vanuit de inwoners is een alternatieve indeling bedacht die met de gemeente besproken zal worden. Ook de reactie van de bewoners aan de Albers Pistoriusstraat op een schrijven van de gemeente zal daar aan de orde komen. De situatie van het achterstallig onderhoud van de bomen aan de Beekseweg is ter sprake gekomen.
 • De Werkgroep Zorg en Welzijn heeft voorbereidingen getroffen voor een activiteit ‘Praten met Straten’ die op 9 mei plaats zal vinden. Verder wordt de stand van zaken met betrekking tot het Huiskamerproject besproken en wordt bekeken of een spreekuur van de dorpsondersteuner nodig/wenselijk is.
 • Vanuit de lopende projecten wordt het initiatief besproken om ook in Aarle-Rixtel een Repair Café op te richten. Een aantal vrijwilligers is al gestart met de voorbereidingen en het is de bedoeling om elke vierde vrijdag van de maand een Repair Café bij Cendra te houden. Als alles volgens plan verloopt zal er op vrijdag 26 mei gestart worden. Vanuit het Dorpsplatform wordt de administratie verzorgd en komt er een financiële bijdrage.
 • De voorbereidingen voor de bijeenkomst van het Dorpsplatform met het College en de Gemeenteraad, de zogenaamde raadsvisitatie, worden besproken. Er is bericht van de gemeente dat nagenoeg alle raadsleden aanwezig zullen zijn.

Wat is er door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besproken op 6 maart 2023?

 • Het vernieuwde huishoudelijk reglement en het rooster van aftreden zijn allebei vastgesteld.
 • De penningmeester heeft verslag gedaan over de financiën van 2022. De gemeente heeft de uitgaven al goedgekeurd en ook de kascommissie was tevreden over de financiële administratie waarna de penningmeester is gedechargeerd. Er is sprake van een gezonde financiële positie en een eigen vermogen dat ruim toereikend is. In een artikel in de MooiLaarbeekkant wordt verslag gedaan van de procedures rond de toegekende subsidies.
 • Door de Werkgroep Verkeer is een presentatie verzorgd over het voorstel van het vernieuwde kerkplein en er is gesproken over de parkeerproblemen bij het Klavier.
 • Bij de Werkgroep Jeugd en Jongeren is gerapporteerd over het onderzoek naar de wijze waarop jonge kinderen al in aanraking komen met drugsproblematiek. Speciaal voor de ouders van deze kinderen wordt op 14 maart een informatieavond georganiseerd bij Cendra. Die informatie-avond is overigens voor iedereen toegankelijk.
 • De Werkgroep Zorg en Welzijn is bezig met de voorbereidingen voor ‘praten met straten’ en ontwikkeling van de beweegroute wordt weer opgepakt.
 • Door de Werkgroep Wonen is verslag gedaan van de ontwikkelingen m.b.t. huisvesting van Oekraïeners in voormalige basisschool Brukelum.
 • Verder is er verslag gedaan van de voorbereidingen voor de Raadsvisitatie die op 11 april plaats zal vinden. Het is de bedoeling om een gevarieerd programma op te stellen waarin vooral veel ruimte is voor een onderlinge dialoog met de leden van de raad en B&W