Vergaderingen, Agenda en Verslag

Maandelijkse vergaderingen

Het algemeen bestuur van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel komt elke eerste maandag van de maand bijeen in de Couwenbergh (tenzij dat een feestdag is).  Aan de hand van een door het dagelijks bestuur opgestelde agenda worden actuele zaken behandeld die de leefbaarheid en de levendigheid van Aarle-Rixtel aangaan. Een beknopte agenda komt elke maand een aantal dagen voor de vergadering op deze pagina. Een kort verslag van de notulen wordt op de website geplaatst.

Een vergadering bijwonen? Indien geïnteresseerden een vergadering als toehoorder willen bijwonen dienen zij zich vooraf per e-mail te melden op info@dorpsplatform.nl of u neemt telefonisch contact met ons op (0650602658).

Agenda maandag 7 november 

 • Opening en mededelingen
 • Kennismaking belangstellende
 • Notulen van de vergadering van 3 oktober
 • Bert Lemmens verhaal Beekseweg
 • Nieuwe dorpsondersteuner Aarle-Rixtel
 • Voortgang werkgroepen
 • Vergadering 4 dorpsraden
 • Welke agendapunten kunnen wij inbrengen.
 • Brainstorm ideeën Dpp-vraag
 • Actielijst en activiteitenlijst aanvullen/opstellen
 • Rondvraag en sluiting

Wat is er door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besproken op 3 oktober 2022?

 • Bij deze vergadering waren 8 gasten aanwezig. Naast wethouder Monika Slaets waren er twee aspirant bestuursleden en vijf toehoorders.
 • Nancy Laurenssen, onze dorpsondersteuner, heeft laten weten dat zij gaat vertrekken wegens het aanvaarden van een functie elders die voor haar dichter bij huis is.
 • Het grootste deel van deze vergadering betrof het gesprek met wethouder Monika Slaets. Zij is de wethouder die o.a. de dorpsplatforms ‘in portefeuille’ heeft. Ter voorbereiding had Monika tevoren een aantal vragen van ons ontvangen.
 • a.v. het armoedebeleid is vooral gesproken over de brochure ‘Kun jij rondkomen?’ die de gemeente onlangs heeft verspreid. Aandachtspunt is de reactietijden die soms te lang zijn. Dat heeft te maken met de beperkte personele capaciteit van de gemeente.
 • Voor wat betreft de woonruimte voor starters geeft de wethouder aan dat in 2023 opnieuw een onderzoek naar de woningbehoefte uitgevoerd zal worden.
 • De opvang van asielzoekers en statushouders is ook ter sprake gekomen. De wethouder schetst vooral de problemen waar een gemeente tegenaan loopt en de rol van de provincie hierin.
 • Er wordt een pleidooi gehouden om mogelijkheden voor ouderen die willen doorstromen naar een kleinere woning te verruimen. WoCom heeft hier al het initiatief genomen, maar vooralsnog is dat nog onvoldoende.
 • Er wordt afgesproken dat we voortaan ook de notulen van onze vergaderingen doorsturen naar de gemeente zodat de wethouder er kennis van kan nemen. De wethouder dringt er op aan dat wij goed kennis nemen van de openbare besluitenlijst van het College van B&W zodat wij ook op de hoogte zijn van de plannen/besluiten van de gemeente.
 • Vanuit de Werkgroep Verkeer wordt verslag gedaan van de stand van zaken m.b.t. de metingen met ANPR-camera’s op de Bosscheweg, de geplande bewonersbijeenkomst over de Albers Pistoriusstraat en het plan voor de extra parkeerplaatsen bij het Klavier.
 • De Werkgroep Jeugd en Jongeren laat een presentatie zien over de verkeerssituatie bij de scholen die gebruikt is bij het gesprek met wethouder Van den Berkmortel.
 • De Werkgroep Zorg en Welzijn is van plan om ‘Buurten met buurten’ te organiseren in de wijk Opstal.
 • Vanuit de Werkgroep Wonen wordt gemeld dat het voormalig schoolgebouw van Brukelum nog even ‘achter de hand’ gehouden wordt i.v.m. een mogelijke toename van het aantal leerlingen. Wethouder Slaets meldt dat er onderzoek gedaan wordt om op het naastgelegen voetbalveldje een mogelijke wateropvang aan te leggen.
 • Tot slot zijn de resultaten van de DPP-enquête besproken.

Wat is er door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besproken op 5 september 2022?

 • Er is belangstelling getoond voor lidmaatschap van het bestuur van het Dorpsplatform. Met deze personen wordt een gesprek aangegaan.
 • Er wordt verslag uitgebracht van de ‘Wijkschouw van de wijk Opstal’. De vragen hadden vooral betrekken op de staat van de woningen en de veiligheid in de wijk.
 • Vanuit de werkgroep Verkeer wordt gemeld wat de gemeente doet/gedaan heeft n.a.v. vragen en opmerkingen vanuit de bewoners en het Dorpsplatform.
 • Het resultaat van de DPP-enquête (spreekuur dorpsondersteuner) is besproken. Er wordt voorgesteld om bij wijze van proef een spreekuur te organiseren op Zonnetij. Dit voorstel moet nog uitgewerkt worden. De DPP-ers krijgen een samenvatting van de resultaten.
 • Er worden ook afspraken gemaakt over de voorbereiding en verwerking van nieuwe enquêtes.
 • Het beheer en gebruik van de IT-applicaties zijn besproken; met name de opbouw en het beheer van de website van het dorpsplatform.
 • In een volgende vergadering is wethouder Monica Slaets onze gast. Geïnventariseerd wordt welke thema’s we met haar willen bespreken. Deze inventarisatie wordt nog verder uitgewerkt.
 • In de rondvraag komt o.a. de actie “Tegelwippen” ter sprake. Kern van deze actie is het ‘inwisselen’ van harde bestrating voor groen. Mogelijk is dit een onderwerp voor een enquête.

Wat is er door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besproken op 1 augustus 2022?

 • Er is subsidie toegekend aan de Heemkundekring t.g.v. hun 70-jarig jubileum en aan de Stichting 7th House voor het evenement “Ontmoeten en Verbinden”. Bij dit evenement was het Dorpsplatform met een informatiestand vertegenwoordigd.
 • We hebben in de persoon van Vincent Kuijpers kennis gemaakt als nieuw aspirant-lid.
 • Er is verslag uitgebracht van de netwerkbijeenkomst Gemeenschapskracht en van de bijeenkomsten in het kader van de Kerkenvisie. Wat dat laatste betreft hebben we afgesproken om te informeren naar het vervolg van deze sessies. Er is ook verslag gedaan van de bijeenkomst van de vier dorpsraden in Laarbeek met het College van B&W.
 • Er is een concept jaarplan besproken. Dit jaarplan geeft de hoofdlijnen aan van onze aandachtspunten en activiteiten voor de periode van een jaar. Met dit plan willen we richting geven aan onze beleidsvoornemens en een vinger aan de pols houden om te zien of we nog steeds ‘op koers’ liggen.
 • Vanuit de werkgroepen is door de werkgroep verkeer de stand van zaken m.b.t. verschillende knelpunten toegelicht. Vanuit de werkgroep wonen is de stand van zaken van de bouwplannen van de woningen bij de Klokkengieterij besproken en de werkgroep jeugd en jongeren is vooral bezig met de verkeersproblematiek bij de basisscholen.
 • Het Bestuursakkoord van de gemeente Laarbeek is besproken. We hebben enkele onderwerpen geïnventariseerd die we in het overleg dat we in het najaar hebben met wethouder Monica Slaats, willen bespreken.
 • Er zijn nog enkele afspraken gemaakt over het verbeteren van onze IT-applicaties en we willen wat meer zichtbaar zijn voor de gemeenschap. In dat kader is afgesproken om regelmatig (liefst maandelijks) een artikel te plaatsen in de MooiLaarbeekKrant.
NameDownloadsVersionOwnerLast Modified Rating
NameDownloadsVersionOwnerLast Modified Rating
Documents
   Bestuursvergaderingen
   Openbare vergaderingen Dorpsplatform
   Overige vergaderingen
   Werkgroep Jeugd en Jongeren
   Werkgroep Zorg en Welzijn
   Werkgroep Leefbaarheid en Wonen
   Werkgroep Leefbaarheidssubsidie
   Werkgroep Verkeer
   Werkgroep DPP
   Overig

No files found in this folder.