Vergaderingen & Verslag

Maandelijkse vergaderingen

Het algemeen bestuur van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel komt elke eerste maandag van de maand bijeen in de Couwenbergh (tenzij dat een feestdag is).  Aan de hand van een door het dagelijks bestuur opgestelde agenda worden actuele zaken behandeld die de leefbaarheid en de levendigheid van Aarle-Rixtel aangaan. Een beknopte agenda komt elke maand een aantal dagen voor de vergadering op deze pagina. Na de vergadering wordt er een verslag aan toegevoegd (in de vorm van notulen). Een kort verslag van de notulen wordt op de website geplaatst.

Een vergadering bijwonen? Indien geïnteresseerden een vergadering als toehoorder willen bijwonen dienen zij zich vooraf per e-mail te melden op info@dorpsplatform.nl of u neemt telefonisch contact met ons op (0650602658).

Wat is er door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besproken op 2 mei 2022?

 • We hebben subsidie verleend aan Runningteam Laarbeek en aan de Schaakclub Aarle-Rixtel.
 • Het resultaat van de DPP-enquête is besproken. (DPP staat voor dorps platform participanten; een groep dorpsbewoners die we periodiek met een enquêtevraag mogen benaderen). Uit de reacties blijkt dat er wel behoefte is aan fysieke bijeenkomsten, maar dan vooral met een informeel karakter. Er blijkt ook behoefte te zijn aan informatie in digitale vorm. We hebben besloten om de anonimiteit van de invullers van de enquête te blijven handhaven. Een samenvatting van de resultaten van een enquête willen we in de toekomst wel toesturen naar de DPP-ers.
 • Er is ook gesproken over mogelijke thema’s in ons jaarplan zodat er een zekere ‘lijn’ in onze activiteiten komt, overigens zonder de actualiteit uit het oog te willen verliezen. Aan deze discussie wordt nog een vervolg gegeven.
 • We hebben het functieprofiel van een bestuurslid van het Dorpsplatform besproken. Dit functieprofiel is opgesteld omdat we hiermee met name nieuwe bestuursleden willen interesseren voor deelname aan het Dorpsplatform. Er is afgesproken om dit functieprofiel in de vorm van een krantenbericht te gieten in de hoop dat potentiële leden hierdoor geïnteresseerd raken.

Wat is er door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besproken op 4 april 2022?

 • Er wordt subsidie toegekend aan het Heemhuis vanwege een tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Zeilkamp Aarle-Rixtel. Er is ook subsidie toegekend aan het Aarles Reuzengilde’.
 • We hebben kennis gemaakt met de nieuwe wijkagent Elke Nagtzaam. Tijdens ons gesprek is uitgebreid stilgestaan bij de parkeerproblematiek bij de basisschool waardoor regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Elke gaat met de BOA’s bespreken op welke manier hier gehandhaafd kan worden.
 • De DPP-enquête is besproken. (DPP staat voor dorps platform participanten; een groep dorpsbewoners die we periodiek met een enquêtevraag mogen benaderen). Uit de reacties blijkt dat we als Dorpsplatform meer en beter moeten communiceren en wat meer zichtbaar zouden moeten zijn. Ook blijkt dat niet voldoende duidelijk is waar wij als Dorpsplatform voor staan. Er wordt afgesproken om een samenvatting te maken van de reacties en er dan op terug te komen.
 • Bij de bespreking van de voortgang van de jaarplannen wordt uitgebreid stilgestaan bij het geactualiseerde jaarplan van onze werkgroep Jeugd en Jongeren. Vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn wordt het initiatief van een Ruilwinkel toegelicht. We staan hier positief tegenover maar we hebben afgesproken dat dit initiatief niet onder de verantwoordelijkheid moet vallen van het Dorpsplatform. Maar tot meedenken met de initiatiefnemers zijn we zeker bereid.
 • Het idee om in het najaar een bijeenkomst te organiseren waarin we met name de nieuwe gemeenteraadsleden willen uitnodigen wordt besproken. Het is de bedoeling dat dit een openbare bijeenkomst wordt waarin inwoners van ons dorp op een interactieve wijze in gesprek kunnen gaan met de raadsleden. Over de verdere inhoud en vormgeving van deze bijeenkomst wordt nog nagedacht.

Wat is er door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel besproken op 7 maart 2022?

 • We hebben kennis gemaakt met Ingrid Oligschläger en Harriët van Lierop van woningcorporatie WoCom en daarbij vooral gesproken over de rol van een woningcorporatie op het gebied van leefbaarheid. Beide dames geven aan dat er in 2022 nog niets gebouwd zal gaan worden maar dat er wel voorbereidingen getroffen zullen worden om t.z.t. te gaan bouwen.
 • Verder maken we kennis met Nancy Laurensse, de nieuwe dorpsondersteuner. Nancy werkt bij de LEV-groep en heeft naast de dorpsondersteuning ook ouderenwerk in haar takenpakket en is bezig om te inventariseren welke voorzieningen er voor ouderen zijn. Zij zal voortaan onze maandelijkse vergaderingen bijwonen.
 • De heroriëntatie op de organisatie van het Dorpsplatform is besproken. Naast de bestaande werkgroepen willen we ook de mogelijkheid creëren om met tijdelijke projectgroepen en taken te werken. Het wordt ook mogelijk om tijdelijke leden te hebben of mensen die alleen lid van het Dorpsplatform zijn voor de duur van een bepaald project. Een en ander is ingegeven om meer mensen bij de activiteiten van het Dorpsplatform te betrekken. Vanuit de noodzaak om uitbreiding van het aantal bestuursleden wordt afgesproken een duidelijk functieprofiel op te stellen zodat duidelijk wordt wat er van een bestuurslid wel en niet wordt verwacht, maar ook om aan te geven welke positieve elementen er zitten aan een lidmaatschap van het Dorpsplatform.
 • Verdere aandachtspunten zijn op dit moment de organisatie van het uitreiken van welkomstpakketten aan nieuwe inwoners en het goed inrichten van onze activiteiten op het gebied van media, communicatie en PR. We spreken ook af dat elke werkgroep nog eens kritisch kijkt naar de eigen teksten zoals die op dit moment op onze website staan.
 • Het financieel jaarverslag over 2021 is besproken. De kascommissie geeft aan dat de boekhouding keurig in orde is bevonden. Er is sprake van een solide positie en een positief saldo. In 2021 is er voor € 5.550,= aan leefbaarheidssubsidies toegekend. Vanwege de coronabeperkingen is dit relatief weinig maar er wordt ook afgesproken dat we meer bekendheid zullen geven aan de mogelijkheid om een leefbaarheidssubsidie bij het Dorpsplatform aan te vragen.
NameDownloadsVersionOwnerLast Modified Rating
NameDownloadsVersionOwnerLast Modified Rating
Documents
   Bestuursvergaderingen
   Openbare vergaderingen Dorpsplatform
   Overige vergaderingen
   Werkgroep Jeugd en Jongeren
   Werkgroep Zorg en Welzijn
   Werkgroep Leefbaarheid en Wonen
   Werkgroep Leefbaarheidssubsidie
   Werkgroep Verkeer
   Werkgroep DPP
   Overig

No files found in this folder.