Wonen en ruimtelijke ordening in Aarle-Rixtel

Een aantal weken geleden heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd, waarin verschillende onderwerpen ter sprake komen. Jan Dekkers, lid van de werkgroep Wonen en Leefbaarheid, vertelt ons waarom het onderwerp ‘Wonen’ een belangrijk thema is in dit advies.

Beperkte mogelijkheden
Dekkers: ‘Aarle-Rixtel is een aantrekkelijk dorp om in te wonen. Dat komt onder andere door de prettige verhouding tussen groen en verharding (stenen). Die verhouding moet behouden blijven! Maar, de mogelijkheden om te wonen én te blijven wonen in Aarle-Rixtel zijn beperkt. Aan de ene kant komt dit door de opstelling van de provincie. Zij staan de uitbreiding buiten de bestaande bebouwing niet toe. Aan de andere kant komt dit ook door de beperkte bouwmogelijkheden in het dorp, ook wel inbreidingslocaties genoemd.’

Nieuwe projecten
De laatste bouwactiviteiten vonden alweer verschillende jaren geleden plaats, op het Klavier. Er dienen zich wel een aantal nieuwe projecten aan. ‘Er komen nieuwe woningen aan! Denk aan de patiowoningen op Het Mimosaplein, nieuwbouw bij de Klokkengieterij en de Maltezer Hoeve, in de oude bibliotheek aan de Bosscheweg, een 12-tal appartementen aan de Heindertweg en over enkele jaren op de grond waar de ‘Brukelumschool’ is gevestigd.’

Gericht op starters en senioren
De genoemde projecten zijn allemaal al in gang gezet en/of in het bezit van projectontwikkelaars, behalve voor de Brukelum. ‘Alleen bouwgrond voor particulieren is voorlopig niet voorhanden.’, geeft Dekkers aan. Het is voor de gemeente wel mogelijk om invloed uit te oefenen op de type woningen en appartementen die gaan komen. ‘We zien dat de groei van eenpersoonshuishoudens sterk zal toenemen, de verwachting is met maar liefst 46%. Ons eerste advies richting gemeente is dan ook dat ze moeten investeren in het ontwikkelen van woningen voor 1 tot 2 personen, vooral gericht op starters en senioren. Daarbij is een goede verhouding van koop, huur en sociale huurwoningen belangrijk. Een doordachte en mooie mix zou ideaal zijn!’

Het advies van het Dorpsplatform
Het advies aan de gemeente en andere gezagsdragers is als volgt opgebouwd.

  • Investeer in de ontwikkeling van kleinere wooneenheden – 1 tot 2 personen – vooral gericht op starters en senioren. Belangrijk is dat er een goede verhouding ontstaat tussen koop-, huur- en sociale huurwoningen.
  • Begin met de ontwikkeling van de gronden waar nu nog de Brukelumschool staat, zodat er begonnen kan worden wanneer de schoollokalen daar niet meer nodig zijn en alle leerlingen van de Eenbesscholen aan de Heindertweg onderwijs kunnen genieten.
  • Gestapelde bouw met aandacht voor levensloop bestendige woningen, die zowel door senioren als jongeren gebruikt kunnen worden, moet daar zeer wel mogelijk zijn.
  • Beperkte uitbreiding in de ‘buitenschil’ moet niet worden uitgesloten, wanneer de aanwas van nieuwe woonplekken niet anders te behalen is. Maar daarvoor moeten er wel stappen gezet worden naar de provincie ten einde het voor elkaar te krijgen dat er serieus gekeken wordt naar uitbreiding om jongeren de gelegenheid te geven om hier te (blijven) wonen. De leefbaarheid van het dorp staat hierbij op het spel!
  • Daarnaast zou er voor de huur- en sociale huurwoningen misschien meer invloed uitgeoefend kunnen worden op Wocom, om de woningtoewijzing meer op Aarlese mensen te richten. (Te) veel woningen/appartementen worden toegewezen aan mensen die van elders komen en geen of nauwelijks binding met Aarle-Rixtel hebben. Door jongeren en/of ouderen moet dan uitgeweken worden naar elders omdat er hier geen (huur)woning of appartement voorhanden of te vinden is.
  • In het buitengebied vindt ook steeds meer bebouwing plaats onder de noemer van “ruimte voor ruimte”. Het is misschien moeilijk voor een gemeente om medewerking hieraan te weigeren. Toch roepen wij de gemeente op om hier kritisch naar te kijken om te voor komen dat er overal gehuchtjes ontstaan van groepjes woonhuizen, die al of niet passen in de omgeving.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Als je wilt reageren of meedenken, laat het ons weten! Neem contact met ons op en  stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl.

Facebook